WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Poszerzenie zasobu wiadomości o otoczeniu społeczno- przyrodnicznym

Pogłębianie wiadomości o otoczeniu społecznym i przyrodniczym odbywa się poprzez:

- Aktywny udział w zajęciach wynikających z realizacji tematów kompleksowych.
- Udział w spacerach i wycieczkach – bezpośrednia obserwacja środowiska społecznego i przyrodniczego: różnorodne formy życia, bogactwo kolorów, dźwięków, zapachów, negatywne i pozytywne skutki obcowania z przyrodą.
- Prace w ogrodzie przedszkolnym – zapoznanie z rozwojem, budową, sposobem pielęgnacji roślin, korzystanie z narzędzi ogrodniczych.
- Wzbogacenie kącika przyrody w materiał przyrodniczy, oraz przedmioty przyrody nieożywionej, prowadzenie stałych i okresowych hodowli roślin.
- Przekaz literacki, rozmowa – poznawanie i utrwalanie informacji przyrodniczych niedostępnych bezpośredniej obserwacji, publikacje popularno – naukowe, encyklopedie, atlasy.
- Prowadzenie zabaw badawczych – poznanie przyrody wszystkimi zmysłami, rozwijanie logicznego myślenia w trakcie wyciągania wniosków.
- Poznawanie piosenek i wierszy o tematyce przyrodniczej.
- Oglądanie filmów edukacyjnych o tematyce społeczno – przyrodniczej .
- Zabawy ruchowe utrwalające zdobyte wiadomości np. naśladowanie zachowania zwierząt.
- Zabawy indywidualne - budzenie wiary we własne siły.
-Udział w dyżurach – nauka odpowiedzialności, kształtowanie świadomości, że podlegamy ocenie za wykonana pracę.
- Zabawy z elementem dramy – kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, przekazywanie emocji za pomocą mowy ciała.
- Zabawy tematyczne – stwarzanie okazji do nawiązywania kontaktów, odtwarzanie ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych zachowań.
- Słuchanie opowiadań – stwarzanie okazji do poznawania różnych sytuacji z życia społecznego, formułowanie ocen, wyciąganie wniosków.
- Prowadzenie rozmów – n/t obowiązujących zasad w bliższym i dalszym otoczeniu społecznym.
- Udział w inscenizacjach – nabieranie pewności siebie, śmiałości i wiary we własne siły, możliwości, nabywanie umiejętności współdziałania społecznego i podporządkowania się ustalonym sposobom działania.


Wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacja matematyczną

- Aktywny udział w zajęciach wynikających z realizacji tematów kompleksowych..
- Udział w:
- Zabawach ruchowych – doskonalenie orientacji w przestrzeni i schemacie ciała.
- Zabawach, grach dydaktycznych – doskonalenie umiejętności liczenia, szeregowania i poznawania znaczenia symboli, nazw liczebników porządkowych, figur geometrycznych.
- Zabawach badawczych – możliwość bezpośredniego poznania właściwości przedmiotów: długości, ciężaru, i innych charakterystycznych cech, poznanie zjawiska lustrzanego odbicia.
- Rymowanki – utrwalenie kolejności dni tygodnia, miesięcy, pór roku, ustalenie regularnych rytmów i powtarzających się sekwencji.
- Ćwiczenia graficzne – wyróżnianie i odwzorowywanie rytmów, rozpoznawanie osi symetrii.


Ćwiczenie usprawniające funkcje wzrokowe

Rodzaje stosowanych ćwiczeń

I Ćwiczenia spostrzegania na materiale konkretnym.

1. Rozpoznawanie treści obrazków (zapamiętanie jak największej liczby przedmiotów).
2. Dobieranie jednakowych obrazków.
3. Segregowanie obrazków w grupy tematyczne (wyszukiwanie różnic i podobieństw).
4. Uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach.
5. Odtwarzanie z pamięci eksponowanych przedmiotów.


II Ćwiczenia spostrzegania na materiale abstrakcyjnym.

1. Rozpoznawanie figur płaskich.
2. Dobieranie jednakowych par figur.
3. Różnicowanie i układanie figur geometrycznych pod względem kształtu, wielkości i koloru.
4. Różnicowanie kształtów literopodobnych.
5. Graficzne odtworzenie krótko eksponowanej figury.
6. Odtworzenie prostych układanek przestrzennych wg. modelu.
7. Zapamiętanie jak największej liczby eksponowanych figur i wskazanie ich po krótkiej przerwie wśród innych figur.


Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe

I Odtwarzanie struktur dźwiękowych na podstawie układów przestrzennych

1. Słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtworzenie przez wyklaskiwanie i wystukiwanie.
2. Graficzne odtworzenie wysłuchanego rytmu za pomocą, kresek, kółek.
3. Porównywanie melodii, znanych piosenek pod względem tempa, wysokości głosu, tonacji.
4. Różnicowanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych.


II Analiza i synteza sylabowa wyrazów.

