WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

RODO

Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Pani KAMILA TARWACKA
e-mail: iodo@rt-net.pl

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE PRZEDSZKOLA NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) – dalej RODO - informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage’a Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie na portalu społecznościowym Facebook:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

                                                                                        (nazwa placówki)
z siedzibą przy ulicy Nowolipie 31A 01-002 w Warszawie.

Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel. 22 838 49 35 lub adres e-mail: p118@eduwarszawa.pl wraz z Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland-
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iodo@rt-net.pl.

Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie osób, których dane osobowe przetwarzamy

W związku z prowadzeniem przez Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi fanpage’a przetwarzamy dane osobowe:

  • osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie „Lubię to”,
  • osób, które zareagowały na publikowane na fanpage’u posty lub opublikowały komentarz,
  • osób, które przesłały do nas prywatną wiadomość,
  • osób odwiedzających fanpage.

 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzaniu podlegają podstawowe dane identyfikacyjne, które opublikowali Państwo na swoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, w szczególności: imię i nazwisko.

 

Ponadto przetwarzaniu podlegają także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a Szkoły, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook. Dane te są gromadzone dzięki plikom szpiegującym (tzw. pliki cookies), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

V. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi jest przede wszystkim prowadzenie fanpage’a pod nazwą Przedszkole nr 118 z Oddziałami w Warszawie Integracyjnymi  w Warszawie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook i informowanie za jego pomocą
o działalności Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi oraz o osiągnięciach i umiejętnościach naszych uczniów. Celem przetwarzania danych jest także komunikacja z użytkownikami poprzez prowadzenie dyskusji
w ramach komentarzy pod postami, a także udzielanie odpowiedzi na wiadomości prywatne.

VI. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający przede wszystkim na promowaniu działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów, a także udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości i komentarze użytkowników.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych jest właściciel portalu Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych bezpośrednio do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednakże specyfika działania Facebook’a i jej międzynarodowy charakter powodują, że Państwa dane mogą zostać przekazane poza EOG, przy czym firma Facebook wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w zakresie przekazywania danych z EOG do USA i pozostałych krajów.

Więcej: https://www.facebook.com/about/privacy

IX. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, tj. do momentu ustania celu przetwarzania - prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą natomiast przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, tj. 2 lata.

X. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadacie Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage Przedszkola, a także usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

XI. Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook.

XII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE PRZEDSZKOLA/SZKOŁY/PORADNI NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM YOUTUBE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO – informujemy, w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione
w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy Państwa, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………………………..……….

z siedzibą przy ul. Nowolipie 31A w Warszawie (01-002 Warszawa).
Z Administratorem można się skontaktować:

* drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) P118@eduwarszawa.pl

* telefonicznie (22) 838 49 35

II. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iodo@rt-net.pl 
lub pisemnie na dres szkoły/przedszkola/liceum z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. Kategorie osób, których dane osobowe przetwarzamy

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz postem zamieszczonych na fanpage’u. Mogą to być następujące kategorie danych:

● podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym YouTube, dane opublikowane przez Państwa na profilu YouTube,

● anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne, udostępnionej przez YouTube stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu YouTube, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na YouTube, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

IV. Integracja filmów z YouTube.

Nasze filmy z YouTube, przechowywane na stronie https://www.youtube.com........................., które można odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie są zintegrowane w "rozszerzonym trybie prywatności", to znaczy, że nie przesyłasz danych o Tobie jako użytkowniku do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarzasz filmy, dane, o których mowa w paragrafie 2, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Gdy odwiedzasz serwis internetowy, YouTube otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego profilu z YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku.

YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników i zostać przekierowany do serwisu YouTube, aby z nich korzystać.

V. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:

● prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez YouTube LLC i informowania za jego pomocą o naszej aktywności,

● promowania różnych wydarzeń, które organizujemy lub współorganizujemy,

● promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej, w celu komunikacji
za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube tj. komentarze, chat, wiadomości.

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO oraz na podstawie wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

VI. Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych może udostępniać Państwa dane osobowe:

● organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

● innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;

● właścicielowi portalu społecznościowego YouTube (Google LLC, Mountain View (California), USA) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/,

● innym użytkownikom aplikacji, którzy korzystają oraz przeglądają treści kanału placówki.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych
w ramach serwisu YouTube z zastosowaniem stosowanych przez YouTube klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez YouTube pod adresem

https://www.youtube.com/intl/pl/about/ lub www.privacyshield.gov/EU-USFramework

VIII. Okres przechowywania danych.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.
W związku z czym:

● dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

● dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas,
w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

● dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „YouTube Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie YouTube zgodnie z funkcjonowaniem serwisu YouTube.

IX. Posiadają Państwo następujące prawa:

● prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

● prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,

● prawo do usunięcia danych,

● prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

● prawo do przenoszenia danych,

● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. (22) 531 03 00, adres strony https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; - gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy YouTube oraz z Państwa publicznego profilu
oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej YouTube.

XI. Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych w ramach działalności serwisu YouTube.  Serwis YouTube  może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie
na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym
np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych
w ramach serwisu YouTube.  Serwis YouTube może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego więcej informacji pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednak ze względu na zasady działania portalu YouTube jest nieodłącznie w przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PRZEDSZKOLU NR 118 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi jest: Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi reprezentowane przez Dyrektora.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkola Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi za pomocą adresu iodo@rt-net.pl 

3. Administrator danych osobowych – Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in.:

- Prawo oświatowe

- Karta Nauczyciela

- ustawa o systemie oświaty

- ustawa o systemie informacji oświatowej

- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

- rozporządzenia do ww. ustaw.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi,
tj. wskazanych w pkt. 3

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

§  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

§  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

§  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

§  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

§  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

§  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

§  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

§  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

§  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi.

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iodo@rt-net.pl                                                              lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD.

3.      Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz
art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

4.      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

5.      Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 118 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.             Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka przetwarzanych
w przedszkolu jest: Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi reprezentowane przez Dyrektora.

2.             Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie działania Przedszkola Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi za pomocą adresu iodo@rt-net.pl

3.             Administrator danych osobowych – Przedszkola Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi – przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in.:

- Prawo oświatowe

- Karta Nauczyciela

- ustawa o systemie oświaty

- ustawa o systemie informacji oświatowej

- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

- rozporządzenia do ww. ustaw.

4.             Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na przedszkolu Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi,
tj. wskazanych w pkt. 3

5.             W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być:

a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi.

6.             Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7.             W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

§  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

§  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

§  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

§  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

§  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

§  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

§  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

§  zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Pani/Pana dziecka,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

§  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych dziecka.

8.             W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Przedszkolu Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.             Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

10.         Dane Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
RODZICA 
W PRZEDSZKOLU NR 118 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.             Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi jest: Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi reprezentowane przez Dyrektora.

2.             Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkola Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi za pomocą adresu iodo@rt-net.pl

3.             Administrator danych osobowych – Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in.:

- Prawo oświatowe

- Karta Nauczyciela

- ustawa o systemie oświaty

- ustawa o systemie informacji oświatowej

- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

- rozporządzenia do ww. ustaw.

4.             Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi,
tj. wskazanych w pkt. 3

5.             W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi.

6.             Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7.             W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

§  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

§  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

§  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

§  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

§  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

§  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

§  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

§  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

§  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

8.             W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.             Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

10.         Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.