WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Budżet Partycypacyjny

ZARZĄDZENIE NR 5409/2014 r.

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 13 stycznia 2014 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy
w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 233 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), § 8 uchwały nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8442)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy konsultacje, dotyczące części budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015, przewidzianej
w załącznikach dzielnicowych do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy, zwane dalej „budżetem partycypacyjnym”.

 

§ 2. Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego określa załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. 1. Na komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy odpowiedzialną za koordynowanie budżetu partycypacyjnego wyznacza się Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy sporządzi raport dotyczący realizacji budżetu partycypacyjnego.

3. Raport, o którym mowa w ust. 2 zostanie ogłoszony w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r. na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy, na stronach internetowych Urzędów Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy oraz udostępniony w Urzędach Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się burmistrzom dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy oraz dyrektorowi Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

§ 5. Przy realizacji budżetu partycypacyjnego nie stosuje się przepisów zarządzenia
nr 4925/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 września 2013 r.

 

§ 6.  W oparciu o zdobyte doświadczenie z realizacji budżetu partycypacyjnego na rok 2015, w latach następnych w niniejszym zakresie przyjmowane będą odrębne zarządzenia.

 

§ 7. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

                                                                                           /-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia nr 5409/2014 r.

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 13.01.2014 r.

 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE NA ROK 2015

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ilekroć w dalszej części jest mowa o:

 1. budżecie partycypacyjnym – należy przez to rozumieć proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Stołecznego Warszawy;
 2. dzielnicy – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Miasta Stołecznego Warszawy, o której mowa w art. 5 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
 3. mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę zamieszkującą na terenie Miasta Stołecznego Warszawy;
 4. projekcie – należy przez to rozumieć propozycję zadania do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie na rok 2015;
 5. urzędzie dzielnicy – należy przez to rozumieć organizacyjnie wyodrębnioną część Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy właściwą dla dzielnicy;
 6. Zarządzie Dzielnicy – należy przez to rozumieć organ wykonawczy dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy;
 7. Zespole – rozumie się przez to Zespół ds. budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy.

 

§ 2. 1. Ogólną kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego
w dzielnicy określa Zarząd Dzielnicy, po uprzednim określeniu przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy limitów procentowych przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego. Podziału dzielnicy na obszary terytorialne, o których mowa w § 8, wraz
z kwotami przypisanymi poszczególnym obszarom terytorialnym dokonuje Zarząd Dzielnicy na podstawie rekomendacji Zespołu.

2. Zarząd Dzielnicy określa, czy w danej dzielnicy przewidziano możliwość składania projektów zlokalizowanych na terenie nie będącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy lub na terenie stanowiącym własność Miasta Stołecznego Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich.

 

§ 3. Projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom.

 

§ 4. W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane wyłącznie projekty możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2015.

 

§ 5. Realizacja budżetu partycypacyjnego obejmuje następujące etapy:

 1. akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego;
 2. zgłaszanie propozycji projektów – od dnia 20 stycznia 2014 r. do dnia 9 marca 2014 r.;
 3. weryfikacja i opiniowanie formalno-finansowe zgłoszonych projektów – do dnia 4 maja 2014 r.;
 4. wybór projektów pod głosowanie – od dnia 11 maja 2014 r. do dnia 21 maja 2014 r.;
 5. publiczna dyskusja mieszkańców na temat projektów poddanych pod głosowanie – najpóźniej  od dnia 25 maja 2014 r. do dnia 19 czerwca 2014 r.;
 6. głosowanie mieszkańców na projekty – od dnia 20 czerwca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.;
 7. ogłoszenie listy projektów do realizacji  – do dnia 15 lipca 2014 r.

 

Rozdział II

Zgłaszanie propozycji projektów

 

 § 6. Formularz zgłoszeniowy udostępnia się na stronie Miasta Stołecznego Warszawy poświęconej budżetowi partycypacyjnemu, w urzędach dzielnic oraz na ich stronach internetowych.

 

§ 7. Każdy mieszkaniec może przygotować i poprzeć więcej niż jeden projekt.

 

§ 8. 1. Projekty mogą mieć charakter ogólnodzielnicowy lub lokalny.

