WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Program Edukacji Zdrowotnej

Wdrożenie i realizacja programu własnego edukacji zdrowotnej przedszkolaków`Jestem zdrowym przedszkolakiem” 

     Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem jego prawidłowego rozwoju. Dobry stan zdrowia przedszkolaka gwarantuje dobre samopoczucie, większą odporność organizmu,a także ułatwia zabawę i naukę. Wiek przedszkolny to okres, w którym kształtują się postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone w dzieciństwie przyzwyczajenia i nawyki decydują o późniejszym stylu życia, dlatego edukacja prozdrowotna pełni bardzo ważną rolę w procesie wychowania małego dziecka. Edukację do zdrowia należy rozpocząć jak najwcześniej.

     Szeroko rozumiana edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych to przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia oraz rozwijanie umiejętnościi nawyków, które pomogą skutecznie tę wiedzę wykorzystać.

     Biorąc pod uwagę wymienione potrzeby powstał w naszym przedszkolu program edukacji zdrowotnej przedszkolaków „Jestem zdrowym przedszkolakiem”, którego realizacja pozwoli wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Autorkami programu są nauczycielki z naszego przedszkola. Program jest przeznaczony do realizacji z dziećmiw wieku od 4 do 6 lat, jest zgodny z planem wychowawczym przedszkola. Rozszerza treściz zakresu wychowania zdrowotnego w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego” i opiera się na programie: „Edukacja zdrowotna” K. Dudkiewicz, K. Kamińskiej, „Programie wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 – 6 letnich H. Czerniawskiej, a także uwzględnia doświadczenie zawodowe autorek.

     Program jest realizowany w naszym przedszkolu od września 2003r. Otrzymał pozytywną opinię doradcy metodycznego , uzyskał akceptację Rady Pedagogicznej i decyzją Dyrektora Przedszkola nr 118 został włączony do zestawu programów do wykorzystania przez nauczycieli. Proponowany program został skonstruowany tak, by doprowadzić u dzieci do bogatej wiedzy z dziedziny zdrowia  i wykształcenia u nich postawy prozdrowotnej oraz umożliwić przyswojenie prawidłowych nawyków higieniczno- zdrowotnych.  

I. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU 

Program edukacji prozdrowotnej w naszej placówce objął swym zasięgiem całe otoczenie,w którym przebywa dziecko. W procesie tym współdziałały trzy podmioty edukacyjne: dzieci – nauczyciele – rodzice. 

Treści edukacji prozdrowotnej w programie „Jestem zdrowym przedszkolakiem” skupiają się wokół następujących zagadnień tematycznych:

 • Odżywiam się zdrowo

 • Jestem bezpieczny na drodze

 • Dbam o czystość swojego ciała

 • Mam zdrowe zęby

 • Nie lubię hałasu - dbamy o zmysły

 • Przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu

 • Wiem, jak unikać sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Poznajemy pracę strażaka           

 • Dbam o najbliższe środowisko przyrodnicze

 • Znam zasady kulturalnego spożywania posiłków

 • Wiem, że ruch to zdrowie

     W każdym miesiącu, począwszy od września 2003 r. realizowany jest jeden z proponowanych tematów.Wczesna edukacja prozdrowotna ma wpływ na kształtowanie i umacnianie w dzieciach zachowań sprzyjających zdrowiu, powinna przenikać inne treści realizowanego programu dydaktyczno - wychowawczego i mieć swoje odbicie w każdym niemal momencie dnia przedszkolnego. Ważnym warunkiem powodzenia tego programu jest stosowanie metod i form pracy, które aktywizują sferę poznawczą i emocjonalną dziecka, a więc metody umożliwiające obserwację, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Aby osiągnąć pożądane efekty zachowania dzieci trzeba się oprzeć na podstawowej formie ich działalności, jaką jest zabawa. Pozwala ona na pozbycie się obaw, nieśmiałości, a jednocześnie jednoczy zespół, wyzwala odpowiedzialność i inwencję.

