WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

PROCEDURA UDZIELANIA

POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W PRZEDSZKOLU NR 118

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zmianami.)
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
  3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci, indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1616)
  4. Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych przedszkolach, szkołach                 i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 520).
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
    6. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.           z 2017r. poz. 1578)

1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

2.    Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, w tym zainteresowania i uzdolnienia. W przedszkolu w szczególności jest to obserwacja pedagogiczna pod kątem gotowości szkolnej.

3.    Rozpoczęcie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może odbyć się również na wniosek:

-         uczniów

-         rodziców ucznia

-         dyrektora przedszkola

-         nauczyciela, specjalisty pracującego z dzieckiem

-         pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz higienistki szkolnej

-         poradni

-         asystenta edukacji romskiej

-         pomocy nauczyciela

-         asystenta nauczyciela

-         pracownika socjalnego

-         asystenta rodziny

-         kuratora sądowego.

-         organizacji pozarządowej

-         innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci

4.    W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem  i informują o tym dyrektora przedszkola. Dyrektor informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą i organizuje tą pomoc.

5.    Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala jej formy, czas trwania, wymiar godzin. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, która będzie planować i koordynować udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.

6.    Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi uwzględniać współpracę z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.

7.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem  w formie:

-         zajęć rozwijających uzdolnienia,

-         zajęć specjalistycznych

-         zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

-         porad i konsultacji.

8.    Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi być w formie pisemnej. Nauczyciel prowadzi dokumentacje, w której zawarte są informacje dotyczące dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

- wniosek poradni o wystawienie opinii niezbędnej do wydania orzeczenia,

- opinia wydana przez przedszkole (w ciągu 7 dni roboczych),

- Orzeczenie o Potrzebie Krztałcenia Specjalnego lub inne wydane przez poradnię,

- wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka,

- Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny IPET

- Zaproszenie dla rodzica na posiedzenie zespołu,

- ewaluacja realizacji IPETu,

- dzienniki zajęć nauczycieli i specjalistów.

9.     Nauczyciel odnotowuje w dzienniku wszelkie spotkania, konsultacje i rozmowy z rodzicami dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

10.           Wszyscy specjaliści prowadzą dokumentację w formie pisemne, w której notują wszystkie zajęcia, spotkania i konsultację dotyczące udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

11.           Dyrektor tworzy zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Załącznik nr 4) zwany dalej Zespołem, dla dziecka:

-         posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-         posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

12.           Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

13.           Zadania Zespołu:

-         co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,

-         opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego IPET uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wystawionym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, (Załącznik nr 3),

-         program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

-         Program opracowuje się w terminie do 30 września albo 30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni program.

-         dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ewaluacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie powtórnej, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.

-         dokonywanie oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,

-         dokonywanie, w miarę potrzeb, modyfikacji programu.

14.           Dyrektor przedszkola ustala wymiar godzin dla poszczególnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej

15.           Rodzice dzieci mają prawo uczestniczyć w spotkaniach Zespołu. Rodzice są także informowani o każdym spotkaniu  Zespołu. (załącznik nr 2)

16.           Dyrektor wyznacza osobę koordynująca pracą Zespołu. Do zadań koordynatora należy:

-         ustalanie terminów spotkań Zespołu,

-         zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora, wszystkich członków Zespołu oraz rodziców ucznia,

-         prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

17.           Dyrektor wnioskuje o udział w spotkaniu Zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej, jeśli zachodzi taka konieczność.

18.           Rodzice dzieci mogą wnioskować o udział w spotkaniach Zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty.

19.           Osoby biorące udział w spotkaniu Zespołu są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na spotkaniu Zespołu.

20.           Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Jeżeli rodzice nie wyrażą zgody na udział dziecka w proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, muszą wypełnić pisemną rezygnację (załącznik nr 1).

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r. i obowiązuje do odwołania.

  Podpis Dyrektora

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Zgoda rodziców na udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Załącznik nr 2 – Zaproszenie na spotkanie zespołu

Załącznik nr 3 – Indywidualny Program Terapeutyczny - wzór

Załącznik nr 4 – Powołanie zespołu

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.