WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Polityka Ochrony Dzieci

Przedszkole Nr 118

z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Polityka ochrony dzieci

Preambuła

Naczelną zasadą wszystkich pracowników Przedszkola Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

Pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Pracownicy przedszkola, realizują te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych przedszkola oraz swoich kompetencji.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

 1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę - pedagogiczni i niepedagogiczni, lektor języka obcego, instruktor tańca, rytmiki, pracownik Poradni Specjalistycznej, praktykant.
 2. Dzieckiem jest osoba do ukończenia 18 roku życia.
 3. Przez opiekuna dziecka rozumie się osobę uprawioną do reprezentowania dziecka tzn. rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również  rodzic zastępczy.
 4. Zgoda opiekuna dziecka  oznacza zgodę co najmniej jednego           z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów               o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
 5. Przez krzywdzenie dziecka rozumie się popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, zagrożenie dobra dziecka w tym jego zaniedbywanie przez opiekuna prawnego.
 6. Osoba odpowiedzialna za Internet – wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik sprawujący nadzór nad korzystaniem
  z Internetu na terenie placówki przez dzieci oraz za bezpieczeństwo dzieci w Internecie.
 7. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci – wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w placówce.
 8. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

Rozdział II

Zasady bezpiecznych relacji personel placówki – dziecko.
Kodeks postępowania z dzieckiem