   W realizacji tego programu bardzo pomocne jest współdziałanie z lekarzem, pielęgniarką, stomatologiem, policjantem, strażakiem oraz systematyczna i aktywna współpraca z rodzicami. Wspólne działania przyczynią się do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, pozwolą na unikanie sytuacji, w których dziecko doświadcza rozbieżności między tym czego nauczyło się w przedszkolu, a postępowaniem rodziców w domu. Współdziałanie przyczyni się też do utrwalania wiedzy, umiejętności i nawyków prozdrowotnych.

    W dążeniu do osiągnięcia założonych celów ważną rolę odgrywa właściwe środowisko wychowawcze przyjazne dziecku oraz stworzenie warunków zapewniających możliwość wielostronnego rozwoju. Dziecko musi mieć w pełni zaspokojoną naturalną potrzebę ruchu, dostęp do różnorodnych sprawnych technicznie urządzeń, przyborówi pomocy dydaktycznych inspirujących do zdobywania wiedzy, umiejętności i nawyków.

     Do realizacji celów z zakresu edukacji zdrowotnej  nauczyciel ma do wykorzystania szeroką gamę metod, środków i form pracy, ale najważniejsze jest aby wprowadzał takie rozwiązania, które pozwolą dziecku na samodzielne doświadczenia, wyzwolą jego aktywność, powiążą wiedzę z działaniem.

     Stosowanie ciekawych form ruchu, wprowadzanie różnorodnych gier i zabaw rozwijających, integrujących, relaksujących czy korekcyjnych, odpowiednio dobranej literatury dziecięcej sprawia, że dzieci nabywają określone umiejętności i sprawnościw przyjemny dla nich sposób. 

II. ZADANIA PROGRAMU:

 1. Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju

 2. Aktywne wprowadzanie dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony swojego zdrowia

 3. Uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia

 4. Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych

 III. CELE PROGRAMU:

 1. Poznanie podstawowych zasad racjonalnego odżywiania

 2. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego dla pieszych

 3. Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej

 4. Przestrzeganie higieny zmysłów, higieny otoczenia i wypoczynku

 5. Nabywanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu

 6. Dostrzeganie wpływu różnych czynników środowiska na zdrowie

 7. Kształtowanie świadomości ekologicznej przedszkolaków

 8. Stosowanie zasad i nawyków związanych z kulturalnym jedzeniem i zachowaniem się przy stole

 9. Rozwijanie różnych form aktywności ruchowej, propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego

 10. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy

 IV. TREŚCI PROGRAMOWE 

Każdy z proponowanych w programie obszarów ma wyszczególnione treści w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw i nawyków.

Odżywiam się zdrowo  W zakresie wiedzy:

 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw w najbliższym otoczeniu

 • Kształtowanie nawyku mycia owoców i warzyw przed jedzeniem

 • Zapoznanie ze skutkami nieprzestrzegania higieny

 • Poznanie potraw niezbędnych dla zdrowia ( owoce, warzywa) oraz konieczności ich spożywania

 • Zapoznanie z odżywczymi wartościami mleka, warzyw i owoców

 • Zapoznanie z zasadami właściwego odżywiania

 • Uświadomienie, że prawidłowe odżywianie ma wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny

 • Poszerzenie wiedzy na temat „witamin”

 • Wyrabianie przekonania o konieczności ograniczenia jedzenia słodyczy

 • Rozpoznawanie warzyw i owoców poprzez smak, dotyk, węch

 • Wyrabianie przekonania o konieczności spożywania surówek

 W zakresie umiejętności:

 • Dbanie o czystość w trakcie przygotowywania i spożywania posiłków

 • Prowadzenie „zdrowego stylu życia” zgodnie ze wskazówkami nauczyciela

 • Dbanie o własne zdrowie na miarę swoich możliwości oraz dostrzeganie i unikanie zagrożeń

