WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

INNOWACJA PEDAGOGICZNA: Żywioły Integrują Przedszkolaków

Innowacja Pedagogiczna została zgłoszona do Mazowieckiego Kuratora Oświaty I Wydziału Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Wola.
 
 
 
PROGRAM
ŻYWIOŁY INTEGRUJĄ PRZEDSZKOLAKÓW”
 
 
„Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować,
dowiadywać się i porównywać, szukać i dążyć
w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące”
C. Freinet
 
 
 
Wstęp.
 
Naturalna cechą dziecka jest ciekawość, a także potrzeba zadawania pytań, chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy. Realizacja tej innowacji zaspokoi te potrzeby oraz zachęci do myślenia, porównywania, opowiadania, eksperymentowania.
Koncepcja żywiołów pozwala na rozbudzenie naturalnych zainteresowań dzieci oraz twórczych poszukiwań i opiera się na nauczaniu czynnościowym. Dzięki żywiołom dziecko działa, tworzy, odczuwa i poznaje świat wszystkimi zmysłami. Jest bardziej otwarte na otaczający je świat w poszukiwaniu podstaw wiedzy, odpowiedzi i rozwiązań problemów. Rozwija swoje zainteresowania i pogłębia wiedzę społeczno-przyrodniczą.
 
Założenia:
 
Istotnym założeniem innowacyjnych działań jest dostarczenie dzieciom możliwości samodzielnego doświadczania, badania i eksperymentowania z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych. Dzieci najlepiej wzbogacają swoja wiedze, doskonalą swoje umiejętności praktyczne w obcowaniu z otaczającym je światem poprzez działanie i obserwacje.
Program innowacyjny polegać będzie na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych twórczych w przedszkolu z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania.
Zadaniem nauczyciela będzie stworzenie odpowiednich warunków do wspólnych, integrujących przedszkolaków zabaw twórczych oraz warunków do nauki poprzez różne formy poznawania dla wszystkich dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
Ważnym elementem realizowanej innowacji, będzie szeroko rozumiane zintegrowanie całej społeczności przedszkolnej wokół poszczególnych zadań. Zachęcenie rodziców do udziału i pomocy przy wspólnym eksperymentowaniu, badaniu czy odkrywaniu. Pragniemy również aby dzieci wymieniały się swoją wiedzą, prezentowały w różnych sposób zdobyte umiejętności przed sobą nawzajem, bez względu na wiek. Dodatkowym efektem takich działań będzie rozwój i wzmocnienie umiejętności społecznych oraz pozytywne wzmacniania samooceny każdego dziecka indywidualnie.
 
 
Powiedz mi a zapomnę
Pokaż – zapamiętam,
pozwól mi działać a zrozumiem”
Konfucjusz.
 
 
Cele innowacji:
 
- Podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych, twórczych jako elementu integrującego przedszkolaków podczas działań edukacyjnych.
- Rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych.
- Rozbudzenie naturalnych zainteresowań otaczającym światem poprzez eksperymentowanie, obserwację zjawisk przyrodniczych, atmosferycznych.
- Prowadzenie doświadczeń.
- Rozpoznawanie zależności występujących w przyrodzie.
- Integrowanie działań ekologicznych przedszkola i rodziny.
- Rozbudzanie zainteresowań wszechświatem i rozszerzenie zakresu wiedzy poprzez zabawy badawcze.
- Określanie zjawisk i zmian zachodzących w środowisku naturalnym.
- Uświadomienie dzieciom różnorodności i piękna naturalnego krajobrazu.
 
Zasady innowacji:
 
Dzieci najlepiej wzbogacają swoja wiedzę, doskonalą swoje umiejętności praktyczne w obcowaniu z otaczającym je światem poprzez obserwację i działanie. W czasie prowadzenia innowacji będą wykorzystywane:
 
 
Formy i metody realizacji programu:
 
Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do poziomu, wiedzy i możliwości dzieci, ich doświadczeń życiowych, nawyków itp.
 
Metody pracy:
 
- Doświadczenia, eksperymenty, obserwacje (kierowane i spontaniczne).
- Spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki.
- Spacery, zajęcia terenowe, wycieczki.
- Wystawy.
- Działalność plastyczna połączona z ekspresją muzyczną.
- Gry i zabawy.
- Scenki dramowe, inscenizacje, gry dydaktyczne.
- Konkursy.
- Praca indywidualna i w grupach.
- Spotkania i uroczystości z rodzicami, specjalistami, które dadzą dzieciom szansę na poznawanie istoty żywiołów w sposób atrakcyjny i nowatorski.
 
Formy pracy:
 
- Zabawa oraz inne formy działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy.
- Wycieczki, spacery.
- Zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub w małych zespołach.
- Udział w konkursach i quizach.
- Udział w teatrzykach i uroczystościach przedszkolnych.
 