2. Projekty o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców jednego z obszarów terytorialnych wyznaczonych przez Zarząd Dzielnicy na podstawie rekomendacji Zespołu.

3. Projekty o charakterze ogólnodzielnicowym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego z obszarów terytorialnych dzielnicy.

4. Jeżeli dzielnica nie zostanie podzielona na obszary terytorialne, wszystkie złożone w tej dzielnicy projekty należy traktować jako projekty o charakterze ogólnodzielnicowym.

 

§ 9. 1. Wzór formularza zgłoszeniowego z propozycją projektu do budżetu partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie na rok 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć listę co najmniej 15 osób popierających projekt.

3. W przypadku gdy projektodawcą jest osoba małoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

 

§ 10. Wypełniony formularz można doręczyć:

 1. osobiście w urzędach dzielnic lub w wyznaczonych punktach na terenie dzielnicy;
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając na adres właściwego miejscowo urzędu dzielnicy, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”;
 3. przesyłając na adres mailowy właściwego miejscowo urzędu dzielnicy podany na stronie Miasta Stołecznego Warszawy poświęconej budżetowi partycypacyjnemu.

 

Rozdział III

Weryfikacja i opiniowanie formalno-finansowe zgłoszonych projektów

 

§ 11. 1. Weryfikacja zgłoszonych projektów obejmuje weryfikację formalną oraz weryfikację finansową, która dokonywana jest sukcesywnie, w miarę wpływu formularzy przez właściwą komórkę organizacyjną właściwego miejscowo urzędu dzielnicy. Weryfikacja formalna  dokonywana jest zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 2, a weryfikacja finansowa obejmuje etapy, o których mowa w ust. 3.

2. Weryfikacja formalna, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest w oparciu
o następujące kryteria:

 1. złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie;
 2. spełnienie wymogów wyrażonych w § 3 oraz § 4;
 3. zlokalizowanie projektu na terenie pozostającym we władaniu Miasta Stołecznego Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich;
 4. w przypadku, gdy w dzielnicy przewidziano możliwość składania projektów zlokalizowanych na terenie nie będącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy lub na terenie stanowiącym własność Miasta Stołecznego Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich, konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu
  w ramach budżetu partycypacyjnego.

3. Weryfikacja finansowa, której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest dwuetapowo:

 1. poprzez urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu;
 2. poprzez sprawdzenie, czy urealniony kosztorys nie przekracza kwot, o których mowa w § 2 ust. 1.
 1. Jeśli kosztorys projektu przygotowanego przez projektodawcę przekracza kwotę,
  o której mowa w § 2 ust. 1, projekt uznaje się za zweryfikowany negatywnie.
 2. Usunięcie braków, o których mowa w ust. 2 i 3 jest możliwe pod warunkiem, że formularz wpłynął nie później niż do dnia 16 lutego 2014 r. W takim przypadku właściwa komórka organizacyjna właściwego miejscowo urzędu dzielnicy wzywa projektodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z informacją, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie projektu bez rozpoznania. Pismo wzywające do uzupełnienia przekazywane jest drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną. Potwierdzeniem przesłania pisma jest wydruk wiadomości e-mail. Pismo wysyłane jest do projektodawcy na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Projekt, który został zweryfikowany formalnie i finansowo wraz z dołączonym uzasadnieniem ewentualnej weryfikacji negatywnej zostaje przekazany Zespołowi.
 4. W przypadku wątpliwości co do zasadności negatywnej weryfikacji projektu Zespół może zwrócić się do komórki organizacyjnej dokonującej weryfikacji,
  z umotywowaną prośbą o ponowną weryfikację tego projektu. 
 5. Listę projektów pozytywnie zweryfikowanych wraz z wprowadzonymi zmianami, ogłasza się na stronie Miasta Stołecznego Warszawy poświęconej budżetowi partycypacyjnemu oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeniowych właściwych miejscowo urzędów dzielnic.

 

§ 12. Na etapie oceny formalnej dopuszcza się ewentualną modyfikację złożonych projektów do realizacji z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu ich wykonania zgodnie
z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o czym projektodawca zostanie poinformowany.

