top-header

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

lipiec – sierpień 2018 r.

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzanych przez m.st. Warszawę, mają zapewnione w czasie wakacji miejsce w swoim lub w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach dwutygodniowych turnusach. Liczba turnusów zależy od potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówek.

Turnus

Okres

I

2 lipca – 13 lipca

II

16 lipca – 27 lipca

III

30 lipca – 14 sierpnia

IV

16 sierpnia – 31 sierpnia

Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

I. Zasady ogólne

1.    Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

2.    We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

3.    We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

4.    Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

II. Dostęp do systemu zapisów

1.    Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

§  hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o wydanie ww. hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny,

lub

§  hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
na rok szkolny 2018/2019.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

2.    Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

§  uzupełniają dane dziecka,

§  wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których  chcieliby zapisać dziecko:

-    turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,

-     przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,

§  zapisują wniosek w systemie,

§  wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

3.    Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

§  pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

§  wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

§  informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

1.    Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnieIII.  Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.

2.    W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność kwalifikacji, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:

-        wnioski dotyczące rodzeństwa,

-        miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

3.    Dyrektor przedszkola/szkoły, w terminie określonym w harmonogramie, publikuje listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur. Informacja o przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, dostępna jest również w elektronicznym systemie.

4.    Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie,
w terminie 21 dni od dnia publikacji listy zakwalifikowanych, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

5.    Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
.

6.    Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur
do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

7.    Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
w terminach określonych w harmonogramie. 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.