 W zakresie postaw i nawyków:

 • Ograniczenie spożywanie słodyczy

 • Przestrzeganie zasad higieny podczas spożywania posiłków

 • Przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych potraw

 • Przestrzeganie zasady mycia owoców i warzyw przed jedzeniem

  Wybrana literatura:

 • M. Konopnicka „Jesienią”

 • W. Chotomski „Myj owoce”

 • J. Brzechwa „Pomidor”, „Chrzan”, „Na straganie”

 • M. Terlikowska „Jak burak zamienił się w tęczę”

 • I. Salach „Jesień niesie”, „Co lubimy”

 • Z. Bogdanowicz „Szukaj brakującego owocu”

 • J. Tuwim, Wiersze, „Warzywa”

 • M. Kownacka „Mamy piękny stragan”

  Jestem bezpieczny na drodze W zakresie wiedzy:

 • Poznanie prawidłowego sposobu przejścia przez ulicę

 • Poznanie wyglądu sygnalizatora świetlnego

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego

 W zakresie umiejętności:

 • Rozpoznawanie wyglądu różnych pojazdów

 • Rozpoznawanie i nazywanie znakówo drogowych dla pieszych i rowerów

 • Przestrzeganie podstawowych zasad ruchu drogowego

 • Znajomość pełnego adresu zamieszkania

 • Umiejętne, samodzielne wybieranie miejsc do gier i zabaw pod względem bezpieczeństwa

  W zakresie postaw i nawyków:

 • Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego

 Wybrana literatura:

 • St. Aleksandrzak „Gdzie mieszka Zosia Kasprzyk”

 • J. Brzechwa „Depesza”

 • W. Chotomski „Pies z ulicy Bałamutów”

 • K. Boglar M. Tokarczyk  „Dwaj z Galaktyki Gryfa czyli kłopoty z ziemskim ruchem drogowym”

 • W. Faber  „Uwaga! Słoń”

 • W. Faber  „Światła na skrzyżowaniu”

 • Cz. Janczarski  „Drogowskaz”

 • M. Kaliszewska  „Kłopoty żółwików”

 • H. Kulig  „Na chodniku i na jezdni”

 • J. Ławicki  „Na ulicy i na drodze”

 • H. Łochocka  „Uwaga...Nie gap się”

 • M. Pietrzak „Kolorowe znaki”

 • J. Pomianowski  „Bądź partnerem na drodze”

 • J. Porazińska  „Hej z drogi”

 • T. Śliniak „Zielone światło”

 • St. Szuchowa  „Marcin i jego miasto"

 • M. Terlikowska  „Draka o drogowych znakach”

 • J. Wasilewski  „Zebry muszą chodzić po zebrach”

 • J. Wasilewski  „Jak Paw przez jezdnię przechodził”

 • J. Wasilewski  „Król deskorolki”

 • J. Wasilewski  „O czym nie wie kret”

 • K. Wiśniewski  „Kolorowe znaki”

  Dbam o czystość swojego ciała W zakresie wiedzy:

 • Wykonywanie codziennych zabiegów higienicznych

 • Kształtowanie potrzeby „świadomego” dbania o czystość

 • Kontrolowanie własnego wyglądu

 • Systematyczne dbanie o porządek, ścieranie kurzu, unikanie miejsc zakurzonych

 • Korzystanie z chusteczek higienicznych podczas infekcji

 • Poznawanie skutków nieprzestrzegania higieny osobistej

 • Uświadomienie konieczności codziennej kąpieli całego ciała

  W zakresie umiejętności:

 • Rozpoznawanie i nazywanie części swojego ciała

 • Poznanie przyborów toaletowych służących do utrzymania higieny osobistej

 • Samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych

 • Prawidłowo posługiwanie się przyborami do toalety osobistej: szczoteczka do mycia rąk, paznokci, szczoteczka do zębów, grzebień