 

  § 13. Projektodawcy przysługuje prawo wycofania projektu do czasu zakończenia dyskusji na temat złożonych projektów, o której mowa w rozdziale V. W przypadku wycofania projektu  projektodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym właściwą komórkę organizacyjną właściwego miejscowo urzędu dzielnicy na adres e-mail, podany na stronie Miasta Stołecznego Warszawy poświęconej budżetowi partycypacyjnemu.

 

 

Rozdział IV

Wybór projektów pod głosowanie

 

§ 14. 1. Liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych o charakterze ogólnodzielnicowym, o których mowa w § 8 ust. 3,  poddanych pod głosowanie mieszkańców nie może przekraczać 50, z zastrzeżeniem § 18.

2. Liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych o charakterze lokalnym, o których mowa w § 8 ust. 2, poddanych pod głosowanie mieszkańców nie może przekraczać 50 na dany obszar terytorialny wyznaczony przez Zarząd Dzielnicy na podstawie rekomendacji Zespołu, z zastrzeżeniem § 18.

3. Jeżeli liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym przekracza 50, a łączny koszt realizacji projektów
o danym charakterze przekracza kwoty, o których mowa w § 2 ust. 1, projektodawcy dokonują wyboru projektów, zgodnie z § 15.  

 

§ 15. 1. Wybór projektów przez projektodawców odbywa się na spotkaniach preselekcyjnych.

2. Na spotkanie preselekcyjne zapraszani są autorzy projektów przeznaczonych do omówienia podczas danego spotkania lub ich przedstawiciele.

3. Doboru projektów do omówienia podczas danego spotkania preselekcyjnego dokonuje Zespół, a kryterium doboru stanowi zakres tematyczny projektów.

4. Na każdym spotkaniu preselekcyjnym, powinna być omawiana zbliżona liczba projektów, przy czym o liczbie projektów omawianych podczas danego spotkania preselekcyjnego decyduje każdorazowo Zespół.

5. Liczba spotkań preselekcyjnych zależy od liczby pozytywnie zweryfikowanych projektów.

6. Podczas spotkania preselekcyjnego projektodawcy lub ich przedstawiciele prezentują swój projekt oraz wskazują uzasadnienie jego realizacji mając na uwadze potrzeby mieszkańców.

7. Niestawienie się projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkanie preselekcyjne oznacza wycofanie projektu przez projektodawcę. Wówczas taki projekt nie jest dalej procedowany.

8. Wybór projektów następuje w drodze głosowania tajnego na kartach przekazanych przez przedstawiciela Zespołu. Każdy z obecnych projektodawców albo ich przedstawicieli wybiera według własnego uznania pięć projektów z listy dostępnej podczas spotkania oraz dokonuje ich oceny. Projekt oceniany najwyżej otrzymuje 5 punktów, projekt oceniany najniżej otrzymuje 1 punkt. Pozostałe trzy wybrane projekty uzyskują odpowiednio 4, 3 lub 2 punkty. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych spotkań preselekcyjnych Zespół dokonuje sumowania punktów oraz tworzy listę rankingową. Za przyjęte pod głosowanie mieszkańców uznaje się 50 projektów, które uzyskały największą liczbę punktów. Jeżeli ostatnią pozycję na liście rankingowej zajmuje ex aequo kilka projektów, o tym który z nich zostaje przyjęty decyduje losowanie.

 

§ 16. W ramach niewykorzystanych kwot o których mowa w § 2 ust. 1, dopuszcza się dokonywanie przesunięć przez Zarząd Dzielnicy na podstawie rekomendacji Zespołu.  

 

§ 17. Listę projektów wybranych pod głosowanie mieszkańców ogłasza się na stronie Miasta Stołecznego Warszawy poświęconej budżetowi partycypacyjnemu oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeniowych właściwych miejscowo urzędów dzielnic.

§ 18. W sytuacji, gdy łączny koszt realizacji projektów o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym, które zostały pozytywnie zweryfikowane, nie przekracza kwot  o których mowa w § 2 ust. 1, a liczba projektów o danym charakterze przekracza 50, poddaje się je pod głosowanie o którym mowa w rozdziale VI, z pominięciem etapu wyboru projektów pod głosowanie.

