WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Statut Przedszkola

Statut

Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

 

Podstawy prawne:

1.         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 i  949),

2.         Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 ).

3.         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym wielooddziałowym z oddziałami integracyjnymi.
 2. Siedzibą  główną przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Nowolipie 31 A

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3

 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Wola. Przedszkole  używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi

01-002 Warszawa, ul. Nowolipie 31A

NIP:527-21-36 – 532 REGON 013001110

 1. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji  następującej skróconej nazwy przedszkola  P118
 2. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej  oraz przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
 3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie

2) drugie śniadanie

3) obiad

4) deser

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik  przedszkola w uzgodnieniu z kucharką a zatwierdza dyrektor.
 3. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń
 4. Przedszkole nie prowadzi diet żywieniowych
 5. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe z wyjątkiem pracowników przedszkola wyjątek mogą stanowić sytuacje  takie jak nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia teatralne i zajęć otwartych.
 6. W czasie imprez organizowanych  na terenie przedszkola nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony danych osobowych prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania  wizerunku innych  osób bez ich zgody.
 7. Budynek i teren przedszkola objęty jest opieką dozorcy i monitoringiem
  w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań monitoringu  regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej  wychowania  przedszkolnego.

§ 6

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
 3. Nauczyciele sporządzają arkusze obserwacji w wersji papierowej. Informacje w nich zawarte udostępniają rodzicom.
 4. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 5. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 6. Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności

§7

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji  ze środowiskiem przedszkolnym.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§8

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali nauk w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają  z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

§9

 1. W przedszkolu mogą być zorganizowane zajęcia religii.
 2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii  jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Podstawą organizacji  zajęć z religii jest zgłoszenie się co najmniej połowy dzieci uczęszczających do przedszkola w danym roku szkolnym.
 4. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 5. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§10

 1. Zadania przedszkola realizowane są  w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.
 2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
 1. możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
 2. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
 3. potrzebę prowadzenia diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
 4. organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
 5. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;
 6. wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.
 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka;
 3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
 4. uwzględnia potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

Rozdział 3

Organy przedszkola

§ 11

 1. Organami przedszkola są:
 1. dyrektor przedszkola;
 2. rada pedagogiczna;
 3. rada rodziców.

§ 12

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień.
 4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

§ 13

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi”.
 4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

§ 14

 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi”.
 3. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach pracy przedszkola.
 4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
 5. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana  w przedszkolu.

§ 15

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 4. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.                                                                                                             
                                                                                                                      § 16

  1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
  2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
  3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
  4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

§ 17

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
 2. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym
  i psychicznym.
 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 3. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.
 4. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

§ 18.

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.
 2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.
 3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 4. Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.
 7. Dyrektor w formie zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem: sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy:
 1. zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;
 2. trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

§ 19.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
 1. znajomości realizowanych programów i planów zajęć;
 2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 3. pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;
 4. zgłaszania własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal,  organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;
 5. wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.
 1. Obowiązkiem rodziców jest:
 1. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo w godzinach pracy przedszkola
 2. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
 3. informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
 4. współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 1. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami i  ich częstotliwość
 1. zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;
 2. zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;
 3. konsultacje indywidualne zgodnie z planem współpracy z rodzicami zatwierdzonym przez dyrektora lub w miarę potrzeb
 4. uroczystości, zajęcia otwarte, spotkania integracyjne  z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
 5. dni adaptacyjne
 6. kącik informacji dla rodziców;
 7. wystawy prac plastycznych dzieci;

§ 20

 1. Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach  6.30 - 17.30;
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
 4. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny
 5. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
 6. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 20.

§ 21

 1. Przedszkole  zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci uczęszczających do przedszkola

§ 22

 1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
 2. Rodzic ma prawo wybrać  dla dziecka  ilość posiłków spośród wymienionych w § 4 ust. 3
 3. Zmiany ilości wybranych posiłków rodzic zobowiązany jest dokonać  w formie pisemnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmiany.
 4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zabraniu rodziców w każdym roku szkolnym; W przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola                                   w porozumieniu z Radą Rodziców.
 5. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.
 6. W przypadku nieobecności dziecka  opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność zgodnie z odrębnymi przepisami
 7. Opłaty  za wyżywienie  należy wnosić  gotówką  lub przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.
 8. Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 12 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:

 1. zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 2. współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 3. planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,
 4. prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

§ 23.

