WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Statut Przedszkola

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 3/2018

Rady Pedagogicznej

Przedszkola nr 118

z Oddziałami Integracyjnymi

z dnia 29.10.2018 r.

Statut

Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Podstawy prawne:

1.         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 i  ze zm.),

2.         Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949 ).

3.         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),

4.         Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służąca stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1.      Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym wielooddziałowym z            oddziałami integracyjnymi.

2.      Siedzibą  główną przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Nowolipie 31 A

§ 2

1.      Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

2.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

3.      Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3

1.      Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.

2.      Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Wola. Przedszkole  używa pełnej              pieczęci nagłówkowej o treści:

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi

01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31A

NIP:527-21-36 – 532 REGON 013001110

3.      Dopuszcza się stosowanie w korespondencji  następującej skróconej nazwy przedszkola  P118

4.      Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej  oraz przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi                        przepisami.

§ 4

1.      Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

2.      Przedszkole zapewnia wyżywienie.

3.      Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie

2) drugie śniadanie

3) obiad

4) deser

4.      Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

5.      Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik  przedszkola w uzgodnieniu z kucharką a zatwierdza dyrektor.

6.      Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony                            internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń

7.      Przedszkole nie prowadzi diet żywieniowych

8.      Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe z wyjątkiem pracowników                        przedszkola wyjątek mogą stanowić sytuacje  takie jak nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia teatralne i zajęć otwartych.

9.      W czasie imprez organizowanych  na terenie przedszkola nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony danych osobowych prawa                      autorskiego i praw pokrewnych. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa              się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania  wizerunku innych  osób bez ich zgody.

10.  Budynek i teren przedszkola objęty jest opieką dozorcy i monitoringiem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.          Sposób korzystania z nagrań monitoringu  regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 5

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej  wychowania przedszkolnego.

§ 6

2.      W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i                        środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

3.      Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

4.      Nauczyciele sporządzają arkusze obserwacji w wersji papierowej. Informacje w nich zawarte udostępniają rodzicom.

5.      Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

6.      Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w                        rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

7.      Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-          wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności

§7

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji  ze środowiskiem przedszkolnym.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§8

1.      Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali nauk w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych          innych państw, korzystają    z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

§9

 1. W przedszkolu mogą być zorganizowane zajęcia religii.
 2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii  jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Podstawą organizacji  zajęć z religii jest zgłoszenie się co najmniej połowy dzieci uczęszczających do przedszkola w danym roku szkolnym.
 4. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 5. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§10

1.      Zadania przedszkola realizowane są  w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.

2.      Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

a)      możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

b)      specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

c)      potrzebę prowadzenia diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

d)     organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

e)      organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

f)       wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

a)      pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

b)      informuje na bieżąco o postępach dziecka;

c)      uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

d)     uwzględnia potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

Rozdział 3

Organy przedszkola

§ 11

 1. Organami przedszkola są:

a)      Dyrektor Przedszkola;

b)      Rada Pedagogiczna;

c)      Rada Rodziców.

§ 12

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień.
 4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

§ 13

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi”.
 4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

§ 14

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi”.
 3. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach pracy przedszkola.
 4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
 5. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana  w przedszkolu.

§ 15

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 4. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.

§ 16

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

§ 17

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

a)      zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem                przedszkola;

b)      zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizyczny i psychicznym.

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 3. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.
 4. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

§ 18.

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.
 2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.
 3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 4. Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.
 7. Dyrektor w formie zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem: sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy:

a)      zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;

b)      trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

§ 19.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

a)      znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

b)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

c)      pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

d)     zgłaszania własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal,  organizacją uroczystości,                       wycieczek i dodatkowych zajęć;

e)      wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

 1. Obowiązkiem rodziców jest:

a)      punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą            dziecku bezpieczeństwo w godzinach pracy przedszkola

b)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

c)      informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego            bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

d)     współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

 1. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami i  ich częstotliwość

a)      zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;

b)      zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;

c)      konsultacje indywidualne zgodnie z planem współpracy z rodzicami zatwierdzonym przez dyrektora lub w miarę potrzeb

d)     uroczystości, zajęcia otwarte, spotkania integracyjne  z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy                           przedszkola na dany rok szkolny;

e)      dni adaptacyjne

f)       kącik informacji dla rodziców;

g)      wystawy prac plastycznych dzieci;

§ 20

1.   Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach  6.30 - 17.30;

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
 3. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny
 4. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
 5. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 20.

§ 21

 1. Przedszkole  zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 22

 1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
 2. Rodzic ma prawo wybrać  dla dziecka  ilość posiłków spośród wymienionych w § 4 ust. 3
 3. Zmiany ilości wybranych posiłków rodzic zobowiązany jest dokonać  w formie pisemnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmiany.
 4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zabraniu rodziców w każdym roku szkolnym; W przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.
 5. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.
 6. W przypadku nieobecności dziecka  opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność zgodnie z odrębnymi przepisami
 7. Opłaty  za wyżywienie  należy wnosić  gotówką  lub przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.
 8. Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 12 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:

a)      zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

b)      współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c)      planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

d)     prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

§ 23.

