WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Integracja w Przedszkolu

           Miarą zmian i przeobrażeń w dzisiejszej oświacie jest między innymi wyrównywanie szans poprzez integrację. Integracja oznacza wspólne wychowanie i nauczanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych o różnych potencjalnie możliwościach rozwojowych. Zakłada konieczność liczenia się z różnorodnością ich potrzeb i możliwości. W myśl tej idei z roku na rok powstaje coraz więcej przedszkoli integracyjnych lub oddziałów integracyjnych a także klas integracyjnych w szkołach.

Konsultacje i dyskusje toczące się w różnych kręgach, związanych wychowaniem, edukacją i polityką społeczną przyczyniły się do uporządkowania i ujednolicenia praw osób niepełnosprawnych do dostępnej edukacji i jak najszerszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Organizacje rządowe i pozarządowe a także media, nasilają działania na rzecz podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat różnych rodzajów barier i ograniczeń, jakie napotykają w codziennym życiu osoby z trudnościami poruszania się, niewidome i słabo widzące, niesłyszące i słabo słyszące, przewlekle chore.

Wychowanie i kształcenie integracyjne znajduje duże zainteresowanie nie tylko władz oświatowych ale również dyrektorów i nauczycieli placówek. Odpowiedzialne przyjęcie przez szkołę czy przedszkole dziecka niepełnosprawnego jest wtedy, gdy placówki odpowiadają jego szczególnym potrzebom lub gdy placówka godzi się, żeby te warunki zorganizować.

Idea integracji oparta została zgodnie z tendencjami współczesnej pedagogiki na poglądzie, według którego podstawą wychowania i nauczania jest zrozumienie potrzeb dziecka i jak najlepsze ich zaspokojenie. Integracja wymaga zorganizowania takiego nauczania i wychowania aby włączyć i wydobyć z dziecka niepełnosprawnego to co w nim dobre. Aby osiągnąć ten cel należy pamiętać o dodatkowym nauczycielu wspomagającym, specjaliście, opracować i wdrożyć zindywidualizowany program nauczania, zapewnić rehabilitację i właściwe wyposażenie w pomoce umniejszające stopień niepełnosprawności a przede wszystkim zapewnić właściwy klimat społeczny. Integracja oznacza także włączenie do współpracy rodziców i danie im szansy przeżycia sukcesu edukacyjnego swojego dziecka.


 

Co daje integracja dzieciom w opinii pedagogów i rodziców?

 

 • przełamuje wszelkie korzyści dzielące jednych od drugich,

 • uczy w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości, serdeczności,

 • chroni przed izolacją,

 • rozwija każde dziecko we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej,

 • uczy wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się do innych,

 • umożliwia odkrywanie swoich zainteresowań i predyspozycji,

 • powoduje wzrost motywacji do działania, nauki oraz dorównywania innym,

 • uczy radości z „dawania”,

 • rozbudza świadomość tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć mają różne możliwości,

 • ułatwia budowanie obrazu własnej osoby,

 • daje możliwość zabawy i nauki z kolegą, który pracuje wolniej i słabiej,

 • wzbogaca wiedzę o różnych schorzeniach i sposobach postępowania z innymi,

 • pozwala zdobywać doświadczenie, że w szkole liczy się nie tylko wiedza, ale i serce,

 • łagodzi obyczaje ( dzieci są mniej agresywne ), obserwuje się więcej cierpliwości, taktu i kultury osobistej,

 • uczy mądrze sobie nawzajem pomagać, bez wyręczania się,

 • powoduje szersze spojrzenie na świat, większą wrażliwość na drugiego człowieka,

 • rodzi wiarę we własne siły, pomaga przełamywać bariery nieśmiałości,

 • powoduje czynne uczestnictwo w życiu klasy (dzieci są jej gospodarzami),

 • pomaga pozbywać się egoizmu, uczyć się rozumieć innych,

 • umożliwia przyswajanie pozytywnych form zachowań (następuje szybszy rozwój mowy),

 • rozwija samodzielność,

 • powoduje zanik niezdrowej rywalizacji na rzecz zgodnego współdziałania,

 • tutaj żadne dziecko ani jego rodzice nie muszą się obawiać ani martwić, że z powodu określonych niepełnosprawności, czy braków to dziecko zostanie wyłączone z grupy lub w mniejszym zaakceptowane,

 • przynosi obustronne korzyści.


 

Na wniosek Rady Rodziców oraz wniosek Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 118 we wrześniu 2010r. w placówce została utworzona grupa integracyjna.


 

Opracowała: Agnieszka Kielec

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.