WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://p118.przedszkola.net.pl/

Data publikacji strony internetowej: 05.03.2007 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.02.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-03

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Wróbel, e-mail p118@edu.um.warszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 838 49 35 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, w części podpiwniczony, otoczony ogrodem. Wejście do budynku dla rodziców jest przez ogród przedszkolny, wejście służbowe znajduje się bezpośrednio od strony ulicy. Do drzwi głównych przedszkola wiodą dwa zewnętrzne stopnie schodów i kolejne dwa schody pod zadaszeniem z  platformą podjazdową (schody mają oznaczonia poziome dla niewidomych i słabowidzących). Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: zewnętrzne ciągi piesze prowadzące do budynku. Na ogrodzonym parkingu wewnętrznym są wydzielone cztery miejsca parkingowe. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego natomiast umożliwiamy skorzystanie z tłumacza języka migowego (PJM) online oraz z pętli indukcyjnej. Na parterze budynku wszystkie pomieszczenia są dostępne do samodzielnego korzystania dla osób ze szczególnymi potrzebami lub przy wsparciu wyznaczonego pracownika. Toaleta na parterze budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W przedszkolu znajdują się plany rozkładu pomieszczeń wykonane w sposób wizualny oraz tablica tyflograficzna, etykiety i tabliczki z napsami brajlowskimi. W przypadku ewakuacji, zostaje wyznaczony pracownik do pomocy osobą ze szczególnymi potrzebami. 

Informujemy, że budynek przedszkola nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami  w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
Dlatego też działając w myśl art. 7. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w przypadku potrzeby zapewnienia takiej dostępności prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie, w celu zapewnienia dostępu alternatywnego pod numerem telefonu: 22 838 49 35 lub e-mailem: p118@edu.um.warszawa.pl

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.