WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Rekrutacja 2024/2025

 Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025[1]

Informacje ogólne

 1. Postępowanie prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (dalej: system).
 2. Postępowaniem rekrutacyjnym obejmujemy dzieci:  
 3. urodzone w latach 2021-2018 (czyli 3-, 4-, 5- i 6-letnie) [2]
 4. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które mieszkają w Warszawie.
 5. Dzieci urodzonych w 2022 r. nie uwzględniamy w rekrutacji. Rodzice[3] mogą ubiegać
  się o przyjęcie dziecka dopiero, kiedy ukończy ono 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły[4].
 6. Rekrutację prowadzi komisja, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 7. Dzieci przydzielane są do poszczególnych oddziałów po zakończeniu rekrutacji.
 8. Rodzice dzieci, które mieszkają poza Warszawą, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.
 9. Dzieci sześcioletnie – muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w pierwszej klasie.
 10. Dzieci, które mają odroczony obowiązek szkolny – nadal odbywają przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 11. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2021 r.) – mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. Jeśli dziecko nie zostanie przejęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz dzielnicy skieruje je do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 12. Dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice[5] chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki[6], składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

[!] Deklarację trzeba złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji – terminy określone są w harmonogramie. Jeśli rodzice nie złożą deklaracji, oznaczać to będzie, że rezygnują z miejsca dla dziecka w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Zasady rekrutacji

Termin złożenia wniosku znajdziesz w harmonogramie.

Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:

 • wprowadzisz dane dziecka do systemu,
 • wydrukujesz wniosek,
 • złożysz wniosek w przedszkolu lub szkole,
 • prześlesz w systemie wniosek podpisany profilem zaufanym,
 • szkoła zatwierdzi wniosek

[!] Jeśli złożysz wniosek po terminie określonym w harmonogramie, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.

Złożenie wniosku

 1. Możesz ubiegać się o przyjęcie dziecka do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych[7].
 2. We wniosku o przyjęcie wskaż wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne). Ustaw je w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
 3. Do wniosku o przyjęcie dołącz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria. W każdym oświadczeniu umieść klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 1. Wniosek możesz wypełnić na trzy sposoby:
  1. Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i podpisz profilem zaufanym. W tym celu:
   • wypełnij wniosek,
   • dołącz skany lub zdjęcia dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne,
   • podpisz wniosek profilem zaufanym.
  2. Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i zanieś do placówki pierwszego wyboru. W tym celu:
  3. wypełnij wniosek w systemie,
  4. wydrukuj wypełniony wniosek,
  5. podpisz wniosek,
  6. zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.
  7. wydrukuj wniosek i wypełnij go,
  8. podpisz wniosek,
  9. zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru,
  10. informacje z wniosku wprowadzi do systemu pracownik przedszkola lub szkoły.
  11. Wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie i zanieś do placówki pierwszego wyboru. W tym celu:

[!] Oboje rodzice musi podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje.

[!] Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącz oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku[8].

 1. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym
 2. [!] Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL:
 3. zgłoś się do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru i poproś o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu rekrutacyjnego,
 4. następnie postępuj jak w pkt 4 – zamiast numeru PESEL podaj serię i numer paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka.

 

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

 2. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  1. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),
  2. zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji z oświadczenia.

[!] Aby potwierdzić oświadczenie burmistrz dzielnicy może:

 • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[9].
 • Jeśli weryfikacja wykaże, że informacje z oświadczenia nie są prawdziwe lub nie złożysz dokumentów, które potwierdzają, że spełniasz dane kryterium, komisja rekrutacyjna nie uwzględni tego kryterium w rekrutacji.
 • Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie kryteriów, które spełnia kandydat:
 • jeśli kandydatów jest więcej niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę kryteria ustawowe:
  1. wielodzietność rodziny dziecka;
  2. niepełnosprawność dziecka;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
  6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
  7. objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 • jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
 • dzieci uzyskają równorzędne wyniki,
 • przedszkole lub szkoła nadal mają wolne miejsca,

na drugim etapie komisja bierze pod uwagę tzw. kryteria samorządowe z uchwały Rady Warszawy.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

[!] Czy Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia możesz sprawdzić w systemie rekrutacyjnym – na koncie dziecka.