 1. Pracownicy dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
  w przedszkolu, monitorują sytuacje i dobrostan dziecka.
 2. Pracownicy pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych
  w zależności od potrzeb dziecka i uzgodnień z rodzicami.
 3. Czynności higieniczne- w przedszkolu są wdrażane dzieciom zasady dbania o higienę : dzieci myją ręce przed posiłkami, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety, malowaniu, lepieniu. Wszystkie grupy myją zęby. Dzieci powinny być samodzielne w załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych.
 4. Personel pomaga małym dzieciom ( za ich zgodą) w ubieraniu i rozbieraniu się. Na prośbę małego dziecka może być mu udzielona pomoc w wykonaniu czynności higienicznych.
 5. Dbając o zapewnienie dziecku komfortu psychicznego i  fizycznego, w przypadku zabrudzenia się ( moczem, kałem, wymiocinami lub inne) dziecko jest myte i przebierane
  w suche ubranie przez personel pomocniczy.
 6. Bezpośredni kontakt z dzieckiem oparty jest na poszanowaniu intymności dziecka. Zasady bezpośredniego kontaktu z dzieckiem ustalane jest z rodzicami, z poszanowaniem zdania obu stron.
 7. Pomoc dzieciom uwzględnia: umiejętności rozwojowe dzieci, możliwości wynikające z niepełnosprawności. Nauczyciele organizują zajęcia i zabawy zapewniające dzieciom wszechstronny rozwój.
 8. Zadania dostosowywane są do potrzeb i możliwości dzieci. Dzieci są zachęcane i motywowane do udziału w proponowanych formach
  i rodzajach aktywności. Wszelkie ograniczenia dzieci (zdrowotne, wynikające z uprzedzeń czy nieśmiałości) są uwzględniane
  i akceptowane.
 9. W trakcie zabaw i zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje  nauczyciel lub osoba dorosła przez niego wyznaczona, która jest pracownikiem przedszkola. Przedstawiciele firm i instytucji, mający kontakt z dziećmi (np. teatrzyki, koncerty, wycieczki, spotkania) są sprawdzani pod względem wiarygodności.
 10. Odpoczynek - w przedszkolu jest wyznaczona pora, w której odbywa się odpoczynek. Dzieci 3, 4, 5 letnie nie są zmuszane do spania, lecz są do odpoczynku zachęcane ( słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej). Nawyki dzieci związane ze snem i zasypianiem są uwzględniane i respektowane. Dzieci starsze mają możliwość krótkiego odpoczynku, wyciszenia się, a jego sposób zależy od wychowawcy grupy( odpoczynek na poduszkach, słuchanie bajki muzycznej lub czytanej).
 11. Podczas posiłków dzieci są zachęcane do ich spożywania. Jedzą samodzielnie lub w razie potrzeby( prośba rodzica, zgoda dziecka) przy pomocy dorosłego. Posiłki są spożywane razem, o stałych porach.
 12. Pracownicy wspierają dzieci w pokonywaniu trudności
  i motywują je do podejmowania nowych wyzwań.
 13. Pracownicy podejmują działania wychowawcze mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw – wyrażanie emocji w sposób niekrzywdzący innych, niwelowanie zachowań agresywnych, promowanie zasad „dobrego wychowania”.
 14. Dzieci zostają zapoznane z zasadami regulującymi funkcjonowanie grupy uwzględniającymi prawa dziecka (kodeksy przedszkolaka, kodeksy grupowe).
 15. Pozytywne zachowania dzieci wzmacniane są poprzez nagradzanie: słowne (pochwała indywidualna, pochwała w obecności dzieci), nagroda rzeczowa, pochwała przekazana rodzicowi. W każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencji zachowania. Konsekwencją nieodpowiedniego zachowania jest odsunięcie dziecka od zabawy na określony czas, zmiana aktywności, odebranie przywileju.
 16. Wszystkie dzieci są równo traktowane przez cały personel przedszkola, nie dopuszczalne są zachowania piętnujące czy oceniajcie dziecko w jakikolwiek sposób.
 17. Możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane. Wychowankowie nie są przezywani. Dzieci nie są etykietowane.
 18. Dzieci są wdrażane do przejmowania odpowiedzialności za swoje działania poprzez ponoszenie konsekwencji własnego zachowania. Stosowany system kar i nagród ma na celu wzmocnienie pozytywnych zachowań i eliminowanie negatywnych, wzmacnianie samooceny i regulowanie funkcjonowania w grupie.
 19. Dzieci znają obowiązujący w przedszkolu system nagradzania     i karania. System ten jest stosowany z zachowaniem praw                     i poszanowaniem godności dziecka. W przedszkolu stosuje się nagrody słowne, rzeczowe, wskazywanie pozytywnego zachowania na forum grupy, dotykowe, związane z kontaktem cielesnym z dzieckiem (np. pogłaskanie, przytulenie, posadzenie na kolanach).
 20. Karę stanowi np.: odsunięcie dziecka od zabawy, posadzenie do stolika, zwrócenie uwagi, naprawa popsutej zabawki. Nie stosuje się kar cielesnych (np. bicie, popychanie, szarpanie), słownych (np. wyśmiewanie, przezwiska), zmuszanie, negowanie uczuć.
 21. Niedopuszczalne są zachowania: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne (wyzywanie, wyśmiewanie), zmuszanie, negowanie uczuć, wyprowadzanie dziecka z sali do innej grupy.
 22. W każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencjach swojego  negatywnego zachowania. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka, u którego negatywne zachowania się powtarzają, a stosowany system kar w przedszkolu nie przynosi pozytywnych efektów. Wspólnie ustalają dalsze działania wychowawcze. Rodzice są zapoznawani z obowiązującymi zasadami.
 23. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren przedszkola, podczas korzystania ze środków komunikacji miejskiej, czy podczas wycieczek.
 24. Osoby obce nie mają wstępu do ogrodu przedszkola. Nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi. Otoczenie przedszkola w trakcie pobytu dzieci na powietrzu jest monitorowane przez nauczycieli i personel pomocniczy.
 25.  Personel placówki posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

Rozdział III

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia

krzywdzenia dziecka

W przypadku  podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, personel ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji osobie odpowiedzialnej za politykę ochrony dzieci w naszej placówce- dyrektorowi.

Zasady interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka ze strony pracownika:

1. Przekazanie informacji o niewłaściwym zachowaniu pracownika do dyrektora.

2. Dyrektor przeprowadza rozmowę z personelem przedszkola na temat zdarzenia.

3. Kolejnym krokiem jest rozmowa dyrektora z pracownikiem na temat podejrzenia  krzywdzenia: przekazanie uwag, poznanie jego wersji zdarzeń, analiza zebranych danych, oraz zaplanowanie razem
z podejrzanym pracownikiem dalszych działań mających na celu uchronienie dzieci przed ryzykiem powtórzenia się problemu.

4. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna krzywdzenia dziecka przez pracownika  innemu pracownikowi, ten informuje
o konieczności zorganizowania spotkania wyjaśniającego
z udziałem obu stron. O zaistniałej sytuacji, podjętych działaniach i ustaleniach zostaje poinformowany dyrektor placówki, zostaje sporządzona notatka służbowa załączona do dokumentacji przedszkola.     

