WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Regulamin Rady Rodziców

 

REGULAMIN  RADY  RODZICÓW

Przedszkola nr 118

z Oddziałami Integracyjnymi

w Warszawie, ul. Nowolipie 31 a

 

I.     Podstawy prawne regulujące działalność

przedstawicielstwa rodziców w przedszkolu

Aktem nadającym przedstawicielom rodziców status prawny jest :

·      Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 59 z późn. zm. )

·         Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta  Nauczyciela: Art. 6a ust.1pkt 5, art. 9c ust.6 pkt. 1 i 2   (Dz. U. z 2017 r. 1189 j.t. z późn. zm.)

·         aktów  wykonawczych  do w/w  ustaw  oraz  Statutu  Przedszkola nr 118  z Oddziałami Integracyjnymi w  Warszawie.

uchwala się co następuje:

 1. W  placówce działa Rada  Rodziców,  stanowiąca  reprezentację  rodziców wszystkich dzieci.
 2. Rada Rodziców jest samorządowym organem przedstawicielskim rodziców, współdziałającym z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań statutowych przedszkola.
 3. Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, zasady wyboru przedstawicieli rady grupy oraz zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

II. Postanowienia  wstępne

 1. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
 2. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkola.

III.  Skład, struktura rady, tryb powoływania i odwoływania członków

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców -zwołuje dyrektor przedszkola w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 2. Członków do Rady Rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu rodziców dzieci danego oddziału, w każdym roku szkolnym – w drodze tajnego głosowania.
 3. Tryb wyłaniania przedstawicieli:

a.       Rada Rodziców wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym, zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

b.      Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą.

c.       Każdy rodzic ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.

d.      Jednego ucznia reprezentuje  jeden rodzic.

e.       W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z poszczególnych oddziałów.

f.       Przedstawicielami rady zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

g.       Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół.

h.      Wybory są prawomocne jeżeli wybór nastąpił zwykłą większością głosów.

 1. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się  na zasadzie:

a.       indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady,

b.      propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź Dyrektora.

 1. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

a.       złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,

b.      odwołania na wniosek rodziców, członków rady, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 1. Kadencja rady trwa jeden rok.
 2. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko  za zgodą 75% członków rady.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, rada powołuje Prezydium Rady. Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy rady.
 4. W skład Prezydium wchodzą:

a. Przewodniczący

b.Zastępca przewodniczącego

c. Sekretarz

d.Skarbnik

 1. Rada Rodziców powołuje ze  swojego  grona  Komisję  Rewizyjną  w  liczbie 2-3  członków.
 2. Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie.

IV. Zadania Organów Rady Rodziców

1.      Zadaniem Przewodniczącego rady rodziców jest:

a.       Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.

b.      Opiniowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny.

c.       Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji koncepcji  pracy przedszkola.

d.      Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.

e.       Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.

f.       Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

2.      Zadania zastępcy przewodniczącego - w razie potrzeby przejmuje funkcję przewodniczącego        i pełni jego obowiązki.

3.      Zadaniem Sekretarza rady jest sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium rady, wywieszanie zawiadomień o terminach posiedzeń rady i porządku obrad.

4.      Zadaniem Skarbnika rady rodziców jest:

-          Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.

-          Sprawdzenie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzenie ich do wypłaty.

-          Co pół roku podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych rady.

5.      Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców jest:

-          Dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie rady rodziców i zdawania sprawozdania na forum rady oraz informowanie o tym ogół rodziców.

-          Kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

V. Cele, zadania i kompetencje rady

1.      Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

2.      Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:

a.   współudział w realizacji zadań ogólno przedszkolnych, a w tym:

-          organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji koncepcji pracy przedszkola,

-          pomoc Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w realizowaniu wychowawczo-dydaktycznej funkcji przedszkola  i w podnoszeniu jakości pracy,

-          organizowanie prac społeczno – użytecznych rodziców na rzecz przedszkola,

-          uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,

-          wzbogacanie wyposażenia przedszkola,

-          współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,

-          udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej
i sportowej dzieci,

b.      uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola,

c.       uchwalenie preliminarza budżetowego rady na dany rok szkolny,

d.      zaopiniowania projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola na wniosek dyrektora,

e.       współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

f.       Wyłanianie przedstawicieli Rady Rodziców do uczestniczenia w obradach komisji konkursowej na Dyrektora przedszkola.

3.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  w przedszkolu;

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

4.      W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

VI. Organizacja pracy

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
 2. Posiedzenia rady zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie: terminu spotkania (z wyprzedzeniem co najmniej 7 – dniowym), z wyznaczeniem miejsca posiedzenia i porządku obrad. Ogłoszenie wywieszane jest w kąciku dla rodziców lub członkowie powiadamiani są listownie.
 3. Posiedzenie rady mogą być zwołane z inicjatywy własnej Prezydium Rady, z inicjatywy Dyrektora przedszkola lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków rady, .
 4. W posiedzeniu rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor przedszkola.
 5. Na wniosek Rady Rodziców do udziału w posiedzeniu mogą być zapraszane inne osoby  z głosem doradczym.

VII. Tryb podejmowania uchwał

 1. Rada Rodziców  podejmują decyzje w postaci uchwał.
 2. Uchwały Rady Rodziców w sprawie regulaminu rady lub zmiany jego treści zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Głosowanie powinno być jawne, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych + 1 osoba.
 4. Jeżeli uchwały są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub interesami przedszkola i mogą wywołać w swoich konsekwencjach ujemne skutki społeczne – Dyrektor może zawiesić ich wykonanie.
 1.  Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu rady.

VIII. Sposób dokumentowania posiedzeń

 1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.
 2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzony w ciągu 14 dni. Protokół z zebrania podpisują wszyscy uczestniczący w zebraniu.
 3. Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

IX. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców.

 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, dotacji zakładów pracy  i organizacji.
 2. Środki o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na :

a).organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych i wycieczek dla dzieci,

b).finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,

c) finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci,

d) doposażenie placówki.

 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na poprawę bazy przedszkola, a w szczególności na działalność wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą.
 2. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym.
 3. Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonane przez prezydium Rady Rodziców.
 4. Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych.
 5. Dopuszcza się dokonywanie  wydatków na podstawie rachunków imiennych, paragonów bądź oświadczenia dokonującego zakupu, po poprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup ze strony przewodniczącego Rady Rodziców.
 6. Ewidencji księgowości syntetycznej dochodów i wydatków służy ewidencja uproszczona – „księga dochodów i wydatków”.
 7. Rada Rodziców może powierzyć prowadzenie dokumentacji spraw finansowych wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy.
 1. Rada Rodziców sporządza preliminarz wydatków na cały rok szkolny.

X. Postanowienia końcowe:

1.      W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami przedszkola Prezydium Rady Rodziców zaprasza na swoje posiedzenie regulaminowe dyrektora przedszkola.

2.      Działalność Rady Rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem i Statutem Przedszkola.

3.      Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej z napisem:

RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA NR 118

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31a

NIP: 527 23-04-449

1.      Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia. Od dnia obowiązywania niniejszego Regulaminu, wszystkie organa Przedszkola zobowiązane są do zapoznania się z jego treścią i nie naruszania jego postanowień.

2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 roku i obowiązuje na czas nieokreślony. Jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Rodziców.

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.