WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU NR 118 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE UL.NOWOLIPIE 31A PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 listopada 2001r. w sprawie warunków sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r.Nr 55, poz. 578).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69).

I. ZASADY, WARUNKI, BEZPIECZEŃSTWO NA WYCIECZKACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 118.

 1. Przedszkole Publiczne Nr 118 może organizować wyjazdy krajowe w formie wycieczek krajoznawczo-turystycznych i przedmiotowych, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.

 2. W celu zorganizowania wycieczki dyrektor przedszkola zawiera umowę pisemną z organizatorem turystyki o świadczenie usług turystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Zgodę na zorganizowanie wycieczek krajoznawczo turystycznych i przedmiotowych wydaje dyrektor przedszkola po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 4. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.

 5. W wycieczkach krajoznawczo-turystycznych nie mogą brać udziału dzieci w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 6. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, a organizatorzy tych wycieczek powinni im zapewnić warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 7. Nie można prowadzić wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

 8. Udział dzieci w wycieczkach wymaga zgody rodziców lub ich opiekunów prawnych.

 9. Dyrektor przedszkola powołuje kierownika wycieczki, który ukończył kurs dla kierowników wycieczek.

 10. Zadania kierownika wycieczki:

  1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki,

  2. Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników wycieczki,

  3. Zapewnienie warunków dla pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki i sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

  4. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

  5. Określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki,

  6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

  7. Organizowanie transportu, wyżywienia, noclegów,

  8. Rozdzielenie zadań wśród uczestników wycieczki,

  9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

  10. Dokonanie podsumowania, oceny i realizacji strony finansowej wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 11. Dyrektor przedszkola powołuje opiekunów wycieczki i określa ich liczbę (minimum jeden opiekun na pięcioro dzieci, gdy wycieczka obejmuje przejazd komunikacją miejską).

 12. Zadania opiekuna wycieczki:

  1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi,

  2. Współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

  3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

  4. Nadzorowanie zadań przydzielonych dzieciom,

  5. Wykonywanie innych zadań poleconych przez kierownika.

 13. Dyrektor przedszkola zatwierdza harmonogram i kartę wycieczki.

 14. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 15. Po powrocie z wycieczki opiekun osobiście oddaje dziecko rodzicowi. W przypadku, gdy nikt z rodziców nie zgłosi się po dziecko, wychowawca na polecenie kierownika odprowadza dziecko do domu. W żadnym wypadku nie może pozostawić dziecka samego bez opieki.

 16. Wychowankowie biorący udział w wycieczce objęci są ubezpieczeniem całorocznym.

 17. Pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

 18. Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

 19. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych, stanowiących podstawę jego opracowania.

II. ZAŁĄCZNIKI

1. Zezwolenia rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę autokarową.

 1. Oświadczenie opiekuna o znajomości regulaminu i zasad bezpieczeństwa wycieczki.

 2. Karta wycieczki wraz z harmonogramem.

 3. Lista uczestników wycieczki.

 

REGULAMIN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM JEJ PODPISANIA.

 

Warszawa,dn ………………..

 

Rada Pedagogiczna

Dyrektor

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.