5. W przypadku, gdy pracownik jest podejrzany o znęcanie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne lub inne przestępstwo na szkodę dziecka, dyrektor niezwłocznie zgłasza na policję lub do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

6. W przypadku gdy podejrzenia krzywdzenia zgłosili rodzice/ opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować rodziców/ opiekunów na piśmie.

7.  W celu udzielania dziecku i lub rodzicowi pomocy po wydarzeniach naruszających godność, bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola psycholog, lub wyznaczona przez dyrektora osoba, sporządza opis zaistniałej sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka, na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami pracownikami  i rodzicami oraz opracowuje plan pomocy dziecku.    

     Plan pomocy powinien zawierać wskazania dotyczące:

a/   podjęcia działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa,

b/   wsparcie oferowane dziecku przez przedszkole.

c/  skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

8. W sprawach budzących wątpliwości, skomplikowanych osoba odpowiedzialna za politykę ochrony dzieci w tym przypadku dyrektor, uzna to za  konieczne powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: nauczyciel dziecka lub pedagog  specjalny, psycholog, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka.

9.  Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi w pkt.7 Polityki na podstawie opisu sporządzonego przez psychologa oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu informacji.

10. O wszystkich podjętych działaniach na bieżąco są informowani rodzice dziecka.

11. W trudnych sytuacjach / zaniedbywanie o dużym nasileniu lub dokonanie przestępstwa wobec dziecka/ zostaje powołany zespół d/s pomocy dziecku, który: weryfikuje dane dostępnymi sposobami: wywiad terapeutyczny, rozmowa z opiekunami, badanie psychologiczne, analiza wytworów dziecka, badanie medyczne, opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny, wspiera dziecko i jego rodzinę, dokonuje okresowej oceny udzielanej pomocy, gdy dotychczasowe działania nie przynoszą pozytywnych efektów dyrektor powiadamia jednostkę pomocy społecznej lub sąd rodzinny, powiadamia też policję i prokuraturę oraz podejmuje  objęcia rodziny „Niebieską Kartę”/ przypadek krzywdzenia dziecka/.

Gdy zauważono przypadek krzywdzenia dziecka interwencja       powinna mieć charakter niezwłoczny.

 Zasady interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka przez rodzica:

1.   Przekazanie informacji do dyrektora przedszkola.

2. Dyrektor wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie jest  podejrzewane, informuje ich o podejrzeniach, podejmuje próby wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, informuje o procedurze postępowania /powołanie zespołu interwencyjnego, powiadomienie Sądu Rodzinnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji lub przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – założenie Niebieskiej Karty/.          

3.  Psycholog sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami
i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.   

 Plan pomocy powinien zawierać wskazania dotyczące:

a/   podjęcia działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa,

b/   wsparcie oferowane dziecku przez przedszkole,

c/  skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeśli zaistnieje   taka potrzeba.

4. W sprawach budzących wątpliwości, skomplikowanych osoba odpowiedzialna za politykę ochrony dzieci w tym przypadku dyrektor, uzna to za  konieczne powołuje  zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: nauczyciel dziecka lub pedagog  specjalny, psycholog, inni pracownicy mający wiedzę
o krzywdzeniu dziecka.

5.   Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi w pkt.3 Polityki na podstawie opisu sporządzonego przez psychologa oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu informacji.

6. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia dziecka przez jednego
z rodziców/ opiekunów  zgłasza drugi rodzic/ opiekun,  powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego proponuje opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

7.   Plan pomocy dziecku jest przedstawiony rodzicom/ opiekunom

prawnym przez psychologa z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.      

8. Psycholog  informuje rodziców/ opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji /policja, prokuratura lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

9.   Po poinformowaniu rodziców przez psychologa – zgodnie
z punktem

  poprzedzającym -  dyrektor przedszkola składa  zawiadomienie
o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji lub wniosek
o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego
i nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego  zespołu interdyscyplinarnego

10. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych  w punkcie poprzedzającym.

Rozdział IV

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę jego danych osobowych.

2. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Dane osobowe dziecka są udostępnione wyłącznie osobom
  i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy z dnia
  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie.
 4. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku
  w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.
 5. Pracownik przedszkola w żadnym wypadku nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.
 6. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów.
  W przypadku wyrażenia zgody, pracownik przedszkola podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.

a) Pracownik placówki nie kontaktuje przedstawicieli mediów
z dziećmi.

b) Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie
z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

c) Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie
z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka po wyrażeniu pisemnej zgody przez jego opiekuna prawnego.

