WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Statut Przedszkola

 

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 1/2021
Rady Pedagogicznej 
Przedszkola nr 118 
z Oddziałami Integracyjnymi
z dnia 23.09.2021 r.
 
 
 
Statut
 
Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
 
 
 
Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 i  ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 ).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służąca stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
    2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1
 
1. Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym wielooddziałowym z
    oddziałami integracyjnymi. 
2. Siedzibą główną przedszkola jest budynek wolnostojący zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Nowolipie 31A
 
§ 2
 
1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.
 
§ 3
 
1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Wola. Przedszkole używa pełnej
    pieczęci nagłówkowej o treści: 
 
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31A
NIP 527-21-36-532 REGON 013001110
 
3. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującej skróconej nazwy przedszkola P118. 
4. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowuje ją zgodnie z odrębnymi
    przepisami.
 
§ 4
 
1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
2. Przedszkole zapewnia wyżywienie. 
3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się: 
    1) śniadanie
    2) drugie śniadanie
    3) obiad
    4) podwieczorki
4. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
5. Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik przedszkola w uzgodnieniu z kucharką a zatwierdza dyrektor. 
6. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony
    internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń
7. Przedszkole nie prowadzi diet żywieniowych.
8. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe z wyjątkiem pracowników
    przedszkola wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia teatralne i zajęć otwartych.
9. W czasie imprez organizowanych na terenie przedszkola nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony danych osobowych prawa
    autorskiego i praw pokrewnych. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się
    na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania  wizerunku innych  osób bez ich zgody.
10. Budynek i teren przedszkola objęty jest opieką dozorcy i monitoringiem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
      Sposób korzystania z nagrań monitoringu regulują odrębne przepisy.
 
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola
 
§ 5
 
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 
§ 6
 
2. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i
    środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
3. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
4. Nauczyciele sporządzają arkusze obserwacji w wersji papierowej. Informacje w nich zawarte udostępniają rodzicom.
5. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy. 
6. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w
    rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
7. Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno
    wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.
 
§7
 
1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji  ze środowiskiem
    przedszkolnym.
2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
    uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.
 
§8
 
1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali nauk w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych
    innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 
 
§9
 
1. W przedszkolu mogą być zorganizowane zajęcia religii.
2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
3. Podstawą organizacji zajęć z religii jest zgłoszenie się, co najmniej połowy dzieci uczęszczających do przedszkola w danym roku szkolnym.
4. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
5. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 
§10
 
1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.
2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
    a) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
    b) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
    c) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
    d) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
    e) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;
    f) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.
3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
    a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
    b) informuje na bieżąco o postępach dziecka; 
    c) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
    d) uwzględnia potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.
 
Rozdział 3
Organy przedszkola
 
§ 11
 
 
1. Organami przedszkola są:
   a) Dyrektor Przedszkola;
   b) Rada Pedagogiczna;
   c) Rada Rodziców.
 
§ 12
 
1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach. 
3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień.
4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do
    protokołu.
 
§ 13
 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia,
    wychowania i opieki.
2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi”.
4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.
 
§ 14
 
1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców
    Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi”.
3. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach pracy przedszkola.
4. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.
5. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w przedszkolu.
 
§ 15
 
1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
4. Dyrektor, co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola. 
 
§ 16
 
1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie
    negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu
    przez strony konfliktu.
4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.
 
Rozdział 4
Organizacja pracy przedszkola
 
§ 17
 
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w
    szczególności: 
    a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem
        przedszkola;
    b) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom
    lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia. 
4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
5. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.
6. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.
 
§ 18
 
1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.
2. Rodzice w formie pisemnej upoważniają osobę do odbioru swojego dziecka z przedszkola.
3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
4. Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.
5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 
6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa. 
7. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola i braku możliwości skontaktowania się z rodzicem/prawnym opiekunem nauczyciel lub dyrektor
    powiadamiają Policję.
 
§ 19
 
1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
    a) znajomości realizowanych programów i planów zajęć;
    b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
    c) pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;
    d) zgłaszania własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal, organizacją uroczystości, wycieczek i
        dodatkowych zajęć;
    e) wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.
2. Obowiązkiem rodziców jest: 
    a) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku
        bezpieczeństwo w godzinach pracy przedszkola
    b) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
    c) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego
        bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
    d) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
3. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami i ich częstotliwość 
    a) zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;
    b) zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;
    c) konsultacje indywidualne zgodnie z planem współpracy z rodzicami zatwierdzonym przez dyrektora lub w miarę potrzeb
    d) uroczystości, zajęcia otwarte, spotkania integracyjne z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na
        dany rok szkolny;
    e) dni adaptacyjne 
     f) kącik informacji dla rodziców;
    g) wystawy prac plastycznych dzieci;
 
§ 20
 
1. Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach  7.00 - 17.30;
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
    nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
4. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny
5. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
6. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
 
§ 21
 
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci uczęszczających do przedszkola.
 
§ 22
 
1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
2. Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka ilość posiłków spośród wymienionych w § 4 ust. 3 
3. Zmiany ilości wybranych posiłków rodzic zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmiany.
4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zabraniu rodziców w każdym roku szkolnym; W przypadku
    konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą
    Rodziców.
5. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca. 
6. W przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność zgodnie z odrębnymi
    przepisami
7. Opłaty za wyżywienie należy wnosić gotówką lub przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.
8. Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 
Rozdział 5
Nauczyciele i pracownicy przedszkola
 
Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 12 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z: 
    a) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 
    b) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań
        wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego
        zachowania i rozwoju, 
    c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość, 
    d) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem
        tych obserwacji, 
 
§ 23
 
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych-pracowników  administracji i obsługi.
2. W przedszkolu utworzono stanowisko kierownika gospodarczego (pracownik administracji).
 