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych- pracowników  administracji i obsługi
 2. W przedszkolu utworzono  stanowisko kierownika gospodarczego  (pracownik administracji).

§ 24

 1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:
 1. realizowanie programów pracy przedszkola  w powierzonych mu zadaniach;
 2. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;
 4. systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;
 5. komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci a w konsekwencji osiąganiu   dojrzałości szkolnej;
 6. organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 7. opieka nad powierzoną salą oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie;
 1. Do zakresu zadań nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej należy w szczególności:  

a) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,

b) rozwijanie i rozpoznawanie predyspozycji i uzdolnień,

c) określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczni – pedagogicznej odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

d) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielonej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych , rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb, oraz przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

e) opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,

f) opracowanie i wdrożenie planów działań wspierających dla uczniów, posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz dla dzieci, u których dokonane zostało rozpoznanie, o którym mowa w pkt 1,

g) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,

h) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli,

i) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci rodziców i nauczycieli,

j) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

k) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań
z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.                

 1. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy;
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole;

§ 25

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku;
 2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych;
 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych odraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor;
 4. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 6. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 13 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera

§ 26

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
 2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia; życzliwego i podmiotowego traktowania;
 3. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
 4. sprawiedliwej oceny postępów  oraz wspierania w rozwoju psychofizycznym;
 5. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.
 6. znajomości swoich praw i obowiązków.

                                                                                                                            § 27

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

 1. uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
 2. respektowania poleceń nauczyciela;
 3. kulturalnego odnoszenia  się do rówieśników i osób dorosłych;
 4. samodzielnego dbania o czystość i higienę na miarę swoich możliwości;
 5. dbania o ład i porządek w pomieszczeniach przedszkolnych;
 6. poszanowania godności rówieśników i dorosłych
 7. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia
 8. poszanowania pracy własnej oraz innych
 9. respektowania praw innych dzieci

§ 28

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 1. gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 30 września i brak jest informacji wyjaśniających od rodziców;
 2. wskutek długotrwałej - trwającej minimum 1 miesiąc, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zawiadomieniu rodziców lub opiekunów na piśmie
 3. planie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego)
 4. powtarzających się nieterminowych opłat za korzystanie z wyżywienia, bądź ich nieuiszczania przez dwa okresy płatnicze; w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci,
 5. stałych agresywnych zachowań dziecka zagrażających jego zdrowiu i życiu bądź zdrowiu i życiu wychowanków i pracowników przedszkola, w przypadku odmowy lub niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu i po wyczerpaniu wszelkich możliwych sposobów pomocy dziecku.
 6. utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
 7. w przypadku pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia;
 8. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;
 9. gdy dziecko posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o przeciwwskazaniach do uczęszczania do publicznego przedszkola;
 1. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także:
 1. rezygnacja rodziców  z usług przedszkola
 2. zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki
 3. umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji)
 1. Skreślenie  następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola;
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy  wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom w pisemnej formie lub przesyła na podany  przez rodziców adres zamieszkania po wcześniejszej dokładnej analizie zaistniałej sytuacji i podjęciu właściwej uchwały przez organa przedszkola.
 3. Rodzicowi przysługuje  prawo odwołania od  decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia.
 4. Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy  wychowanków.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy;      
 2. Dyrektor każdorazowo, po uchwaleniu przez radę pedagogiczną zmian w statucie, opracowuje i ogłasza jednolity tekst statutu;
 3. Statut jest podawany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz przez udostępnienie go do wglądu w sekretariacie przedszkola;
 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut  Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2016 z dnia 15.09.2016 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu
 5. Statut wchodzi w życie z dniem 08.11.2017 r. na podstawie Uchwały Nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi.

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.