 • Dbanie o porządek w otoczeniu

 • Sprawowanie kontroli nad własnym wyglądem: fryzura, czystość twarzy i rąk, schludność ubrania

 W zakresie postaw i nawyków:

 • Przestrzeganie zasad higieny osobistej

 • Korzystanie z przyborów niezbędnych do utrzymania higieny

 • Dbanie o czystość i estetykę swojego wyglądu

 • Rozumienie potrzeby mycia rąk przed jedzeniem i po wyjściu z toalety

 • Utrzymywanie porządku w otoczeniu: w sali przedszkolnej, na swojej półce, w domu

 Wybrana literatura:

 • J. Brzechwa „Grzebień i szczotka”

 • J. Brzechwa „Brudas”

 • A. Chruścielewska „Przed lusterkiem”

 • T. Fiutowska „Porady wróżki dobrej rady”, „Ręka rękę myje”

 • J. Krakowski „Przygoda w krainie czystości”

 • I. Salach „Katar”, „Czy wiesz”, „Przeziębienie Krzysia”

 • T. Śliwiak „W łazience”

 • E. Szymański „Dwie umywalnie”

                 Mam zdrowe zęby W zakresie wiedzy:

 • Zapoznanie z przyczynami powstawania próchnicy

 • Zapoznanie z pracą lekarza stomatologa i higienistki stomatologicznej

 • Samodzielne, prawidłowe mycie zębów

 • Zapoznanie z przyborami służącymi do pielęgnacji zębów: szczotka o odpowiedniej wielkości, pasta z fluorem, nić do zębów, płyn do płukania jamy ustnej

 • Prawidłowe posługiwanie się szczoteczką do  mycia zębów

 • Poznanie sposobu dbania o dziąsła

 • Dbanie o czystość przyborów toaletowych

 W zakresie umiejętności:

 • Kształtowanie prawidłowego sposobu szczotkowania zębów

 • Poznawanie zdrowych pokarmów wpływających na dobry stan zdrowia

 • Prawidłowe korzystanie z nici do zębów

 W zakresie postaw i nawyków:

 • Rozumienie znaczenia pełnionych przez zęby funkcji

 • Rozumienie konieczności przestrzegania higieny jamy ustnej

 • Rozumienie konieczności korzystania z pasty z fluorem, nici do zębów, płynu do płukania jamy ustnej

 • Rozumienie konieczności mycia zębów po każdym posiłku

 • Rozumienie konieczności spożywania zdrowych pokarmów (zawierających witaminę D, wapń)

 • Rozumienie konieczności ograniczenia jedzenia słodyczy

 • Rozumienie konieczności kontrolowania zębów u stomatologa

  Wybrana literatura:

 • W. Chotomska „Kino w lustrze”

 • W. Grodzieńska „Gdzie ta szczoteczka”

 • K. Billandelle „Karol u dentysty”

 • J.Brzechwa „Natka Szczerbatka”

 • W. Kot „Antologia wierszy dla dzieci”

 • S. Wiedemuth „Kiedy krasnoludka boli ząb”

 • W. Woroszylski „Boli ząb”

 Nie lubię hałasu - dbamy o zmysły W zakresie wiedzy:

 • Zapoznanie dzieci ze szkodliwym wpływem hałasu na zdrowie człowieka

 • Unikanie hałasu w zabawie i w pracy

 • Zapoznanie z higieną narządów zmysłów, układu nerwowego

 • Kształtowanie wrażliwości słuchowej dzieci

 • Słuchanie muzyki o umiarkowanej głośności

 W zakresie umiejętności:

 • Wdrażanie do korzystania z zabawek w sposób nie wywołujący hałasu

 • Posługiwanie się  umiarkowanym głosem, szeptem

 • Rozpoznawanie różnych dźwięków w otoczeniu

 W zakresie postaw i nawyków:

 • Rozumienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka

 • Rozumienie terminów: dźwięki, drgania, hałas, cisza, szum

 • Rozumienie zasady mówienia umiarkowanym głosem

 • Rozumienie konieczności odpoczynku podczas dnia

 • Rozumienie szkodliwości żartów w rodzaju: wydawanie ostrych dźwięków blisko ucha innej osoby

 • Korzystanie z kącika relaksacyjnego

 Wybrana literatura:

 • C. Żmihorska „Na podwórku”

 • G. Kutyłowska „Ekologia już w przedszkolu”

 • I. Suchorzewska „Cisza”

 • I. Kunz „Odkrywanie ciszy”

 • E. Kotlicka „Ochrona przed hałasem”

 Przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu W zakresie wiedzy:

 • Zapoznanie z różnymi rodzajami sportów zimowych

 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas zabaw na świeżym powietrzu

 • Poznanie miejsc bezpiecznej zabawy

 • Ubieranie się stosownie do pogody

 W zakresie umiejętności:

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na świeżym powietrzu

 • Zapobieganie marznięciu poprzez wzmożony ruch

 W zakresie postaw i nawyków:

 • Rozumienie konieczności korzystania ze świeżego powietrza przy różnych warunkach pogodowych

 • Rozumienie znaczenia sportu dla zdrowia

 • Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu

 • Odróżnianie wypoczynku biernego od czynnego

 Wybrana literatura:

 • H. Trawińska „Jak mam się ubrać”

 • M. Konopnicka „Zła zima”

 • H. Łochocka „Ślizgamy się”

 • H. Łochocka „Zjeżdżamy z górki”

     Wiem, jak unikać sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu Poznajemy pracę strażaka W zakresie wiedzy:

 • Poszerzenie wiedzy na temat podstawowych zasad gwarantujących bezpieczeństwo i zachowanie zdrowia

 • Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się w przedszkolu i ogrodzie

 • Zapoznanie dzieci z pracą strażaka

 W zakresie umiejętności: 

 • Poszerzenie wiedzy o pracy strażaka

 • Dostrzeganie niebezpieczeństw

 • Unikanie zagrożeń

 • Przestrzeganie zakazu manipulowania urządzeniami elektrycznymi będącymi w bezpośrednim zasięgu

 • Stosowanie zasady bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć w przedszkolu i poza jego terenem

 • Ułatwienie dzieciom opanowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wpojenie ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi

 W zakresie postaw i nawyków:

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

 • Szanowanie i docenianie pracy strażaka

 • Unikanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu

 • Rozumienie konieczność powiadamiania i mówienia o wszystkim rodzicom i opiekunom

 • Rozumienie konieczności zwrócenia się do odpowiednich instytucji  w czasie zagrożenia

 • Kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia oraz korzystania z pomocy dorosłych

 • Rozumienie konieczności zakazu zabaw ogniem, zapałkami

 • Rozumienie zakazu samodzielnego korzystania z urządzeń elektrycznych

  Wybrana literatura:

 • Cz. Janczarski „Jak Wojtek został strażakiem”

 • Cz. Janczarski „Pożar”

 • Cz. Janczarski „Straż pożarna”

 • Wł. Broniewski „Pożar”

 • Przygody Kuby i Kleksa” Poradnik dla wychowawców i nauczycieli

 Dbam o najbliższe środowisko przyrodnicze W zakresie wiedzy:

 • Poznawanie otaczającej rzeczywistości przyrodniczej

 • Znajomość podstawowych zasad ochrony przyrody

 • Poznawanie przyczyn zanieczyszczenia: powietrza, wody, gleby

 • Kształtowanie opiekuńczego stosunku do przyrody

 W zakresie umiejętności:

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania pozytywnych i negatywnych oddziaływań człowieka na środowisko przyrodnicze

 • Dbanie o czystość  najbliższego otoczenia

 W zakresie postaw i nawyków:

 • Rozumienie potrzeby ochrony przyrody wraz ze znajomością sposobów ochrony przyrody dostępnych dzieciom

 • Prezentowanie postaw proekologicznych

 • Przeciwstawianie się bezmyślnemu niszczeniu przyrody

 • Podnoszenie kultury ekologicznej środowiska, rodziny i najbliższego otoczenia.