 1. Jeśli Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdź wolę zapisu dziecka:
  • pisemnie – w przedszkolu lub szkole, do której zostało zakwalifikowane,
   lub
  • elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.  
 3. Na koniec rekrutacji komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły.

Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
  [!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  [!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rodzice mogą składać wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej również za pośrednictwem systemu elektronicznego. Logują się w tym celu na konto dziecka.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, możesz ubiegać się o przyjęcie go do oddziałów:

 • ogólnodostępnych,
 • integracyjnych.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji:

 1. Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego.
 2. Kopię orzeczenia, poświadczoną przez Ciebie za zgodność z oryginałem:
  1. złóż we wszystkich przedszkolach lub szkołach, w których wybierasz oddział integracyjny

lub

 1. podłącz w systemie (jeśli podpisujesz wniosek profilem zaufanym).
 2. Układając listę wybranych przedszkoli lub szkół, do których chcesz zapisać dziecko, wskaż we wniosku:
 3. na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,

lub

 1. na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów
  za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością).
 3. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 4. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola lub szkoły według powyżej opisanych zasad.

 


[1] Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”

[2] art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)

[3] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

[4] W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy)

[5] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

[6] art. 153 ust. 2 ustawy

[7] Uchwała nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

[8] Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)
art. 97 § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

[9] Do wywiadu stosujemy przepisy o rodzinnym wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanym dla ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 800)

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Od 5 marca, od godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

•             podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji,

lub

•             wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.  

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

25 kwietnia, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od 9 maja do 24 maja

 • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
 • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

12 czerwca, od godz. 16.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 12 czerwca do 18 czerwca, do godz. 15.00

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

•             podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

•             wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.  

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 czerwca, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 26 czerwca, od godz. 13.00 do 1 lipca, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane..

2 lipca, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:

 • kryteria określone w prawie oświatowym, tzw. kryteria ustawowe[1]

oraz

 • kryteria określone w uchwale Rady Warszawy,  tzw. kryteria samorządowe [2].

Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Każde kryterium ma określoną liczbę punktów.

Jeśli dziecko spełnia dane kryterium, potwierdź to – dołącz do wniosku wymienione dokumenty.

 1. Kryteria ustawowe
  – brane są pod uwagę na pierwszym etapie rekrutacji

Kryteria te mają jednakową wartość[3] – na potrzeby rekrutacji każdemu nadano wartość 260 pkt.

 1. Rodzina dziecka jest wielodzietna[4]
 2. Dziecko jest niepełnosprawne
 3. Dziecko ma niepełnosprawnego jednego z rodziców
 4. Dziecko ma niepełnosprawnych oboje rodziców
 5. Dziecko ma niepełnosprawne rodzeństwo
 6. Dziecko wychowywane jest przez samotnego rodzica[5]
 7. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą
 8. Kryteria samorządowe
  – brane są pod uwagę na drugim etapie rekrutacji

Kryteria mają różną wartość, którą podajemy przy nazwie każdego z nich.

 1. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:
  • dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
  • dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
  • dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do
   3 km od miejsca zamieszkania. 
 2. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:
 3. dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie.
 4. dziecko, które przeszło obowiązkowe szczepienia ochronne[6],
 5. dziecko, które nie może zostać zaszczepione ze względów zdrowotnych, co potwierdził lekarz.
 6. dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni  pracują (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
 7. Szczepienia ochronne – 32 pkt:
 8. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:

 [!] Kryterium dotyczy również rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.

 1. Rodzeństwo – 8 pkt:
  • dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2024/2025 będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
 2. Dochód na osobę:
 3. jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł[7]) – 1 pkt
 4. jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy
  o świadczeniach rodzinnych (674 zł[8]):

                                                                      674 zł

             liczba punktów = 

                                              dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

 1. Kryteria samorządowe do przedszkoli, które specjalizują się w żywieniu dzieci z indywidualną dietą – brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 2. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:
  • dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
  • dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
  • dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do
   3 km od miejsca zamieszkania. 
 3. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:
 4. dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie.
 5. dziecko, u którego lekarz stwierdził alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (nie uwzględniamy nietolerancji samej laktozy),
 6. dziecko, u którego lekarz stwierdził chorobę, która wymaga stosowania indywidualnej diety.
 7. dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni  pracują (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
 8. Specjalna dieta – 32 pkt:
 9. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:

[!] Kryterium dotyczy również do rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.

