WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Regulamin wycieczek

REGULAMIN

ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK

W PRZEDSZKOLU NR 118 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE

Podstawy prawne:

1)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018, poz. 1055).

2)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (
Dz.U. z  2018 r., poz. 2140)

 

§ 1.  Zasady ogólne

1.      Wycieczki są integralną formą działalności wychowawczej przedszkola, w celu wzbogacenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i mogą być organizowane jako:

1)      wycieczki krajoznawczo-turystyczne z użyciem środków transportu (autokar, środki komunikacji miejskiej);

2)      spacery piesze – wyjścia poza teren przedszkola;

3)      inne wyjścia edukacyjne poza teren przedszkola np. na lekcje biblioteczne, do pobliskich placówek oświaty, udział w edukacji teatralnej, ośrodków kultury, punktów usługowych  i innych.

2.      Organizowanie przez przedszkole wycieczek i spacerów  ma na celu:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

2) poznawanie kultury i języka innych państw;

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  i kulturalnego;

4) wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;

5) upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;

7) poprawę stanu zdrowia dzieci;

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;

10) udział w imprezach kulturalno-oświatowych.

3.      Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi trasy i wyznaczeniem celów wyjścia oraz przypomnieniem zasad           bezpieczeństwa.

4.      Wycieczki organizowane są w trakcie roku szkolnego z wyjątkiem dyżuru wakacyjnego.

5.      Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i dzieci.

6.      Przy organizacji wycieczek przedszkole może korzystać ze wsparcia profesjonalnych organizatorów turystyki oraz fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

§ 2.  Zasady szczegółowe

1.      Udział dziecka w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców formie oświadczenia:

- każdorazowo podczas organizacji wycieczki krajoznawczo-turystycznej z użyciem środków transportu;

-  raz w roku na okres całego roku szkolnego do from wymienianych w § 1.  ust 1, pkt 2) i 3).

2.      Wyjście wymienione w § 1.  wpisuje się do „Rejestru wyjść i wycieczek” , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Rejestr na dany rok szkolny prowadzi i przechowuje Dyrektor przedszkola.

3.      Rodzice najpóźniej trzy dni przed wycieczką krajoznawczo-turystyczną są pisemnie powiadomieni o:

1) miejscu i godzinie zbiorki;

2) miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki;

3) dokładnym adresie pobytu dzieci na wycieczce wraz z numerem telefonu kontaktowego;

4) przewidywanej trasie wycieczki.

4.      W wycieczkach, bez osobistej opieki rodzica, nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku   do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

5.      Zgodę na zorganizowanie wycieczek wyraża dyrektor przedszkola.

6.      Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor przedszkola spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.

7.      Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola, pracownik przedszkola.

8.      Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem przedszkola.

9.      Po uzgodnieniu terminu wycieczki, kierownik wycieczki przygotuje następującą dokumentację:

1)      kartę wycieczki wraz z harmonogramem,  stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu;

2)  listę uczestników stanowiąca załącznik nr 3 do regulaminu;

3) zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce – lista zbiorcza;

4) oświadczenie opiekunów niepedagogicznych wyznaczonych przez dyrektora do sprawowania opieki w czasie wycieczki w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki, stanowiące załącznik nr 4 do regulaminu;

10.  Wypełnioną dokumentację kierownik wycieczki składa u dyrektora przedszkola  w celu zatwierdzenia wycieczki. Kierownik składa dokumentację, o której mowa w ust. 9 do dyrektora przedszkola najpóźniej na 1 dzień przed planowaną organizacją wycieczki.

 

§ 3.  Zasady korzystania z środków transportu

Jako środki transportu dopuszcza się:

1)      autokar;

2)      środki komunikacji zbiorowej.

 

§ 4. Wycieczka autokarowa

1.      Kierownik wycieczki  wsiada do autokaru pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc.

3.      Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru.

4.      Opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach.

5.      Przed odjazdem kierownik wycieczki lub opiekun wycieczki  sprawdza listę obecności oraz ustala liczbę uczestników wyjazdu.

6.      W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach i zapinają pasy bezpieczeństwa, jeżeli autokar jest w nie wyposażony.

7.      Przy wysiadaniu z autokaru - pierwszy wysiada opiekun i  stojąc przy drzwiach ustawia dzieci, zwraca uwagę, aby nie przebiegała przez jezdnię. 

8.      Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i zabierają swoje rzeczy.

9.      Kierownik wysiada ostatni - sprawdza autokar.

10.  Po wyjściu z autokaru należy uformować grupę i sprawdzić liczebność osób.

 

§ 5. Jazda środkami komunikacji zbiorowej

1.      Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i wyznacza obszar zajmowania miejsc.