 Wybrana literatura:

 • J. Kasperkowiak „Mali strażnicy przyrody”

 • R. Pisarski „Zielone serce”

 • G. Kutyłowska „Ekologia już w przedszkolu”

 • T. Fiutowska „Szalona wyliczanka”

 • T. Gałczyńska „Ten piękny tajemniczy świat”

 • S. Elbanowska „Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym”

 • H. Zdzitowiecka „W lesie”

 • M. Kownacka „W naszym ogrodzie”

 • Cz. Janczarski „Nasza ziemia”

 • J. VanCleave „Biologia dla każdego” 101 ciekawych doświadczeń.

 • K. Kobryńczuk „Skrzacie opowieści”

 • E. Burakowska „Ochrona środowiska”

 • H. Zielińska „ Pszczoły”

 • J. Kulmowa „Kiedy będziemy duzi”

 • T. Dziurzyńska. H. Ratyńska „A jak będzie słońce… A jak będzie deszcz…”

 Znam zasady kulturalnego spożywania posiłków W zakresie wiedzy:

 • Kształtowanie właściwych zachowań się podczas spożywania posiłków

 • Prawidłowe posługiwanie się sztućcami

 • Korzystanie z serwetki po skończonym posiłku

 • Posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: proszę, dziękuję

 • Przestrzeganie zasady nie mówienia z pełnymi ustami

 • Dbanie o estetykę stołu podczas posiłku

 W zakresie umiejętności:

 • Prawidłowe mycie rąk przed jedzeniem

 • Bezpieczne posługiwanie się sztućcami

 • Potrafi prawidłowo siedzieć przy stole

 • Sprzątanie po skończonym posiłku

 • Opanowanie umiejętności dokładnego gryzienia pokarmów

 W zakresie postaw i nawyków:

 • Przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłków

 • Kształtowanie prawidłowego nawyku posługiwania się sztućcami

 • Korzystanie z serwetki

 • Utrzymywanie porządku na stole

 • Stosowanie form grzecznościowych w czasie i po spożyciu posiłku

 • Rozumienie konieczności jedzenia potraw niezbędnych dla zdrowia

 Wybrana literatura:

 • E. Szelburg „Zarembina „Śniadanie”

 • W. Grodzieńska „Przed śniadaniem”

 • Cz. Janczarski „Przygody i wędrówki Misia Uszatka”- opowiadanie”Gość”

 • St. Szuchowa „Dzieci jedzą”

 • A. Wilkes, W: „Moja pierwsza książka”, „W kuchni”

 • A. Wilkes, W: „Moja pierwsza książka”, „Co i jak”

 • Sen Jadwigi” W: „Świerszczyk” nr7/1968 r.

 • Nakryjemy do stołu” W: „Świerszczyk” nr7/1968 r.

 • M. Kownacka „Pierwsze śniadanie w gnieździe bocianim”

 Wiem, że ruch to zdrowie  W zakresie wiedzy:

 • Zapoznanie dzieci z różnorodnymi formami wypoczynku

 • Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i sportu

 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała

 • Dostrzeganie, że ruch wpływa pozytywnie na samopoczucie i zdrowie człowieka

 • Prowokowanie okazji do spontanicznej aktywności ruchowej

 W zakresie umiejętności:

 • Wybieranie przez dzieci bezpiecznych miejsc do zabawy

 • Właściwe korzystanie z przyrządów przeznaczonych do zabaw ruchowych

 • Zachęcanie do zgodnej zabawy z rówieśnikami

 • Współdziałanie z partnerem w ćwiczeniach i zabawach ruchowych

 • Kształtowanie umiejętności wypoczywania w czynny sposób

 • Nabywanie umiejętności ćwiczenia przy muzyce

 • Nabywanie umiejętności właściwego wykonywania ćwiczeń oddechowych

  W zakresie postaw i nawyków:

 • Rozumienie potrzeby aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia

 • Respektowanie zasady bezpieczeństwa podczas samorzutnych zabaw ruchowych

 • Rozumienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu i uprawiania sportu

 • Rozumienie zasady przestrzegania reguł w zabawach ruchowych i grach sportowych

 Wybrana literatura:

 • M. Bogdanowicz. B. Kisiel. E. Heillgenbruner „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu dziecka”

 • U. Bissinger – Ćwierz „Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą”

 • W. Faber „Mecz”

 • D. Gellner „Piłka”

 • W. Gniewkowski. K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne”

 • St. Grochowiak „Wyliczanka”

 • S. Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”

 • J. Pollakówna „Kółko graniaste”

 • J. Pollakówna „Berek”

 • A. Sójka „Zawody”

 • B. Weiser „Tańce i zabawy dla grupy”

 • K. W. Vopel „Od stóp do głów – gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat”

 • K. W. Vopel „Zabawy które łączą”

 • K. W. Vopel „Zabawy integracyjne

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Brańska E. Usielska-Ptaszek H.: „O programach dla przedszkoli.” Wychowanie         w Przedszkolu nr 1/2001,

 2. Czerniawska H.: „Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 – 6 – letnich” Oficyna Wydawnicza GRAF – Punkt, Warszawa 2001r.

 3. Dudkiewicz K. Kamińska K. „Edukacja zdrowotna” Program przeznaczony dla przedszkoli, Nasza Księgarnia, Warszawa 2001r

 4. Komorowska H.: „O programach prawie wszystko”, Warszawa 1999

 5. Lubowiecka J.: „Przedszkole wobec zmian w systemie edukacji narodowej”, Wychowanie w Przedszkolu nr 9/1999

 6. Rychel A.: „Jak tworzyć programy autorskie?”, Wychowanie w Przedszkolu 2/2001

 7. Stec J.: „Zagadki dla najmłodszych”, PW „M.A.C.”S.A., Kielce 1992

 8. Trześniewski R.: „Gry i zabawy ruchowe”, Warszawa 1999

 9. Żuchelkowska K., Wojciechowska K.: „Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych”, Bydgoszcz 2000

 V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW PRZEZ DZIECI               

 W procesie dochodzenia do zamierzonych celów u dzieci w wieku przedszkolnym najważniejsze jest stosowanie metod aktywizujących. Dziecko podczas zajęcia powinno być aktywne i twórcze. Nauczyciel natomiast ma tak planować, przygotowywać i organizować zajęcia, aby umożliwić mu taką postawę.                                      

METODY I FORMY PRACY:

Metody pracy:

 • Obserwacyjne

 • Badawcze

 • Słowne

 • Metody aktywizujące

 Formy pracy:

 • praca z całą grupą

 • indywidualna

 • zespołowa

 Sposoby realizacji:

 • literatura

 • zabawy integracyjne

 • zabawy aktywizujące i ruchowe

 • zabawy  przy muzyce

 • drama

 • zabawy ze śpiewem

 • zabawy w terenie

 • obserwacje przyrodnicze

 • loteryjki

 • prace plastyczne

 • gry stolikowe

 • układanki

 • prace na rzecz środowiska

 • filmy i bajki o tematyce prozdrowotnej

 • wycieczki

 • spotkania z zaproszonymi gośćmi – lekarz pediatra, stomatolog, policjant, strażak

 • konkursy plastyczne

 • zawody sportowe

 • konkursy, quizy

 • gazetka edukacyjna dla rodziców

 Program „Jestem zdrowym przedszkolakiem” zawiera przykładowe scenariusze zajęć, karty zadaniowe dla dzieci, propozycje literatury dziecięcej wraz z zestawem zagadek, do każdego z proponowanych zagadnień.

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.