 1. Rodzeństwo – 8 pkt:
  • dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2024/2025 będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
 2. Dochód na osobę:
 3. jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł[9]) – 1 pkt
 4. jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł[10]):

                                                                     674 zł

            liczba punktów = 

                                                 dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

 1. Jakie dokumenty są niezbędne, aby potwierdzić spełnianie kryterium:
 2. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych:
 3. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny dziecka.
 4. Orzeczenie o:
  1. potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,
  2. niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne[11].
 5. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 6. Dokument, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą[12].

Dokumenty składa się:

 • w oryginale,
 • notarialnie poświadczoną kopię,
 • urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu,
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica lub opiekuna prawnego.

[!] Oświadczenia składają Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu muszą Państwo zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów samorządowych:
 2. Obowiązek przedszkolny:

Oświadczenie, że dziecko 5-letnie, dziecko 6-letnie lub dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym mieszka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której chce być przyjęte.

 1. Płacenie podatku w Warszawie:
  1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego, z adnotacją urzędu skarbowego o przyjęciu zeznania,
  2. zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza złożenie zeznania o dochodzie,
  3. urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),
  4. kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie - z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram), które uprawniają do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką.
 2. Szczepienia ochronne:
 3. oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych,
 4. oświadczenie o niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza.
 5. zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych,
 6. zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka chorobie wymagającej indywidualnej diety.
 7. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 8. zaświadczenie szkoły lub uczelni, które potwierdza naukę rodzica lub rodziców w trybie dziennym,
 9. wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
 10. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 11. Specjalna dieta:
 12. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko:
 13. Dochód na osobę:

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie, które są podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 1. Rodzeństwo:

Fakt, że dziecko ubiega się o miejsce w placówce, gdzie jego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w roku szkolnym 2024/2025 potwierdza dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej na wniosku o przyjęcie dziecka.

Dotyczy to tylko placówki, do której dziecko ubiega się w pierwszej kolejności (wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie)

Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny dziecka.

[!] Oświadczenia składają Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu muszą Państwo zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Ważne informacje dodatkowe:

 • Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem[13].

 

 

[1] Art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)  

[2] Uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.

[3] art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

[4] art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe

[5] art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe

[6] Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2023 r. poz.2077)

[7] Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)

[8] Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)

[9] Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390)– wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)

[10] Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)

[11]  W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

[12]  Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426)

[13] Art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

 

Jest takie jedno miejsce w Warszawie,

gdzie dzieci czas spędzają

na świetnej zabawie!

Tańczymy, śpiewamy i na

instrumentach gramy.

Ćwiczymy, skaczemy, czworakujemy

i tory przeszkód pokonujemy.

Naszą wiedzę pogłębiamy, 

gdyż z pomysłów różnych zabaw

i zajęć naszych pań korzystamy.

Krzyżówki, łamigłówki w mig rozwiązujemy,

bo matematyczny projekt realizujemy.

Wszystkie zmysły rozwijamy,

bo świetne zajęcia polisensoryczne mamy.

Nasze ukryte talenty odkrywamy-

eksperymentujemy, badamy, doświadczamy.

O zdrowie dbamy, bo smaczne posiłki naszej

kuchareczki zjadamy.

O dobrą atmosferę dbamy,

dla każdego dziecka miejsce mamy.

Do naszego Przedszkola

serdecznie zapraszamy!

Chcemy się pochwalić:

- świeżo odnowioną elewacją budynku oraz wyremontowanym placem zabaw;

- salami wyposażonymi w nowe, kolorowe, meble oraz pomoce dydaktyczne i zabawki;

- oczyszczaczami powietrza oraz tablicami multimedialnymi;

- dużą salą gimnastyczną;

- zbilansowaną dietę dla naszych przedszkolaków i posiłkami przygotowanymi w piecu konwekcyjnym;

- programami, projektami oraz innowacyjnymi działaniami własnymi;

- udziałem w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich, kulinarnych i itd., jak również udziałem w akcjach charetatywnych;

-pomocą i zajęciami z psychologiem, logopedą, rehabilitantem oraz terapeutą S.I.

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.