 

Rozdział V

Publiczna dyskusja mieszkańców na temat projektów poddanych pod głosowanie

 

§ 19. 1. W celu omówienia projektów o charakterze ogólnodzielnicowym odbywa się przynajmniej jedno spotkanie dyskusyjne, na temat projektów wybranych pod głosowanie. Jeżeli dzielnica została podzielona na obszary, wówczas w każdym z tych obszarów odbywa się przynajmniej jedno spotkanie dyskusyjne.

2. Spotkania mają charakter otwarty dla mieszkańców.

3. Celem spotkań jest prezentacja przez projektodawców albo ich przedstawicieli projektów wybranych pod głosowanie oraz dyskusja mieszkańców nad tymi projektami.

 

Rozdział VI

Głosowanie mieszkańców na projekty

 

§ 20. 1. Głosowanie jest jawne i przeprowadza się je w wyznaczonych punktach poprzez złożenie karty do głosowania. Głosować można również w formie elektronicznej oraz korespondencyjnej poprzez wysłanie karty do głosowania na adres właściwego miejscowo urzędu dzielnicy, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”.

2. Wzór karty do głosowania na projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. W przypadku gdy głosującym jest osoba małoletnia do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

 

§ 21. 1. Każdy głosujący może głosować w jednej wybranej przez siebie dzielnicy.

2. Jeżeli dzielnica zostanie podzielona na obszary terytorialne, wówczas głosujący może głosować w jednym z wybranych przez siebie obszarów. 

3. Jeżeli w dzielnicy są dostępne projekty o charakterze zarówno ogólnodzielnicowym jak i lokalnym wówczas głosujący może głosować na projekty o charakterze ogólnodzielnicowym oraz na projekty o charakterze lokalnym.

4. Jeżeli w dzielnicy są dostępne wyłącznie projekty o charakterze lokalnym wówczas udział głosującego w etapie głosowania polega na wyborze projektów o charakterze lokalnym.

 

§ 22. Głosowanie odbywa się poprzez wybór maksymalnie 5 projektów z danej listy. Każdy z pięciu wybranych projektów otrzymuje po 1 punkcie. Projekty, które nie uzyskały przynajmniej 1 punktu nie są rekomendowane do realizacji, nawet jeżeli kwota pozostała do rozdysponowania umożliwiałaby ich realizację.

 

§ 23. Głos uznaje się za ważny, jeżeli został oddany zgodnie z § 20, § 21  oraz § 22 niniejszego regulaminu.

 

§ 24. 1. Na końcowy wynik głosowania składają się wyniki głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego oraz elektronicznego.

2. Na podstawie końcowych wyników głosowania Zespół tworzy ranking projektów.

3. Do realizacji mogą zostać przeznaczone projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania przewidzianej na cele budżetu partycypacyjnego puli środków finansowych.

4. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy rankingowej, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania.

5. W sytuacji, gdy kilka projektów uzyskało tą samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania mającego miejsce na posiedzeniu Zespołu.

 

§ 25. Informacja o wynikach głosowania podawana jest na stronie Miasta Stołecznego Warszawy poświęconej budżetowi partycypacyjnemu oraz na stronach internetowych
i tablicach ogłoszeń właściwych miejscowo urzędów dzielnic.

 

Rozdział VII

Ogłoszenie listy projektów do realizacji

 

§ 26. 1. Na podstawie zasad określonych w § 24 Zespoły przygotowują listy projektów o charakterze ogólnodzielnicowym i lokalnym rekomendowanych do realizacji
w roku budżetowym 2015 i przekazują je Zarządowi Dzielnicy.

2. Lista projektów rekomendowanych do realizacji podawana jest na stronie Miasta Stołecznego Warszawy poświęconej budżetowi partycypacyjnemu oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeniowych właściwych miejscowo urzędów dzielnic.

 

Rozdział VIII

Ewaluacja

 

§ 27. 1. Proces realizacji budżetu partycypacyjnego podlega monitoringowi
i ewaluacji.

