top-header

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Strona główna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipie 31a w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola
nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji uczniów do placówki.

b) ewidencji uczniów,

c) prowadzenie dziennika lekcyjnego,

d) w celach sprawozdawczych,

e) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a) Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi,

b) organy nadzoru,

c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy szkoły,

d) podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie edukacji, opieki i wychowania,

zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Warszawa, dn. 25.05.2018

Zapraszamy wszystkie nowoprzyjęte dzieci
i ich rodziców na zajęcia adaptacyjne,

 które odbędą się w dniach 27 – 31 sierpnia 2018 r.

w godz. 10.00 – 12.00

Program adaptacyjny obfitować będzie w zabawy w sali z nauczycielkami, przy muzyce i w ogrodzie przedszkolnym. Udział we wszystkich spotkaniach pozwoli nam wszystkim dobrze poznać się nawzajem, co ułatwi adaptację Państwa dzieci w naszym przedszkolu.

Harmonogram:

·       27.08.2018 r. – godz.10.00 – zabawy w grupie

·       28.08.2018 r. – godz.10.00 – zabawy w grupie,

·       29.08.2018 r. – godz.10.00 – zabawy w grupie, rodzice spotkanie z psychologiem i logopedą

·       30.08.2018 r. – godz.10.00 – zabawy przy muzyce

·       31.08.2018 r. – godz.10.00 – przedstawienie teatralne

Wyposażenie 3 – latka potrzebne od 1 września w przedszkolu:

·        kapcie

·        duża paczka chusteczek higienicznych

·        duża paczka chusteczek wilgotnych

·        piżama dla dziecka

·        poszewka na kołdrę (160 x 200)

·        worek na pościel (60 x 80)

·       zapasowe ubrania w worku ( majtki, koszulki, skarpetki itp. x 3)

Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy.

 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 15 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek. 

Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.plna której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Zróbmy wszystko, aby nasi uczniowie dysponowali pełną wiedzą na temat przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i byli ich świadomi. Proszę o uwrażliwienie dzieci na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą stać się ich udziałem, w tym w sposób szczególny na bezpieczne zachowania nad wodą czy w górach. Przypomnijmy o możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń terrorystycznych, o kąpielach tylko w miejscach dozwolonych, a także niebezpieczeństwach wynikających z zażywania dopalaczy, narkotyków, palenia papierosów czy spożywania alkoholu.

Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby w sytuacji kryzysowej otoczyli Państwo opieką dzieci i młodzież wypoczywającą w pobliżu, udostępniając organizatorom kolonii, obozów czy biwaków m.in. pomieszczenia szkół i placówek.

Jestem przekonana, że uczniowie będą wypoczywali pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców i specjalistów, w optymalnych warunkach, korzystając z profesjonalnie przygotowanych zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym.

Jednocześnie pragnę poinformować, że wiele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo już podjęło intensywne działania mające na celu usprawnienie i lepszą koordynację, np. akcji ratowniczych czy systemu powiadamiania. Szczególne wsparcie organizatorom wypoczynku udziela Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, a także Lasy Państwowe.

Proszę przyjąć słowa uznania za Państwa pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Życzę Państwu, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach. Przekazuję życzenia spokojnych wakacji. 

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej 

dla

Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Fundacja Zaczytani.org składa serdeczne podziękowania

za ciągłą i bezinteresowną pomoc, serce, życzliwość i wsparcie organizowanej przez nas Wielkiej Zbiórka Książek 2018 na rzecz małych i dużych Pacjentów.

Dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy wiele książek, co pozwoli nam otworzyć nowe biblioteki w placówkach medycznych.

Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa siła serca i przyjazna dłoń będzie nas wpierać w dalszych naszych działaniach na rzecz drugiego człowieka. Wspólnie możemy skutecznie pomagać małym pacjentom.

”… Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły, nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,

lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla Wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują pomoc…”

Szanowni Państwo 

Informuję, że w czasie imprez i uroczystości otwartych organizowanych na terenie Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Dyrektor Przedszkola,

Agnieszka Wróbel

ZMIANA TERMINU UROCZYSTOŚCI – PILNE !!!!!

Szanowni Rodzice uprzejmie informujemy o zmianie terminu uroczystości pożegnania dzieci odchodzących do szkoły z grupy Słoneczka i Motylki.

Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 25 czerwca o godzinie 16:30. Zapraszamy serdecznie.

NAGRADZANIE ZA ZWIEDZANIE-
ZDOBĄDŹ PASZPORT PODRÓŻNIKA!

         Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji "Nagradzanie za zwiedzanie - Paszport Podróżnika". Inicjatywa łączy w sobie aktywny rodzinny wypoczynek z edukacją historyczną najmłodszych. Dla wszystkich dzieci biorących udział w akcji przewidziane są atrakcyjne nagrody. Na najwytrwalszego podróżnika czeka nagroda główna :)

         Aby wziąć udział w akacji należy:

·        wspólnie z dzieckiem odwiedzić minimum 5 ciekawych miejsc na terenie Warszawy, które swoim istnieniem upamiętniają jakieś ważne, historyczne wydarzenia

·        udokumentować odbyte wycieczki za pomocą zdjęć, stempelków, biletów do muzeów itp.,
w specjalnie przygotowanym przez przedszkole Paszporcie Podróżnika (do odbioru w grupach)

·        dostarczyć uzupełniony album NAJPÓŹNIEJ do 4 czerwca 2018 r.

Finał akcji odbędzie się 7 czerwca, na terenie naszego przedszkola,

podczas Pikniku Rodzinnego.

Zachęcamy do udziału dzieci i rodziców. 

 

 

SZANOWNI RODZICE !!!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 12.12.2017 R. W NASZYM PRZEDSZKOLU ZOSTAŁY ZAINSTALOWANE OCZYSZCZACZE POWIETRZA FIRMY „OPUS”.

URZADZENIA ZOSTAŁY UMIESZCZONE W CZTERECH GRUPACH I SĄ WYPOSAŻONE W:

  •  FILTRY: WSTĘPNY, TRUE HEPA I FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM
  •  SYSTEM PLASMA WAVE – JONIZATOR POWIETRZA
  •  SYSTEM PRZECIWBAKTERYJNY CLEANCEL
  • WENTYLATOR
  • TRYB AUTOMATYCZNY WSKAŹNIKA JAKOŚCI POWIETRZA
  •  CZUJNIK ZAPACHU, GAZU I PYŁU.

URZĄDZENIA ZOSTAŁY ZAKUPIONE ZA KWOTĘ 8.000 ZŁ., ZE ŚRODKÓW M. ST. WARSZAWY. 

 

 


 
Miło nam poinformować, że Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi zdobyło certyfikat “Chronimy Dzieci” , przyznawany przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, który potwierdza, że certyfikowana placówka realizuje standardy chroniące dzieci przed krzywdzeniem i wykorzystywaniem seksualnym.

 

SZANOWNI RODZICE


W związku ze zmieniającym się natężeniem substancji

szkodliwych w powietrzu informujemy, że na bieżąco

przeglądamy komunikaty umieszczone na stronie

www.um.warszawa.pl

i na ich podstawie będziemy podejmować decyzję o wyjściu

dzieci do ogrodu przedszkolnego w kolejnych dniach.

 

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić i jak
postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat..."

Robert Fulghum

"Każdy człowiek jest liściem wielkiego drzewa świata. Drzewo – to oczywiście cała ludzkość, a to, jak ono wygląda, zależy od każdego, nawet od najdrobniejszego liścia"

Verena Kast

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.