WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym  czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach.

Turnus

Okres

I

1 lipca – 12 lipca

II

15 lipca – 26 lipca

III

29 lipca – 9 sierpnia

IV

12 sierpnia – 30 sierpnia

Zapisy na dyżury wakacyjne

I.     Zasady ogólne

1.    Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, które prowadzą elektroniczną rekrutację wspólnie z m.st. Warszawą.

2.    Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego.           

3.    We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

4.    We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

5.    Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

II.          Dostęp do systemu zapisów

1.    Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

§  hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

§  hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

2.    Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

§  uzupełniają dane dziecka,

§  wskazują:

-        turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,

-        przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
w kolejności od najbardziej preferowanego,

§  zapisują wniosek w systemie,

§  wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym
z wybranych turnusów
.

3.    Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

§  pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

§  wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

§  informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

III.          Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

1.    Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.

2.    W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:

-        wnioski dotyczące rodzeństw,

-        miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

3.    Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana
rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.

4.    Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie,
w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,
w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

5.    Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
.

6.    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

7.    Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
w terminach określonych w harmonogramie. 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.