WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Rekrutacja 2020/2021

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

 
 
Szanowni Rodzice

Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 w dniu 12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolu zostały umieszczone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka. 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć" przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia. 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z epidemią i zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona wirusa Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail przedszkola elektronicznie - skan wniosku i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych..

Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

W wyjątkowych sytuacjach można dostarczyć dokumenty w wersji papierowej /w zamkniętej kopercie/ do przedszkola w godzinach 8 – 16, po wcześniejszym telefonie.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

 

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

25 lutego

2 marca
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

3 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

3 marca

godz. 13.00

19 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie – pierwszy etap rejestracji wniosków

3 marca

godz. 13.00

 

20 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej
  na pierwszej pozycji na liście preferencji.

30 marca

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
 - drugi etap rejestracji wniosków

 

 

W celu skorygowania lub uzupełniania danych
we wnioskach już zatwierdzonych
, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.

 

30 kwietnia

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 22.00

 

 

Przesłanie na adres mailowy przedszkola/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy przesłać do każdej placówki wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy przesłać do przedszkola/szkoły wskazanej
  na pierwszej pozycji na liście preferencji.

12 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

12 maja

godz. 13.00

20 maja

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

22 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 22 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Wskazywanie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

8 czerwca

 

15 lipca

 

Wskazanie rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko

 

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego - należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę "Pobierz wniosek ". Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce "Pliki do pobrania, instrukcja", wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzaniem z dn. 14 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, Dyrektor Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi informuje o sposobie dostarczania dokumentów do przedszkola, w ramach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca 2020 r. do godziny 16:00

Rodzice mogą skorzystać z niżej wymienionych sposobów:

 • Wysłanie skanu wniosku i pozostałych, wymaganych dokumentów drogą mailową na adres przedszkola p118@edu.um.warszawa.pl.

Zostaną one sprawdzone. Dostaniecie Państwo informację zwrotną (mailem lub telefonicznie) co do poprawności wypełnionych i złożonych dokumentów.

 

 • W przypadku braku możliwości wysłania skanu, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do przedszkola w terminie do 20 marca 2020 r. do godz. 16.00

W placówce zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne. Dokumenty odbierze od Państwa pracownik i przekaże do sekretariatu. Tak jak w przypadku pierwszego sposobu dostaniecie Państwo informację zwrotną (mailem lub telefonicznie).

 

 • Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole pierwszego wyboru, np. drogą mailową lub telefoniczną o wysyłce dokumentów.

 

 • W przypadku braku możliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu, rodzice powinni napisać oświadczenie o ich późniejszym dostarczeniu.

 

 • W indywidualnych przypadkach konsultacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie (22 838 49 35) w godz. 8:00-16:00.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

W dniach od 03.03.2020 r. do 20.03.2020 r.w sekretariacie przedszkola będą zbierane wnioski dotyczące Rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Proszę o staranne przygotowanie wymaganych dokumentów i złożenie podpisu przez obojga rodziców.

Sekretariat przyjmuje dokumenty w następujących godzinach:

8:00 - 16:00

Od dnia 25.02 godz. 8:00 do dnia 02.03 godz. 16:00 w sekretariacie przedszkola będzie można składać potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej

na rok szkolny 2020/2021 - rodzice składają pisemną deklarację w sekretariacie przedszkola. Deklarację można otrzymać od nauczycielki lub w sekretariacie w następujących godzinach:

25.02 Wtorek 8:00 - 17:00

26.02 Środa 8:00 - 16:00

27.02 Czwartek 7:30 - 16:00

28.02 Piątek 7:30 - 16:00

02.03 Poniedziałek 8:00 - 17:30

Serdecznie zapraszamy nowe dzieci wraz z rodzicami na Dni Otwarte naszego przedszkola

 

26.02 - 15:30-17:00

04.03 - 15:30-17:00

W tych dniach będzie można obejrzeć przedszkole, porozmawiać z nauczycielami, psychologiem oraz dyrektorem przedszkola.

Wszystkie ważne informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie http://www.edukacja.warszawa.pl 

w zakładce rekrutacja przedszkola.

 

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integrcyjnymi

Oferujemy dzieciom zdrowe, domowe posiłki przygotowywane na miejscu, w naszej kuchni, według następujących zasad:

1) Zrezygnowaliśmy ze wszystkich przypraw zawierających szkodliwy glutaminian sodu. Nasza kuchnia opiera się wyłącznie na naturalnych przyprawach i ziołach;

2) Zwracamy bardzo dużą uwagę na jakość mięsa i jaj. Używamy tylko certyfikowanych jaj i kurczaków; 

3) Do przygotowania naszych domowych potraw używamy pełnowartościowych produktów zbożowych – ryże, różne kasze i makarony. Używanie tego typu produktów w pełni zaspokaja zapotrzebowanie dzieci na błonnik oraz witaminy, makro i mikroelementy;

4) Mniej lubiane produkty typu szpinak czy brukselka, staramy się „przemycać” dzieciom w akceptowany przez nie sposób serwując np. szpinakowe kluseczki, zapiekanka makaronowa ze szpinakiem czy zupy kremy;

5) W naszej kuchni używamy tylko dobrych tłuszczy, a w przeważającej części są to: masło klarowane, oliwa, olej rzepakowy. Do pieczenia nie używamy żadnych syntetycznych margaryn;

6) Przykładamy bardzo dużą wagę do wybierania produktów bez sztucznych barwników, polepszaczy i konserwantów;

7) Zdecydowanie ograniczamy używanie soli i cukru, kładąc nacisk na naturalny smak potraw oraz owoców i warzyw;

8) W miarę możliwości do przygotowywania posiłków używamy produktów regionalnych i sezonowych (np. sezonowe owoce i warzywa);

8) Posiłki przez nas przygotowywane, dostarczają dzieciom wszystkich niezbędnych składników odżywczych a jednocześnie są smaczne i akceptowane przez dzieci. 

 

 

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata Zgodnie z uchwałą nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm. w ...

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny ...

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym ...

Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych ...

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzaniem z dn. 14 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, Dyrektor Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi informuje                   o sposobie dostarczania dokumentów do przedszkola, w ramach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca 2020 r. do godziny 16:00

Rodzice mogą skorzystać z niżej wymienionych sposobów:

 • Wysłanie skanu wniosku i pozostałych, wymaganych dokumentów drogą mailową na adres przedszkola p118@edu.um.warszawa.pl.

Zostaną one sprawdzone. Dostaniecie Państwo informację zwrotną (mailem lub telefonicznie) co do poprawności wypełnionych               i złożonych dokumentów.

 

 • W przypadku braku możliwości wysłania skanu, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do przedszkola w terminie do 20 marca 2020 r. do godz. 16.00

W placówce zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne. Dokumenty odbierze od Państwa pracownik i przekaże do sekretariatu. Tak jak w przypadku pierwszego sposobu dostaniecie Państwo informację zwrotną (mailem lub telefonicznie).

 

 • Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole pierwszego wyboru, np. drogą mailową lub telefoniczną o wysyłce dokumentów.

 

 • W przypadku braku możliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu, rodzice powinni napisać oświadczenie o ich późniejszym dostarczeniu.

 

 • W indywidualnych przypadkach konsultacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie (22 838 49 35) w godz. 8:00-16:00.

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.