2. Ewaluacji dokonują Zespoły po zakończeniu każdego etapu realizacji budżetu partycypacyjnego o którym mowa w § 5, na zasadach określonych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

3. Wyniki ewaluacji przekazuje się Zarządowi Dzielnicy, Radzie Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy, Radzie ds. budżetu partycypacyjnego i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.


 

       
 
   
 
 

 


.......................................................................

(miejscowość, data)

 

                                                                                           

 

 

 

 

(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy)

                                                                                       Zarząd Dzielnicy

                                                                                       m.st. Warszawy

 

Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015[1])

 

Projektodawca:

 

Imię i nazwisko

 

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania

(ulica, numer domu, mieszkania

kod pocztowy, miejscowość)

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

Adres e-mail

 

 

 

 

(nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy)

Zgłaszam propozycję projektu do budżetu partycypacyjnego Dzielnicy        
m.st. Warszawy na rok 2015 dotyczącą:

 

Nazwa projektu (maksymalnie 15 słów)

 

 

Krótki opis propozycji projektu (maksymalnie 50 słów)

 

 

 

 

 

Propozycja projektu ma charakter:         

 ogólnodzielnicowy

 lokalny

Nazwa obszaru objętego propozycją projektu
(w przypadku projektów lokalnych)

 

 

 

Lokalizacja terenu objętego propozycją projektu: (jeżeli jest możliwa do wskazania)

Ulica i nr / Rejon ulic

 

 

 

 

Warszawa

 

 

Inne istotne informacje dot. lokalizacji

 

 

Klasyfikacja propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru)

 edukacja

 komunikacja/ drogi

 kultura

 ochrona środowiska

 pomoc społeczna

 przestrzeń publiczna

 sport

 zdrowie

 zieleń miejska

 inna (proszę wskazać)

 

 

Potencjalni odbiorcy propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru)

 dzieci

 młodzież

 dorośli

 seniorzy

 studenci

 osoby z niepełnosprawnością

 rodziny z dziećmi

 zwierzęta

 inni (proszę wskazać)

 

           

 

Pełny opis propozycji projektu: (maksymalnie 300 słów)

Projekty nie mogą zawierać wskazań konkretnych producentów lub firm realizujących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ew. cd. w załączniku nr  ......

 

Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu: (maksymalnie 100 słów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ew. cd. w załączniku nr  .....

Wstępny kosztorys propozycji projektu wraz z wyszczególnieniem jej składowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowity koszt projektu

 

 

 ew. cd. w załączniku nr  .....

 

 

 

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

 nie

 tak

Rodzaj kosztów utrzymania projektu w kolejnych latach:

(np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ew. cd. w załączniku nr  .....

 

Załączniki:

 

A. Wymagane w każdym projekcie

 lista zawierająca podpisy minimum 15 osób popierających niniejszą propozycję projektu do budżetu partycypacyjnego.

 potwierdzenie przyjęcia2)

 

B. Dodatkowe (jeżeli zgłoszenie projektu wymaga takich zgód) 

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu partycypacyjnego:

 dokument wymagany

 dokument niewymagany

 potwierdzenie przyjęcia[2])

 

Zgoda dysponenta terenu objętego niniejszą propozycją projektu, a nie będącego we władaniu m.st. Warszawy, na wykorzystanie terenu do celów realizacji budżetu partycypacyjnego:

 dokument wymagany

 dokument niewymagany

 potwierdzenie przyjęcia2)

 

C. Dodatkowe inne (numerowane):

 

 

1.

 

 potwierdzenie przyjęcia2)

 

 

2.

 

 potwierdzenie przyjęcia2)

 

 

3.

 

 potwierdzenie przyjęcia2)

 

 

4.

 

 potwierdzenie przyjęcia2)

 

Na podstawie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015[3]).

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie m.st. Warszawy, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem się z treścią zarządzenia nr 5409/2014 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015.

 

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych m.st. Warszawie rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

 

...............................................................................

