WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci

Regulamin Przyprowadzania i Odbierania Dzieci

z Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31a w Warszawie

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.).

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 

 

Bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu.

 

§ 1

 

 1. Dyrektor przedszkola lub upoważniona przez niego osoba przygotowuje plan dyżurów pracowników przedszkola w szatni w godzinach 15.00 – 17.30 ( w przypadku kiedy w przedszkolu nie jest zatrudniona szatniarka).

 2. Na początki roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie, w którym wskazują osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani podąć swoje aktualne numery telefonów kontaktowych.

 3. Osobie pełniącej dyżur udostępnia się wykaz osób upoważnionych do odbierania dzieci z przedszkola.

 4. W sytuacjach szczególnych rodzice (prawni opiekunowie) powinni osobiście poinformować nauczyciela o tym, że dziecko zostanie odebrane przez inną osobę upoważniona. Informację należy przekazać na piśmie,
  z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

 5. Przyprowadzenie i odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się
  w godzinach ustalonych w organizacji pracy przedszkola lub godzinach uzgodnionych indywidualnie z dyrektorem przedszkola.

 6. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane o ustalonej porze, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka
  ( prawnymi opiekunami).

 7. Gdy próby skontaktowania się z rodzicami nie odnoszą skutku i nie udaje się ustalić miejsca pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel pozostaje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę, a po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji.

 8. W przypadku gdy jedno z rodziców nie życzy sobie, aby dziecko było odbierane z przedszkola przez drugiego z rodziców, wtedy musi przedstawić dyrektorowi przedszkola odpowiednie orzeczenie sądowe.

 

 

 

Przyprowadzanie dziecka.

 

§ 2

 

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.30, przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione osoby. Jeżeli z przyczyn losowych dziecko nie zostanie przyprowadzone do godz. 8.30, rodzic jest zobowiązany powiadomić telefonicznie o spóźnieniu przedszkole.

 2. Dorosły ma obowiązek wejść razem z dzieckiem do szatni, a potem odprowadzić dziecko do właściwej sali (lub na miejsce, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne).

 3. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola są zobowiązane: pomóc dziecku w szatni zdjąć wierzchnie okrycie i zmienić obuwie, osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy (lub nauczycielce dyżurującej). Od momentu przekazania dziecka nauczycielce do chwili odebrania dziecka po zajęciach odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
  i bezpieczeństwo dziecko pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku.

 5. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym przez rodziców bez opieki na terenie przedszkola,
  w szatni lub innym miejscu w budynku przedszkola.

 

 

Odbieranie dziecka z przedszkola.

 

§ 3

 

 1. Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, lub upoważnioną pełnoletnia osobę, która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo.

 2. Osoba upoważniona do odbierania dziecka powinna mieć ze sobą dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczycielki.

 3. Rodzic (opiekun prawny) lub upoważniona osoba prosi dziecko przez domofon lub zgłasza się po dziecko do sali lub odbiera je z placu zabaw i od tej chwili ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

 4. Odbieranie dziecka musi się odbywać za wiedzą nauczycielki opiekującej się daną grupą.

 5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie, której stan wskazuje na to, że nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo.

 6. Jeżeli nauczyciel odmówi wydania dziecka osobie zgłaszającej się po nie, musi niezwłocznie poinformować o tym dyrektora przedszkola lub upoważnioną przez niego osobę i podjąć wszelkie możliwe czynności
  w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 7. Jeżeli po dziecko ma się zgłosić osoba, która nie została wymieniona
  w oświadczeniu rodziców, wtedy rodzice są zobowiązani zawiadomić
  o tym osobiście dyrektora przedszkola. Osoba odbierająca dziecko
  z przedszkola musi w takim przypadku mieć ze sobą dowód osobisty.

 

                                                  Warszawa, dnia 27 listopada 2008r.

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.