WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Program Nauczania Języka Angielskiego

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRZEDSZKOLI


zgodny z Podstawą Programową
ROPZORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 maja 2014r.

Anna Bajera

SPIS TREŚCI


1.    OPIS PROGRAMU
1.1    Specyfika programu
1.2    Charakterystyka grup przedszkolnych
2.    CELE NAUCZANIA
2.1    Cele ogólne
2.2    Cele szczegółowe
3.    SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW
3.1    Założenia metodyczne
3.2    Techniki nauczania
3.3    Organizacja lekcji
4.    TREŚCI NAUCZANIA
4.1    Obszary tematyczno-leksykalne
4.2    Sytuacje i funkcje komunikacyjne
4.3    Struktury gramatyczne
5.    BIBLIOGRAFIA

1.    OPIS PROGRAMU

1.1    Specyfikacja programu
Prezentowany program przeznaczony jest do realizacji w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym (2-6 lat). Program jest zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2014r.).

1.2    Charakterystyka grup przedszkolnych
Dzieci w okresie przedszkolnym nie stanowią spójnej grupy pod względem rozwojowym. Często zdarza się, że w jednej grupie znajdują się dzieci o bardzo zróżnicowanym poziomie emocjonalnym i intelektualnym. Poniżej przedstawiona jest ogólna charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym.
Dzieci w wieku przedszkolnym:
    postrzegają świat całościowo,
    mają naturalną ciekawość otaczającego je świata,
    potrafią skoncentrować się i skupić uwagę jedynie przez krótki czas,
    szybko się uczą, ale też szybko zapominają,
    mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię,
    są bardzo wrażliwe na krytykę,
    uczą się głównie poprzez działanie i ruch,
    szybko się angażują w różne działania i równie szybko je porzucają,
    mają stałą potrzebę zabawy i fizycznej aktywności,
    reagują spontanicznie i emocjonalnie.

2.    CELE NAUCZANIA

2.1    Cele ogólne
Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która w przypadku najmłodszych uczniów sprzyja nauce, motywowanie, zachęcanie oraz stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.
Niniejszy Program zakłada:
    stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego, który będzie stanowił bazę do dalszej nauki,
    motywowanie do nauki języka obcego,
    rozwój kompetencji komunikacyjnej,
    wdrażanie dzieci do pracy w grupie,
    uczestnictwo dziecka w zabawach w języku angielskim takich jak np. zabawy muzyczne, ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne, teatralne;
    umacnianie wiary dziecka we własne siły,
    kształtowanie osobowości, tolerancji i kultury dziecka,
    pogłębianie wiedzy dziecka o otaczającym go świecie,
    wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka.

2.2    Cele szczegółowe
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu koncentruje się na nauczaniu tylko dwóch sprawności językowych: słuchania i mówienia.
 W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji.
Dziecko kończące przedszkole w zakresie rozumienia ze słuchu:
    potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego;
    rozumie bardzo proste polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje;
    rozumie poznane słowa;
    rozpoznaje piosenki, wierszyki i rymowanki;
    rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Rozwijanie sprawności mówienia polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych. W  nauczaniu małych dzieci nadrzędną rolę przypisuje się jednakże rozumieniu ze słuchu. Należy więc pamiętać, aby nie zmuszać dzieci do mówienia, respektując potrzebny im okres ciszy.
Dziecko kończące przedszkole w zakresie umiejętności mówienia:
    imituje poprawną wymowę słów i zwrotów;
    nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
    powtarza proste zwroty często używane w klasie
    powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
    odgrywa krótkie scenki ćwiczone na zajęciach.

3.    SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

3.1    Założenia metodyczne
Główne założenia metodyczne:
    nauka poprzez zabawę, bezwiedne przyswajanie języka obcego
    metoda naturalna (uczymy języka obcego tak jak języka ojczystego)
    metoda audiowizualna (kojarzenie dźwięku z obrazem)
    TPR (reagowanie całym ciałem)
    drama
    nauczanie języka w sposób całościowy (holistic approach)
    podejście tematyczne
    częste powtórki
    stopniowanie trudności
    różnorodność środków dydaktycznych.

3.2    Techniki nauczania
Nauczanie sprawności słuchania:
    słuchanie nauczyciela z jednoczesnym reagowaniem na jego polecenia
    słuchanie i wykonywanie poleceń w ramach czynności plastycznych i manualnych
    reagowanie całym ciałem (TPR) na usłyszane polecenia
    wskazywanie właściwych przedmiotów/ilustracji – rozumienie ze słuchu
    ogólne rozumienie usłyszanej historyjki
    słuchanie piosenek w języku angielskim.