 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
 2. Dyrektor przedszkola, podejmuje decyzję, o której mowa
  w punkcie poprzedzającym, poleca kierownikowi administracyjnemu przygotować wybrane pomieszczenie w przedszkolu w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 1. Przedszkole uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 2. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie przedszkola bez pisemnej zgody rodzica,  opiekuna prawnego dziecka.

3.W celu uzyskania zgody rodzica, opiekuna na utrwalenie wizerunku dziecka pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

4. Jeżeli wizerunek dziecka  stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalenie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

5. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie ( fotografia, nagranie audio- video) wymaga pisemnej zgody rodzica,  opiekuna prawnego dziecka.

 1. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz rodzica,  opiekuna prawnego poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek  i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.

Rozdział VI

Zasady dostępu dzieci do Internetu

 1. Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 2. Osoba odpowiedzialna za Internet zapewnia na komputerach
  z dostępem do Internetu na terenie placówki  zainstalowane
  i aktualizowane oprogramowania:

a/   filtrujące treści internetowe

b/   oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe

Na terenie przedszkola dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola,

 1. Wyznaczony pracownik placówki przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach z dostępem do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik ustala, kto korzystał z komputera
  w czasie ich wprowadzenia.
 2. Informacje o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje psychologowi, który przeprowadza rozmowę
  z dzieckiem na temat bezpieczeństwa w Internecie.
 3. Pracownik ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik przedszkola czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas zajęć.
 4. W przedszkolu dzieci z grup najstarszych korzystają z  zajęć  dydaktycznych,  dotyczących  bezpiecznego korzystania z Internetu /realizacja pakietu edukacyjnego zawierającego scenariusze zajęć na temat Internetu i zasad bezpieczeństwa online, przeznaczone dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. „Necio” , „Baw się i ucz w sieci”- zeszyt zadań przeznaczonych dla dzieci 4-8 lat, dotyczących bezpieczeństwa
  w Internecie oraz walki z nielegalnymi  i szkodliwymi  treściami.
 5. Placówka udostępnia informacje,  porady w formie plakatów, ulotek, broszur  dla rodziców na tablicy ogłoszeń. Dotyczą one bezpiecznego korzystania z Internetu w domu przez dzieci, obejmują m.in. kontakty z obcymi osobami w sieci, udostępnianie prywatnych danych, nielegalne treści.

Rozdział VII

Monitoring stosowania Polityki

 1. Polityka ochrony dzieci dotyczy całego personelu  przedszkola.
 2. Personel przedszkola podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z polityką ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji.

3. Dyrektor przedszkola wyznacza Ewę Rutkowską, Małgorzatę Ciosek i Wiolettę Ożóg jako osoby odpowiedzialne za monitorowanie niniejszej Polityki w przedszkolu.

4.   Osoby o których mowa w pkt poprzedzającym, są odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki oraz za proponowanie zmian
w Polityce.

5.   Osoby, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, przeprowadzają wśród pracowników przedszkola, raz na  6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

6.  Osoby, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, przeprowadzają wśród rodziców przedszkola, na koniec każdego roku szkolnego, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Polityki. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

7. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola i rodziców, w szczególności poprzez wywieszenie            w miejscu ogłoszeń dla pracowników i w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.

8. W ankiecie pracownicy i rodzice z przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.

9. Osoby, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, dokonują opracowania wypełnionych przez pracowników przedszkola ankiet. Sporządzają na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazują dyrektorowi placówki/ Radzie Pedagogicznej.

10. Dyrektor/ Rada Pedagogiczna wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom oraz rodzicom nowe brzmienie Polityki.

Rozdział VIII

          Przepisy końcowe

1.    Polityka wchodzi w życie z dniem jej wprowadzenia zarządzeniem Dyrektora – Zarządzenie nr 9/16.06.2016 r.

2.    Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.

3.  Wszyscy rodzice są zapoznawania z Polityką Ochrony Dzieci na każdym pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

4. Polityka jest konsultowana z Radą Rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

5. Dokument jest udostępniony dla rodziców w formie papierowej w wyznaczonym miejscu, jak również jest umieszczony na stronie internetowej przedszkola (www.p118.przedszkola.net.pl)

Polityka i zasady ochrony dzieci, obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie ul. Nowolipie 31a, 01 – 002 Warszawa, a znajomość jej treści potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.