WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Kadra

Ideą nauczycieli wychowania przedszkolnego jest przede wszystkim poszanowanie godności każdego dziecka oraz umiejętności współdziałania z wychowankami i ich rodziną, a także dążenie do osiągnięcia przez uczniów jak najwyższego poziomu sprawności umysłowej, emocjonalnej i społecznej czyli gotowości szkolnej.

Nauczycielki wychowania przedszkolnego:

·         Planują i realizują zajęcia dydaktyczne

·         Rozwijają zdolności i zainteresowania dzieci

·         Stosują behawioralne metody wychowawcze

·         Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci przebywających w placówce

·         Prowadzą dokumentację nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

·         Realizują założenia statutowe przedszkola

W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również specjaliści z dziedzin psychologii i logopedii, a także nauczyciele wspomagający, terapeuta integracji sensorycznej i rehabilitant.

Nauczyciel wspomagający, nie tylko wspomaga rozwój dziecka niepełnosprawnego, ale również pomaga każdemu dziecku, które tej pomocy potrzebuje. W grupie integracyjnej dzieci nie dzieli się na te z orzeczeniem i na te bez, wszyscy tworzymy jedną grupę, gdzie uczymy się bawimy, pomagamy sobie nawzajem, uczymy się żyć w społeczeństwie gdzie każdy ma równe prawa i obowiązki. Pamiętajmy orzeczenie to wskazówka do pracy, a nie oznaczenie dziecka. Nauczyciel wspomagający to osoba, której zadaniem jest wsparcie dziecka niepełnosprawnego. Jest to ktoś o szczególnych kwalifikacjach – niezbędne jest tu wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej oraz liczne kursy. Prowadzi specjalistyczne zajęcia samodzielnie, jak i razem z innymi nauczycielami. Pomaga w dostosowaniu zajęć do możliwości dziecka, opracowaniu materiałów dydaktycznych. Jego zdaniem jest także ocenianie postępów i trudności w funkcjonowaniu podopiecznego na każdym etapie. Nauczyciel wspomagający uczestniczy w zespole opracowującym Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

Psycholog w naszym przedszkolu zajmuje się prowadzeniem badań i działań diagnostycznych u dzieci. Obserwuje przedszkolaki, współpracuje
i wspiera nauczycieli oraz rodziców, udzielając im wskazówek i porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu. Prowadzi zajęcia indywidualne i w małych grupach udzielając pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Raz w miesiącu nasze przedszkole odwiedza psycholog z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr.1

Oceny poziomu dziecka dokonuje się za pomocą Profilu Psychoedukacyjnego (Pep-r), który określa zakres posiadanych umiejętności. Wynik kwestionariusza stanowi podstawę do opracowania programu nauczania dla danego dziecka. Obejmuje on ćwiczenia rozwijające naśladownictwo, percepcję, motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową, działanie poznawcze, mowę czynną , samodzielność i uspołecznienie. 

Logopeda organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas której prowadzi zabawy i ćwiczenia stymulujące prawidłowy rozwój aparatu artykulacyjnego dziecka, usuwając wady i zaburzenia mowy oraz prowadzi naukę mowy w wypadku jej opóźnienia. Logopeda zajmuje się również profilaktyką, kieruje dzieci na badania specjalistyczne, uzupełniające diagnozę logopedyczną. Organizuje działania wspierające rodziców poprzez rozmowy indywidualne, pogadanki i szkolenia.

Terapia Integracji Sensorycznej to metoda terapeutyczna stworzona przez Jean Ayres mająca na celu przywrócenie prawidłowego współdziałania zmysłów człowieka umożliwiających prawidłowe wykonywanie codziennych czynności. Odbywa się ona pod okiem wykwalifikowanego terapeuty, po zdiagnozowaniu i opisaniu problemów z przetwarzaniem sensorycznym. Wszystkie aktywności podejmowane podczas terapii mają charakter zabawy. Poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń stymulowane są konkretne systemy zmysłowe dziecka. Terapia ta bazuje na procesie neuropatyczności mózgu, czyli zdolności do tworzenia nowych połączeń nerwowych, samo naprawy oraz uczenia się. Znajduje ona zastosowanie w pracy z dziećmi jak i z dorosłymi. Jednak najlepsze efekty przynosi podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

W naszym przedszkolu podczas zajęć rehabilitacyjnych główną rolę odgrywa kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Dzieci pod okiem fizjoterapeuty wykonują ćwiczenia mające na celu skorygowanie wszelkich występujących u nich deficytów a także poprawienie ogólnej wydolności organizmu. Wszystkie podejmowane działania zaproponowane są w atrakcyjnej, zabawowej formie zapewniającej oprócz korzyści zdrowotnych także świetną zabawę. Zajęcia odbywają się na przestronnej Sali gimnastycznej wyposażonej we wszelkie niezbędne przyrządy i przybory. Do dyspozycji fizjoterapeuty jest system podwieszeń sufitowych z całym zestawem huśtawek i platform, materace, duże piłki, platformy równoważne, deskorolki, wałki a także różnego rodzaju mniejsze pomoce.

W naszej placówce, dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z rytmiki, j. angielskiego.

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim zabawy zawierające w sobie różny dobór ćwiczeń umożliwiających na zmiany zachodzące w muzyce, ilustracje ruchowe do piosenek, tańce grupowe oraz relaksacja i muzykoterapia. Celem tych zajęć jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej, poznanie cech dźwięków (ich wysokość, czas trwania), odtwarzanie rytmu, tempa metrum itd. Ćwiczenia odbywają się z akompaniamentem pianina oraz instrumentów perkusyjnych. Zajęcia z rytmiki prowadzone są przez nauczyciela  z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób. Chcemy, aby język ten stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, w korelacji ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki, oraz słuchają nagrań w języku angielskim – wierszyków, piosenek, dialogów, historyjek. Rozwijają sprawność mówienia poprzez konstruowanie prostych wypowiedzi, odgrywanie scenek, dialogów.