2.      W przypadku braku miejsc siedzących pilnuje, aby każdy z uczestników miał dostęp do uchwytów i poręczy. Pomaga w kasowaniu biletów, jeżeli nie został zakupiony bilet zbiorowy (jeżeli jest taka konieczność).

3.      Opiekun wsiada ostatni.

4.      Przy wysiadaniu kolejność odwrotna - pierwszy wysiada opiekun i na przystanku ustawia uczestników. Kierownik wysiada ostatni. Po uformowaniu grupy sprawdza liczebność grupy.

 

§ 6. Opieka w czasie wycieczki, spaceru i innego wyjścia edukacyjnego

1.      Opiekę nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik  i opiekunowie wycieczki.

2.      Ustala się następującą liczbę opiekunów na wycieczkach:  

1)      wycieczka przy korzystaniu ze  środków komunikacji miejskiej lub autokaru co najmniej 1 opiekun na 10 dzieci;

2)      spacery i inne wyjścia edukacyjne co najmniej 1 opiekuna na 12 dzieci;

3)      jeżeli w grupie są dzieci  niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju wycieczki, powinna być zapewniona dodatkowa opieka dostosowana do potrzeb uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, mgły.

5. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

6. Przed rozpoczęciem wycieczki kierownik wycieczki zaznajamia uczestników z zasadami poruszania się po drogach, zachowania w środkach komunikacji miejskiej, zachowania się w autokarze oraz zachowania się w przypadku odejścia od grupy.

7. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego, należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy dzieci.

8. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

9. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w przedszkolu.

 

§ 7. Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki

    1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

1)      czuwanie nad prawidłowością przebiegu wycieczki;

2)      opracowanie programu i harmonogramu wycieczki;

3)      współpraca z rodzicami dziecka, celem prawidłowego przygotowania dziecka do wyjazdu;

4)      współpraca z opiekunami wycieczki;

5)      zapoznanie rodziców, dzieci, opiekunów z programem wycieczki, regulaminami obowiązującymi na wycieczce oraz zasadami związanymi z bezpieczeństwem;

6)      podejmowanie wszelkich decyzji związanych z przebiegiem wycieczki.

2.      Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

1) ciągła opieka nad uczestnikami wyjazdu;

2) wykonywanie zadań i poleceń zleconych przez kierownika wycieczki;

3) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

4) nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników regulaminów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny;

 

§ 11. Obowiązki uczestnika wycieczki

1.      W takcie wycieczki i spaceru dzieci powinny:

1)      Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

2)      Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub kierownika wycieczki.

3)      Nie oddalać się od grupy.

4)      Podczas jazdy środkiem lokomocji nie zmieniać miejsc.

5)      Wszelkie niedyspozycje zgłaszać natychmiast opiekunowi.

6)      Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach
i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

7)      Nie zrywać roślin, nie śmiecić oraz nie płoszyć zwierząt.

 

§ 12. Obowiązki rodziców przy organizacji wycieczki

1.      Rodzice, których dziecko uczestniczy w wyjeździe organizowanym przez przedszkole, winni:

1) zapoznać się z terminem,  harmonogramem;

2) przekazać kierownikowi wycieczki aktualny telefon kontaktowy;

3) wypełnić zgody, o których mowa w § 2 ust. 1;

4) w przypadku rezygnacji z udziału dziecka w wyjeździe, poinformować z wyprzedzeniem o tym fakcie kierownika wycieczki;

5) przygotować dziecko do wyjazdu;

6)  przyprowadzić dziecko do przedszkola  o wyznaczonej godzinie;

2.      Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach.

 

§ 13. Zasady finansowania wycieczki

1.      Działalność przedszkola w zakresie krajoznawstwa i turystyki jest finansowana z środków pozabudżetowych, w szczególności:

1)      z odpłatności rodziców dzieci biorących udział w wycieczce;

2)      z środków pochodzących od sponsorów;

3)      z środków przekazanych przez radę rodziców przedszkola;

2.      Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów przejazdu oraz wstępów. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1.

3.      Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

1.      Dzieci,  które nie uczestniczą w wycieczce (z powodu spóźnienia lub braku dokonania opłaty przez rodziców) zapewnia się opiekę w innym oddziale, który pozostaje na terenie przedszkola.

2.      Na odstępstwa od  punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor przedszkola.

3.      Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych, stanowiących podstawę jego opracowania.

 

Załączniki:

Nr 1 – Rejestr wyjść i wycieczek

Nr 2 – Karta wycieczki wraz z harmonogramem

Nr 3 - Lista uczestników wycieczki

Nr 4 – Oświadczenie opiekuna niepedagogicznego

Nr 5 – Zbiorcza zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce.

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.