1. Dzielenie wyrazów na sylaby i synteza tych sylab, pojęcie sylaby, liczenie sylab.

- określenie długości wyrazów na podstawie liczby sylab ( wyrazy krótkie, długie),
- ustalenie pozycji danej sylaby w wyrazie ( na początku, na końcu, w środku),
- tworzenie wyrazów z sylab,
- podział wyrazów na sylaby,
- podział wyrazów na sylaby.

2. Określenie pozycji sylab w wyrazie.

- wydzielanie sylab w nagłosie, w wygłosie, sylab środkowych w wyrazach 3 sylabowych,
- szukanie podanych sylab w różnych wyrazach,
- tworzenie wyrazów poprzez dodawanie sylab początkowych do znanych sylab końcowych,
- tworzenie wyrazów rozpoczynających się końcową sylabą wyrazu poprzedniego.

3. Zmiana wyrazu przez dodanie lub odjęcie sylaby.

- rozwiązywanie rebusów obrazkowych,

 

III. Analiza i synteza głoskowa wyrazów.

1. Wyodrębnianie początkowej głoski w wyrazie.

- wyróżnianie i wybrzmiewanie samogłosek i spółgłosek w nagłosie (O-la, u-le),
- grupowanie obrazków, których nazwy zaczynają się daną głoską,
- tworzenie wyrazów na podstawie podanej głoski początkowej,


2. Wyodrębnianie końcowej głoski w wyrazie.

- wybór obrazków, których nazwy kończą się daną głoską,
- podawanie wyrazów, kończących się daną głoską,
- dobieranie par obrazków, w których nazwa jednego rozpoczyna się taką głoską, jaka kończy się nazwa drugiego np. rak – kot – traktor.

 

3. Wyodrębnianie środkowej głoski w wyrazach

- dobieranie obrazków, których nazwy (3 głoskowe) posiadają dana głoskę w środku np. „a” (mak, rak),
- określanie miejsca danej głoski w wyrazach dłuższych.


4. Kolejne wydzielanie głosek w wyrazach.

- wyodrębnianie podanej głoski w różnych pozycjach wyrazów,
- układanie wyrazów z żądanymi głoskami,
- liczenie głosek w wyrazach.

5. Tworzenie nowych wyrazów przez dodanie lub odjęcie głoski np.

– dodanie początkowej głoski :as las
– odjęcie początkowej głoski: Alinka, linka,
– dodanie końcowej głoski: dom – domy,
– odjecie końcowej głoski: koty – kot,
– dodanie początkowej i końcowej głoski:las- k- las-a,
- układanie nowych wyrazów z pierwszych głosek nazw kolejnych obrazków: ryba- autobus-smok-,

 

Ćwiczenia usprawniające manualnie

Rodzaje stosowanych ćwiczeń

I Techniki przestrzenne

1. Układanie:
– układanie z koralików, klocków, patyczków, z elementów mozaiki geometrycznej,
– układanki i gry z prawidłami.
2. Zabawy konstrukcyjne np. układanki, przybijanki wg. wzoru,

3. Orientacja w kierunkach związana z własnym ciałem:
- zapoznanie z kierunkiem w prawo, w lewo, prosto,
- różnicowanie w otoczeniu wielkości i ujmowanie stosunków w przestrzeni.

4. Lepienie:
- ugniatanie plasteliny, wałkowanie, lepienie postaci ludzkie, zwierząt, toczenie kulek, wałków.

5. Wycinanie typu płaskiego i przestrzennego.
- cięcie papieru wzdłuż narysowanej linii , cięcie bez narysowanej linii,
- cięcie papieru jednakowe szerokości,
- cięcie wzdłuż linii falistej, łamanej,
- wycinanie figur.

6 Majsterkowanie jako scalone elementy z innych technik jak cięcie, sklejanie, rysowanie wg. wzoru i własnych pomysłów.

 

II Techniki płaskie

1 Malowanie
- malowanie jednocześnie obiema rękami na dużym arkuszu przypiętym do tablicy lub podłogi,
- malowanie palcem( na całej powierzchni), różnokolorowych linii poziomych i pionowych – zachowanie kierunku od lewej do prawej,
- malowanie pędzlem linii prostych, łamanych, falistych,
- malowanie pęczkiem waty, gąbką,
- malowanie flamastrami.

2. Rysowanie:
- rysowanie kredą na dużych arkuszach rozłożonych na podłodze,
- wodzenie palcem po wzorze,
- odtworzenie wzoru na dużych arkuszach papieru,
- rysowanie ołówkiem, kreślenie patykiem na podkładzie farby klejowej,
- rysowanie świecą,
- kalkowanie przez kalkę techniczną.

3. Wydzieranie:
- łatwych kształtów,
- kompozycja z kolorowych pasków.

3. Stemplowanie

III Ćwiczenia graficzne:

- kreślenie linii poziomych, pionowych (zachowanie prawidłowego kierunku), po śladzie, i samodzielnie,
- kreślenie linii kolistych i falistych zamkniętych,
- łączenie liniami zaznaczonych punktów,
- obrysowywanie szablonów figur geometrycznych,
- pisanie pojedynczych elementów graficznych i literopodobnych,
- rysowanie szlaczków wg. przedstawionego wzoru.

 

opracowała Wioletta Ożóg

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.