Jesteśmy otwarci na problemy dzieci i rodziców, próbujemy je rozwiązywać. Bardzo chcemy, aby nasze przedszkole było kochane przez dzieci i szanowane przez rodziców. Aby było miło, wesoło i bezpiecznie, abyśmy byli dla siebie życzliwi i uśmiechnięci. Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, doświadczenie, zaangażowanie oraz pasję nauczania. Jesteśmy kreatywnymi pedagogami.

 

Ideę pracy naszego przedszkola opieramy zgodnie z tendencjami współczesnej pedagogiki na poglądzie, według którego podstawą wychowania i nauczania jest zrozumienie potrzeb dziecka i jak najlepsze ich zaspakajanie.

 Uważamy, że praca oparta na partnerstwie i współpracy między nauczycielem, dzieckiem i jego rodzicami zapewni dziecku wszechstronny rozwój, pozwala bezstresowo osiągnąć dojrzałość szkolną i przygotuje do życia w społeczeństwie.

Miły i serdeczny stosunek całego personelu do dziecka i jego rodziny zapewni mu potrzebę poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Dziecko uczy się działania w środowisku społeczności dziecięcej, zdobywa nowe doświadczenia i wiadomości, które wzbogacają procesy rozwojowe. Możliwe jest to wówczas gdy dziecko akceptuje środowisko przedszkolne, dobrze się w nim czuje, jest rozumiane, akceptowane a także może liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony dorosłych.

 

Dążymy do tego aby nauczyciel w naszym przedszkolu był doradcą, przewodnikiem, kimś kto potrafi wyjaśnić i przybliżyć świat ale również ze zrozumieniem i życzliwością ukoić dziecięce łzy i niepowodzenia. Pomoże w rozwiązywaniu dziecięcych problemów, wskaże właściwą drogę postępowania. Dążymy do tego aby w naszej placówce dzieci były bezpieczne, radosne, wszechstronnie rozwinięte, osiągały dojrzałość szkolną a rodzice współuczestniczyli w życiu przedszkola i byli zadowoleni z jego usług.

 

Pragniemy to osiągnąć poprzez:

 • miłą, serdeczną ,przyjazną dziecku i jego rodzinie atmosferę placówki,

 • dobre kontakty interpersonalne,

 • przestrzeganie praw dziecka,

 • indywidualizację metod wychowania i nauczania zgodnie z możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami dziecka,

 • systematyczną współpracę z domem rodzinnym, psychologiem, logopedą oraz najbliższym środowiskiem społeczno- kulturowym(m.in. szkołą, biblioteką),

 • prowadzenie różnorodnej działalności wychowawczo- edukacyjnej wszechstronnie rozwijającej zainteresowania i umiejętności dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wychowania przez sztukę,

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,

 • udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, materialnych- współpraca z instytucjami (m.in.: Rada Rodziców, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Opieka Społeczna).

Ważne dla nas wartości to:

 • zdrowie, bezpieczeństwo i zaspakajanie potrzeb dziecka,

 • wszechstronny rozwój dziecka,

 • wsparcie i pomoc rodziców, wspólne zrozumienie wzajemnych potrzeb,

 • życzliwe stosunki interpersonalne,

 • promowanie wychowania przez sztukę oraz zachowań prozdrowotnych,

 • dobre imię placówki.


Wyróżnia nas:

 • otwartość na potrzeby innych,

 • twórczy niepokój,

 • wysokie kwalifikacje nauczycieli,

 • kultura i życzliwość,

 • atrakcyjny teren.


W naszym przedszkolu dziecko:

 • czuje się bezpieczne, jest akceptowane, swobodnie zgłasza swoje potrzeby,

 • rozwija aktywność twórczą poprzez różne formy obcowania ze sztuką,

 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,

 • bezstresowo osiąga dojrzałość szkolną,

 • kształtuje zachowania prozdrowotne.


Rodzice:

 • współdziałają z placówką w poznawaniu potrzeb dziecka,

 • są informowani na bieżąco o postępach dzieci,

 • wykazują zainteresowanie pracą wychowawczo-dydaktyczną,

 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

 • pomagają w różnych pracach na rzecz dzieci i placówki,

 • mają do nas zaufanie i są zadowoleni z naszej pracy.


Wykorzystujemy w naszej pracy m.in. elementy metod:

 • Autorskie programy i projekty

 • Polisensoryczne zabawy plastyczne

 • Robotykę z wykorzystaniem robotów PHOTON

 • Zajęcia holistyczne i twórcze eksperymentowanie

 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, R. Labana, C. Orffa

 • Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

 • Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona

 • Pedagogiki zabawy 

Organizujemy:

 • Zajęcia biblioteczne

 • Koncerty muzyczne w przedszkolu

 • Teatrzyki

 • Bale karnawałowe

 • Spotkanie z Mikołajem

 • Jasełka

 • Spotkanie wigilijne

 • Uroczystości przedszkolne

 • Konkursy dla dzieci i rodziców

 • Festyny Rodzinne

 • Wycieczki

 • Zajęcia otwarte dla rodziców

 • Spotkania adaptacyjne dla dzieci

 • Wystawy plastyczne prac dziecięcych

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.