Podpis projektodawcy/opiekuna prawnego

 

 

Adnotacje urzędowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                 Załącznik do formularza zgłoszeniowego

                                                                                                                                                                       z propozycją projektu do budżetu                                                                                                                                                                        partycypacyjnego z dnia _____________

 

 

Lista osób popierających propozycję projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie

 

 

Nazwa projektu

 

 

Na podstawie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), podpisując się na niniejszej liście wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie.*

(podpis popierającego / opiekuna prawnego)

 

 

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

 PESEL

Podpis

popierającego / opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

 

 

 

 

 

               

Załącznik do formularza zgłoszeniowego

z propozycją projektu do budżetu

partycypacyjnego z dnia ______________

 

 

 

.......................................................................

(miejscowość, data)

 

                                                                                           

 

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015

 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany[4]) ______________________________________________________, zamieszkała/zamieszkały1) __________________________________________________________, oświadczam, że jestem opiekunem prawnym ___________________________________________ zamieszkałej/zamieszkałego1) _________________________________________________________,  oraz że wyrażam zgodę na jej/jego1) udział w procesie budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015, w tym na przetwarzanie jej/jego1) danych osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu.

 

Na podstawie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015[5]).

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie m.st. Warszawy, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem się z treścią zarządzenia nr 5409/2014 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015.

 

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych m.st. Warszawie rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej
z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

 

 

.......................................................................

Podpis opiekuna prawnego


 

 

       
 
   
 
 

 


.......................................................................

(miejscowość, data)

 

                                                                                           

Karta do głosowania na projekty do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015

 

Dane obowiązkowe:

 

Imię i nazwisko

 

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania

(ulica, numer domu, mieszkania

kod pocztowy, miejscowość)

 

 

 

 

Załączam zgodę opiekuna prawnego z dnia ………………………………..

(dotyczy osób małoletnich)

 

 tak

 nie

 

 

 

Dane fakultatywne:

 

Nr hologramu Karty Warszawiaka / Karty Młodego Warszawiaka

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

Adres e-mail

 

                           

 

Oddaję swój głos na następujące projekty:

 

 

A. W kategorii „projekty o charakterze ogólnodzielnicowym” (proszę zaznaczyć maksymalnie pięć z poniższych) – Sekcję umieszcza się na karcie do głosowania, jeżeli kategoria jest dostępna w danej Dzielnicy m.st. Warszawy

 

Lista projektów dla Dzielnicy (nazwa Dzielnicy) m.st. Warszawy

 

 

 

Nazwa projektu

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

n.

 

 

Wybrałam(/-łem)

 

(liczba słownie)

projektów o charakterze ogólnodzielnicowym.

 

B. W kategorii „projekty o  charakterze lokalnym” (proszę zaznaczyć maksymalnie pięć z poniższych) – Sekcję umieszcza się na karcie do głosowania, jeżeli kategoria jest dostępna w danej Dzielnicy m.st. Warszawy

 

Lista projektów dla Dzielnicy (nazwa Dzielnicy) m.st. Warszawy dla obszaru (nazwa lub nr obszaru)

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

n.

 

 

Wybrałam(/-łem)

 

(liczba słownie)

projektów o charakterze lokalnym.

 

 

Na podstawie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015[6]).

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie m.st. Warszawy, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem się z treścią zarządzenia nr 5409/2014 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015.

 

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych m.st. Warszawie rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

 

 

 

 

............................................................................

Podpis głosującego/opiekuna prawnego


 

Załącznik do karty do głosowania

 

 

 

.......................................................................

(miejscowość, data)

 

                                                                                           

 

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015

 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany[7]) ______________________________________________________, zamieszkała/zamieszkały1) __________________________________________________________, oświadczam, że jestem opiekunem prawnym ___________________________________________ zamieszkałej/zamieszkałego1) _________________________________________________________,  oraz że wyrażam zgodę na jej/jego1) udział w procesie budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015, w tym na przetwarzanie jej/jego1) danych osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu.

 

Na podstawie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015[8]).

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie m.st. Warszawy, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem się z treścią zarządzenia nr 5409/2014 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015.

 

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych m.st. Warszawie rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej
z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

 

 

.......................................................................

Podpis opiekuna prawnego

 [1]) Wypełnia projektodawca.

[2]) Wypełnia urzędnik przyjmujący formularz.

[3]) Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

 

1) Niewłaściwe skreślić.

2) Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

[6]) Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

1) Niewłaściwe skreślić.

[8]) Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.