WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Historia przedszkola

Przedszkole nr 118 zostało wybudowane w 1953r. i funkcjonowało jako pierwsza placówka przedszkolna osiedla Muranów pod nazwą: „Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Nr 13- Osiedla Muranów”. Placówka mieści się w budynku wolnostojącym, otoczonym dużym, zadrzewionym ogrodem. Do czerwca 2010r. było typowym przedszkolem obejmującym swoją działalnością dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Od września 2010r. powstał pierwszy oddział integracyjny. Do naszego przedszkola na równych prawach uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Stołeczne Warszawa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

 

W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały. Podzielone są one na trzy grupy wiekowe: 3, 4 i 5-latki. Każda grupa liczy 25 dzieci, natomiast grupa integracyjna 20 dzieci, w tym do 5 dzieci z orzeczeniem.
Placówka posiada dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć, salę gimnastyczną - dobrze wyposażoną w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, przybory do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych z dziećmi, a także salę do integracji sensorycznej.

 

Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych wykorzystywanych w codziennej pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia. Przeprowadzane remonty i modernizacje pomieszczeń przedszkolnych podnoszą ich estetykę i funkcjonalność.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30. W tym czasie odbywają się zajęcia wychowawczo- dydaktyczne planowane przez nauczycielki, zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci oraz zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców (rytmika, gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne, taniec towarzyski, edukacja teatralna).

 

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która systematycznie dokształca się, a także uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ponadto, placówka zatrudnia w niepełnym wymiarze godzin pracy psychologa, logopedę, rehabilitanta, terapeutę integracji sensorycznej.

 

 Ideę pracy naszego przedszkola opieramy , zgodnie z tendencjami współczesnej pedagogiki na poglądzie, według którego podstawą wychowania i nauczania jest zrozumienie potrzeb dziecka i jak najlepsze ich zaspakajanie.

 Uważamy, że praca oparta na partnerstwie i współpracy między nauczycielem, dzieckiem i jego rodzicami zapewni dziecku wszechstronny rozwój, pozwala bezstresowo osiągnąć dojrzałość szkolną i przygotuje do życia w społeczeństwie.

Miły i serdeczny stosunek całego personelu do dziecka i jego rodziny zapewni mu potrzebę poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Dziecko uczy się działania w środowisku społeczności dziecięcej, zdobywa nowe doświadczenia i wiadomości, które wzbogacają procesy rozwojowe. Możliwe jest to wówczas gdy dziecko akceptuje środowisko przedszkolne, dobrze się w nim czuje, jest rozumiane, akceptowane a także może liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony dorosłych.

 

Dążymy do tego aby nauczyciel w naszym przedszkolu był doradcą, przewodnikiem, kimś kto potrafi wyjaśnić i przybliżyć świat ale również ze zrozumieniem i życzliwością ukoić dziecięce łzy i niepowodzenia. Pomoże w rozwiązywaniu dziecięcych problemów, wskaże właściwą drogę postępowania. Dążymy do tego aby w naszej placówce dzieci były bezpieczne, radosne, wszechstronnie rozwinięte, osiągały dojrzałość szkolną a rodzice współuczestniczyli w życiu przedszkola i byli zadowoleni z jego usług.

 

Pragniemy to osiągnąć poprzez:

 • miłą, serdeczną ,przyjazną dziecku i jego rodzinie atmosferę placówki,

 • dobre kontakty interpersonalne,

 • przestrzeganie praw dziecka,

 • indywidualizację metod wychowania i nauczania zgodnie z możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami dziecka,

 • systematyczną współpracę z domem rodzinnym, psychologiem, logopedą oraz najbliższym środowiskiem społeczno- kulturowym(m.in. szkołą, biblioteką),

 • prowadzenie różnorodnej działalności wychowawczo- edukacyjnej wszechstronnie rozwijającej zainteresowania i umiejętności dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wychowania przez sztukę,

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,

 • udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, materialnych- współpraca z instytucjami (m.in.: Rada Rodziców, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Opieka Społeczna).

Ważne dla nas wartości to:

 • zdrowie, bezpieczeństwo i zaspakajanie potrzeb dziecka,

 • wszechstronny rozwój dziecka,

 • wsparcie i pomoc rodziców, wspólne zrozumienie wzajemnych potrzeb,

 • życzliwe stosunki interpersonalne,

 • promowanie wychowania przez sztukę oraz zachowań prozdrowotnych,

 • dobre imię placówki.


Wyróżnia nas:

 • otwartość na potrzeby innych,

 • twórczy niepokój,

 • wysokie kwalifikacje nauczycieli,

 • kultura i życzliwość,

 • atrakcyjny teren.


W naszym przedszkolu dziecko:

 • czuje się bezpieczne, jest akceptowane, swobodnie zgłasza swoje potrzeby,

 • rozwija aktywność twórczą poprzez różne formy obcowania ze sztuką,

 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,

 • bezstresowo osiąga dojrzałość szkolną,

 • kształtuje zachowania prozdrowotne.


Rodzice:

 • współdziałają z placówką w poznawaniu potrzeb dziecka,

 • są informowani na bieżąco o postępach dzieci,

 • wykazują zainteresowanie pracą wychowawczo-dydaktyczną,

 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

 • pomagają w różnych pracach na rzecz dzieci i placówki,

 • mają do nas zaufanie i są zadowoleni z naszej pracy.


Wykorzystujemy w naszej pracy m.in. elementy metod:

 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, R. Labana, C. Orffa

 • Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

 • Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona

 • Pedagogiki zabawy

 • Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz


Organizujemy:

 • Zajęcia biblioteczne

 • Koncerty muzyczne w przedszkolu

 • Teatrzyki

 • Bale karnawałowe

 • Spotkanie z Mikołajem

 • Jasełka

 • Spotkanie wigilijne

 • Uroczystości przedszkolne

 • Konkursy dla dzieci i rodziców

 • Festyny Rodzinne

 • Wycieczki

 • Zajęcia otwarte dla rodziców

 • Spotkania adaptacyjne dla dzieci

 • Wystawy plastyczne prac dziecięcych

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.