top-header

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych dzieci, ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz upoważnionych przez rodziców osób do odbioru dziecka z przedszkola jest Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowolipie 31a.

 

Dane dzieci i rodziców przetwarzane są w celu odbycia edukacji przedszkolnej. Dane osób odbierających nie będących rodzicami przetwarzane są w celu bezpiecznego odbioru dziecka z Przedszkola.

 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Dane Państwa są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, m.in. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz.155 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innego (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114), Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526 ze zm.).

 

Natomiast dane dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i zajęciach organizowanych przez specjalistów oraz które złożyły wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica (prawnego opiekuna).

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.