§ 24
 
1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i
    odpowiadają, za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne
    towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności: 
    a) realizowanie programów pracy przedszkola w powierzonych mu zadaniach;
    b) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
    c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych
        utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;
    d) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;
    e) komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci a w konsekwencji osiąganiu   dojrzałości szkolnej;
     f) organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
    g) opieka nad powierzoną salą oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie;
4. Do zakresu zadań nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej należy w szczególności:   
    a) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
    b) rozwijanie i rozpoznawanie predyspozycji i uzdolnień,
    c) określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczni – pedagogicznej odpowiednio do dokonanego rozpoznania,
    d) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielonej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych ,
        rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb, oraz przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,
    e) opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
     f) opracowanie i wdrożenie planów działań wspierających dla uczniów, posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
        poradni specjalistycznej, oraz dla dzieci, u których dokonane zostało rozpoznanie, o którym mowa w pkt 1,
    g) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,
    h) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli,
    i) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci rodziców i nauczycieli,
    j) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
    k) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.                 
5. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy;
6. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności
    pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje
    wspomagające przedszkole;
 
§ 25
 
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania
    przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku;
2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych;
3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych odraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor;
4. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
6. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień,
    zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.
 
Rozdział 6
Prawa i obowiązki dzieci
 
Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 13 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera;
 
§ 26
 
Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia; życzliwego i podmiotowego traktowania;
3. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
4. sprawiedliwej oceny postępów oraz wspierania w rozwoju psychofizycznym;
5. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.
6. znajomości swoich praw i obowiązków.
 
§ 27
 
Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
a) uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
b) respektowania poleceń nauczyciela;
c) kulturalnego odnoszenia  się do rówieśników i osób dorosłych;
d) samodzielnego dbania o czystość i higienę na miarę swoich możliwości;
e) dbania o ład i porządek w pomieszczeniach przedszkolnych;
f) poszanowania godności rówieśników i dorosłych 
g) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia 
h) poszanowania pracy własnej oraz innych
i) respektowania praw innych dzieci 
 
§ 28
 
1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w
    następujących przypadkach:
    a) gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 30 września i brak jest informacji wyjaśniających od rodziców;
    b) wskutek długotrwałej - trwającej minimum 1 miesiąc, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zawiadomieniu
        rodziców lub opiekunów na piśmie 
    c) planie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania
        przedszkolnego)
    d) powtarzających się nieterminowych opłat za korzystanie z wyżywienia, bądź ich nieuiszczania przez dwa okresy płatnicze; w sytuacji, gdy w
        sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci,
    e) stałych agresywnych zachowań dziecka zagrażających jego zdrowiu i życiu bądź zdrowiu i życiu wychowanków i pracowników przedszkola, w          przypadku odmowy lub niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu i po wyczerpaniu wszelkich możliwych
        sposobów pomocy dziecku.
     f) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w
        szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
    g) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;
    h) gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeciwwskazaniami do
        uczęszczania do publicznego przedszkola;
     i) skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej przedszkola;
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom w pisemnej formie lub przesyła na podany  przez
    rodziców adres zamieszkania po wcześniejszej dokładnej analizie zaistniałej sytuacji i podjęciu właściwej uchwały przez organa przedszkola.
3. Rodzicowi przysługuje prawo odwołania od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora
    w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia.
4. Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków. 
5. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także: 
    a) rezygnacja rodziców  z usług przedszkola
    b) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki
    c) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji)
 
Rozdział 7
Ochrona Danych Osobowych
 
§ 29
 
1. Administratorem Danych osobowych jest Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 31a, które
    przetwarza dane w celu realizacji zadań Ustawowych i statutowych. 
2. Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
3. Dyrektor jako Administrator, w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
    naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża
    odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także
    poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji. Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych
    osobowych osób, których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe osób korzystających z pomocy poradni, rodziców, opiekunów prawnych
    oraz pracowników i współpracowników placówki. Sprawuje nadzór poprzez wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych realizującego
    przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1 i 2 w zgodności z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu
    Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
    osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
    Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r).
4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych podlega bezpośrednio administratorowi zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
5. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na
    nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.
6. Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
    w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją
    zabezpieczenia danych osobowych placówki w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym
    podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa. 
7. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień,
    zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.
8. Pracownicy Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w działalności służbowej, stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych
    zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.
9. Do obowiązków pracowników, należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
    w zakresie upoważnień nadanych decyzją dyrektora, zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.
10. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz
      informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
12. Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g (w przypadku, gdy mamy 6 latków – obowiązek szkolny) oraz art. 6
      ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej. 
13. Kontakt do Inspektora Ochrony Osobowych udostępniony jest na tablicy ogłoszeń dla Rodziców oraz na stronie www.p118.przedszkola.net.pl
 
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
 
§ 30
 
1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy;
2. Dyrektor każdorazowo, po uchwaleniu przez radę pedagogiczną zmian w statucie, opracowuje i ogłasza jednolity tekst statutu;
3. Statut jest podawany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz przez udostępnienie go do wglądu
    w sekretariacie przedszkola;
4. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut  Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
    stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/2018 z dnia 29.10.2018 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w
    sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu 
5. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. na podstawie Uchwały Nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Przedszkola nr
    118 z Oddziałami Integracyjnymi.
 
Warszawa, 23.09.2021 r.
 
 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.