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych- pracowników  administracji i obsługi
 2. W przedszkolu utworzono  stanowisko kierownika gospodarczego  (pracownik administracji).

§ 24

 1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:

a)      realizowanie programów pracy przedszkola  w powierzonych mu zadaniach;

b)      zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

c)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn                                środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;

d)     systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku                                 przedszkolnym;

e)      komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci a w konsekwencji osiąganiu   dojrzałości szkolnej;

f)       organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

g)      opieka nad powierzoną salą oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie;

4.      Do zakresu zadań nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej należy w szczególności:  

a) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,

b) rozwijanie i rozpoznawanie predyspozycji i uzdolnień,

c) określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczni – pedagogicznej odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

d) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielonej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych , rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb, oraz przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

e) opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,

f) opracowanie i wdrożenie planów działań wspierających dla uczniów, posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz dla dzieci, u których dokonane zostało rozpoznanie, o którym mowa w pkt 1,

g) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,

h) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli,

i) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci rodziców i nauczycieli,

j) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

k) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.                

5.      Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy;

6.      Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności                pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje                        wspomagające przedszkole;

§ 25

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku;
 2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych;
 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych odraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor;
 4. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 6. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7.      Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień,                  zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 13 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera

§ 26

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
 2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia; życzliwego i podmiotowego traktowania;
 3. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
 4. sprawiedliwej oceny postępów  oraz wspierania w rozwoju psychofizycznym;
 5. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.
 6. znajomości swoich praw i obowiązków.

                                                                              § 27

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących  w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

a)      uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

b)      respektowania poleceń nauczyciela;

c)      kulturalnego odnoszenia  się do rówieśników i osób dorosłych;

d)     samodzielnego dbania o czystość i higienę na miarę swoich możliwości;

e)      dbania o ład i porządek w pomieszczeniach przedszkolnych;

f)       poszanowania godności rówieśników i dorosłych

g)      przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia

h)      poszanowania pracy własnej oraz innych

i)        respektowania praw innych dzieci

§ 28

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a)      gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 30 września i brak jest informacji wyjaśniających od rodziców;

b)      wskutek długotrwałej - trwającej minimum 1 miesiąc, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim                        zawiadomieniu rodziców lub opiekunów na piśmie

c)      planie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania                  przedszkolnego)

d)     powtarzających się nieterminowych opłat za korzystanie z wyżywienia, bądź ich nieuiszczania przez dwa okresy płatnicze; w sytuacji,               gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci,

e)      stałych agresywnych zachowań dziecka zagrażających jego zdrowiu i życiu bądź zdrowiu i życiu wychowanków i pracowników                        przedszkola, w przypadku odmowy lub niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu i po wyczerpaniu          wszelkich możliwych sposobów pomocy dziecku.

f)       utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie,                        a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

g)      w przypadku pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia;

h)      nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;

i)        gdy dziecko posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o przeciwwskazaniach do uczęszczania do publicznego                   przedszkola;

 1. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także:

a)      rezygnacja rodziców  z usług przedszkola

b)      zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki

c)      umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji)

 1. Skreślenie  następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola;
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy  wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom w pisemnej formie lub przesyła na podany  przez rodziców adres zamieszkania po wcześniejszej dokładnej analizie zaistniałej sytuacji i podjęciu właściwej uchwały przez organa przedszkola.
 3. Rodzicowi przysługuje  prawo odwołania od  decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia.
 4. Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy  wychowanków.

Rozdział 7

Ochrona Danych Osobowych

§ 29

1.    Administratorem Danych osobowych  jest Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnym z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie              31a, które przetwarza dane w celu realizacji zadań Ustawowych i statutowych.

2.    Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

3.    Dyrektor jako Administrator, w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko        naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza  i wdraża          odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych                          osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.

3.1  Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane        osobowe osób korzystających z pomocy poradni, rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników i współpracowników placówki.

a)  Sprawuje nadzór poprzez wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie  zadań wymienionych w  pkt. 1 i 2 w zgodności z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r).

4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych podlega bezpośrednio administratorowi zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

5. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich     na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.

6. Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a       także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych placówki w formie zapisów                             elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom  w granicach i przepisach prawa.

7. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie     z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.

8. Pracownicy Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w działalności służbowej, stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i     czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.

9. Do obowiązków pracowników, należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie upoważnień nadanych decyzją dyrektora, zgodnie z       dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.

10.Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz              informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

11.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

12.Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g (w przypadku gdy mamy 6 latków – obowiązek szkolny) oraz  art. 6        ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

13.Kontakt do Inspektora Ochrony Osobowych udostępniony jest na tablicy ogłoszeń dla Rodziców oraz na stronie www.p118.przedszkola.net.pl

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 30

1.      Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy;      

 1. Dyrektor każdorazowo, po uchwaleniu przez radę pedagogiczną zmian w statucie, opracowuje i ogłasza jednolity tekst statutu;
 2. Statut jest podawany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz przez udostępnienie go do wglądu w sekretariacie przedszkola;
 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut  Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/2017 z dnia 08.11.2017 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu
 4. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r. na podstawie Uchwały Nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi.

Warszawa, 19.10.2018 r.

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.