Nauczanie sprawności mówienia:
    grupowe odtwarzanie usłyszanego tekstu wierszyka, rymowanki lub piosenki
    indywidualne odtwarzanie usłyszanego tekstu wierszyka, rymowanki lub piosenki
    konstruowanie prostej wypowiedzi na bazie podanego wzorca
    odgrywanie ról w scence lub dialogu (role play)
    recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki.

Wprowadzanie i utrwalanie słownictwa:
    wierszyki i rymowanki
    piosenki
    opowiadania
    karty i plansze obrazkowe, plakaty
    gesty, mimika, czynności
    elementy otoczenia
    gry i zabawy (np. zgadywanki, głuchy telefon, memo).

3.3    Organizacja lekcji
Przy planowaniu lekcji należy pamiętać o trzech elementach:
    stałe elementy obecne na każdych zajęciach (np. powitanie, pożegnanie, pacynka)
    powtórki
    równowaga (przeplatanie zadań statycznych z zadaniami wymagającymi aktywności ruchowej, oraz zadań wymagających koncentracji z ćwiczeniami relaksującymi).

4.    TREŚCI NAUCZANIA

4.1    Obszary tematyczno-leksykalne
Zakres materiału leksykalnego wyznaczany jest przez tematy, co ułatwia dzieciom zapamiętanie nowo poznanych słów. Liczba i poziom trudności słów zależy od grupy wiekowej. Tematy realizowane w nauczaniu przedszkolnym powinny być zgodne z zainteresowaniami dzieci. Do takich tematów zaliczamy:
    kolory;
    liczby 1-10;
    członkowie rodziny;
    zabawki;
    zwierzęta;
    przybory szkolne;
    wyposażenie sali;
    części ciała;
    nazwy ubrań;
    artykuły żywnościowe;
    pomieszczenia w domu;
    sprzęty domowe;
    stany emocjonalne i uczucia;
    codzienne czynności;
    czynności określające ruch;
    pogoda;
    środki transportu;
    zawody;
    miejsca (np. park, sklep);
    uroczystości i święta (elementy kultury anglosaskiej);
    wakacje;
    świat magii i bajek.

4.2    Sytuacje i funkcje komunikacyjne
Nadrzędnym celem nauki języka obcego jest komunikacja. Na etapie edukacji przedszkolnej wprowadza się następujące funkcje komunikacyjne:
    Witanie się i żegnanie (Hello, Hi, Goodbye, See you)
    Proszenie i dziękowanie (Give me ..., please, Thank you)
    Przepraszanie i wybaczanie (I’m sorry, It’s O.K.)
    Składanie życzeń okolicznościowych (Merry Christmas, Happy Easter)
    Przedstawianie siebie i innych (I’m ......., My name is ...., This is ..., It is…)
    Podawanie wieku (I’m…)
    Wypełnianie i wydawanie krótkich poleceń (jump, clap your hands)
    Identyfikowanie zwierząt, przedmiotów (It’s a tiger, This is a ball.)
    Opisywanie osób, zwierząt, przedmiotów (It’s big, It’s blue.)
    Liczenie i stosowanie liczb od 1 do 10
    Odpowiadanie na proste pytania dotyczące tożsamości i rzeczy posiadanych (Who are you? What’s your name? What’s this? Who’s this? Is it ...? Have you got ...?)
    Wyrażanie uczuć i upodobań (I like..., I love...)
    Informowanie o stanach emocjonalnych (I’m happy, I’m sad)
    Odpowiadanie na pytania dotyczące pogody, pory roku (It’s raining, It’s spring)
    Wyrażanie umiejętności (I can jump. I can’t fly)
    Składanie propozycji (Let’s dance)
    Rozmawianie o czynnościach (I am jumping).

4.3    Struktury gramatyczne
Na etapie nauczania przedszkolnego nie uczy się gramatyki bezpośrednio. Dzieci przyswajają ją przez odtwarzanie gotowych wzorców, tak jak to się dzieje w nauce języka ojczystego, więc nie ma potrzeby uczenia ich formalnych reguł gramatycznych. Przykładowe struktury gramatyczne, które mogą być wprowadzane na etapie edukacji przedszkolnej to m.in.:
    Czasowniki:
- be
- have got
- can
    Tryb rozkazujący
    Czas Present Simple
    Czas Present Continuous
    Rzeczowniki:
- Liczba pojedyncza
- Liczba mnoga regularna
- Rzeczowniki pospolite
    Przymiotniki:
- kolory, wiek, rozmiar, kształt, stan
- przymiotnik dzierżawczy: my, your (his, her)
    Liczebniki: 1-10
    Zaimki:
-    osobowe: I, you, she, he, it, we, they
-    wskazujące: this, that
-    pytajne: what, who, where, when, how
    Przyimki: in, on, under
    Przedimki: a, an, the, przedimek zerowy.

BIBLIOGRAFIA


    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
    Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI
    Barbara Czekańska, Izabela Lipińska Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu


 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.