Środki dydaktyczne:
 
- Środki wizualne (ilustracje, rysunki, historyjki, filmu, encyklopedie, albumy, atlasy, okazy przyrodnicze).
- Środki słuchowe (płyty CD z nagranymi głosami zwierząt, odgłosami przyrody)
Niezbędne są również urządzenia i środki techniczne wchodzące w skład kącika „Małego badacza” - lupy, mikroskop, zestawy do doświadczeń, materiał przyrodniczy, materiał plastyczno – konstrukcyjny.
 
Ważną rolę w realizacji innowacji spełniają rodzice. W tym celu należy zapoznać ich z programem innowacyjnym, planowanymi działaniami oraz włączyć ich do pomocy w organizowaniu wycieczek, gromadzeniu materiałów, przygotowywaniu różnorodnych strojów itp.
Niezbędne jest również stworzenie kodeksu „Małego badacza”, który umożliwi dzieciom bezpieczny udział w eksperymentach i zabawach.
 
Sposoby realizacji:
 
W pracy z dziećmi przedszkolnymi podstawową formą jest zabawa. To przez zabawę dzieci w naturalny sposób poznają otaczającą je rzeczywistość. Dlatego poprzez realizację innowacji chcemy wdrożyć naszych wychowanków do odważnego podejmowania działań, które zintegrują dzieci oraz rozbudzą twórczą, kreatywną i badawczą postawę.
 
Treści programowe zawarte w innowacji zostały ujęte w cztery obszary:
Ziemia – dawczyni i strażniczka życia.
Ogień – źródło ciepła, energii i światła.
Woda – symbol życia.
Powietrze – niezbędny do życia eliksir.
 
Realizacja działań innowacyjnych prowadzona będzie przez cztery miesiące w roku szkolnym (jeden żywioł realizowany przez miesiąc):
powietrze – październik
ogień – styczeń
ziemia – marzec
woda – maj.
 
Powietrze:
-Wycieczka autokarowa do „Grzybowa” – konstruowanie latawców.
- Zabawy badawcze – „Badamy powietrze”.
- Pogoda i jej składniki.
- Źródła zanieczyszczeń powietrza.
- Pożyteczna i szkodliwa działalność wiatru.
- Transport powietrzny.
 
Ogień:
- Pożar – spotkanie ze strażakiem.
- Energia – warsztaty z ekologiem.
- Urządzenia elektryczne – spotkanie z elektronikiem.
- Oświetlenie dawniej i obecnie.
- Energia ze Słońca.
- Co się pali, poznanie materiałów, które bardzo szybko płoną.
 
Ziemia:
- Sianie nasion i sadzenie roślin do skrzynek (systematyczne podlewanie i obserwacja wzrostu roślin).
- Wycieczka do Muzeum Ziemi.
- Zajęcia w planetarium.
- Wycieczka do szkółki leśnej.
- Spotkanie z architektem krajobrazu.
 
Woda:
- Zabawy z wodą: zjawisko parowania i skraplania, co pływa, co tonie, określanie zapachu, smaku, stanu wody.
- Zapoznanie z rodzajami akwenów wodnych: morze, jezioro, rzeka, staw.
- Czym jest woda dla człowieka – rozumienie znaczenia wody dla człowieka.
- Poznanie zwierząt żyjących w wodzie.
- Jak oszczędzać wodę – poznanie przyczyn zanieczyszczeń oraz sposobów jej oczyszczania.
 
 
Efekty będziemy rozpatrywać w trzech aspektach:
 
  1. Zdobytej wiedzy.
  2. Nabytych umiejętności.
  3. Wykształconych odpowiednio postaw.
 
– poznanie charakterystycznych cech dla danego żywiołu
- poznanie zależności między człowiekiem a środowiskiem
- możliwość dokonywania obserwacji i wyciągania wniosków
- prowadzenie eksperymentów przyrodniczych
- prowadzenie hodowli, dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem i ich ocena (działanie dobre i złe)
- samodzielne interpretowanie wydarzeń i zjawisk
- czerpanie i okazywanie radości w trakcie podejmowania wspólnych działań
- czynna ochrona środowiska w codziennym życiu
 
Ewaluacja
 
Badanie przydatności realizowanej innowacji będzie polegało na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności dzieci w formie quizu przeprowadzonego podczas pikniku z rodzicami. Ponadto w zakresie ewaluacji zaplanowano wykonanie albumu z przeprowadzonych działań innowacyjnych oraz przeprowadzenie ankiety dla rodziców (Załącznik nr 1) i rozmowy kierowanej z dyrektorem.
 
Bibliografia
 
  1. „Program wychowania przedszkolnego – zanim będę uczniem”, E. Tokarska, J. Kopała, Wydawnictwo Edukacja Polska Sp. z o.o. Warszawa 2010.
  2. „Edukacja ekologiczna w wieku przedszkolnym”, E. i J. Frątczakowie, Kujawsko – Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1996r.
  3. „Pierwsze doświadczenie naukowe przedszkolaka”, D. Chauvel V. Michel, Wydawnictwo Cykady Warszawa 1999r.
  4. Zabawa i nauka: „Kolor i światło”, „Powietrze i latanie”, „Uprawa roślin” B. Taylor. Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”. 

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.